fbpx

Pomoćnik direktora – Rukovodilac Sektora za računovodstveno – finansijske poslove, javne nabavke i skladištenje

Ovaj oglas je istekao

Federalna uprava civilne zaštite

Pomoćnik direktora – Rukovodilac Sektora za računovodstveno – finansijske poslove, javne nabavke i skladištenje

Na osnovu člana 24. stav 3. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine
(»Službene novine Federacije BiH», br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 5.
Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika
u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“,
broj 13/19), a na zahtjev Federalne uprave civilne zaštite, Agencija za državnu službu
Federacije BiH, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Federalnoj upravi
civilne zaštite

6-1201

Radno mjesto:
– Pomoćnik direktora – Rukovodilac Sektora za računovodstveno – finansijske
poslove, javne nabavke i skladištenje – 1 (jedan) izvršilac
Opis poslova: Rukovodi sektorom sa ovlaštenjima koja su utvrđena u članu 3. Pravilnika o
unutrašnjoj organizaciji (Osnovnim organizacionim jedinicama (Kabinet, sektori i Inspektorat)
neposredno rukovode pomoćnici direktora, odnosno glavni inspektor koji u rukovođenju tim
jedinicama imaju ovlaštenja da: raspoređuju poslove i zadatke na državne službenike i
namještenike u osnovnoj jedinici, utvrđuju prioritet u obavljanju poslova i zadataka, daju upute
za rad, vrše nadzor nad radom službenika i namještenika i vrše koordinaciju rada u okviru
osnovne jedinice; utvrđuju radne ciljeve državnih službenika, elemenata za ocjenu rada, prate
realizaciju radnih ciljeva i daju prijedlog ocjene o radu državnih službenika; predlažu poslove iz
nadležnosti osnovne jedinice za godišnji program rada Uprave i utvrđuju periodične
(tromjesečne) planove rada osnovne jedinice i obezbjeđuju njihovu realizaciju; pripremaju
pitanja za godišnji izvještaj o radu Uprave o pitanjima iz djelokruga osnovne jedinice;
obezbjeđuje zakonito, stručno, pravilno I blagovremeno obavljanje svih poslova iz nadležnosti
osnovne jedinice; redovno (svakodnevno) ostvaruje saradnju sa direktorom Uprave u vezi
dogovaranja o izvršavanju poslova iz programa rada Uprave i drugih poslova iz nadležnosti
osnovne jedinice; redovno (sedmično i mjesečno) upoznaju direktora Uprave o stanju i
problemima u vezi vršenja poslova iz nadležnosti osnovne jedinice i predlažu direktoru
preduzimanje određenih mjera za rješavanje postojećih problema u osnovnoj jedinici rada
pravilnog i blagovremenog vršenja svih poslova iz nadležnosti osnovne jedinice; sve materijale
iz nadležnosti osnovne jedinice, koji se dostavljaju direktoru na razmatranje, vrše putem
sekretara uprave i postupaju po uputama koje u odnosu na te materijale daje sekretar uprave; U
vršenju ovlaštenja iz stava 1. ovog člana, pomoćnici direktora i glavni inspektor dužni su
postupati po svim nalozima i zahtjevima direktora i izvještava ga o preduzetim radnjama i
rezultatima koji su postignuti sprovođenjem tih mjera) i neposredno vrši slijedeće poslove i
zadatke: obavlja najsloženije poslove iz djelokruga Sektora; vrši izradu prijedloga Budžeta
Uprave, usaglašava ga sa Federalnim ministarstvom finansija – Federalnim ministarstvom
financija i prati njegovo izvršenje; vrši izradu i provodi planove nabavke i programa materijalnog
opremanja za cijelu upravu; vrši izradu prijedloga Plana korištenja sredstava za zaštitu od
prirodnih i drugih nesreća; vrši poslove unutrašnje kontrole u okviru materijalnog i finansijskog
poslovanja u Upravi; obavlja neposredan stručni nadzor i pruža stručnu pomoć i sastavlja
izvještaj pri osposobljavanju pripravnika, kao i državnih službenika i namještenika na probnom
radu u Sektoru; daje prijedloge za rješavanje bitnih pitanja iz područja finansijsko –
računovodstvenih poslova; koordinira i učestvuje u izradi periodičnih i godišnjih finansijskih
izvještaja Uprave; učestvuje u izradi nacrta propisa u pitanjima iz nadležnosti Sektora; realizuje
zaključke Federalnog štaba koji se odnose na pitanja iz nadležnosti Sektora; priprema priloge
za godišnji plan rada i za izvještaj o radu Uprave iz nadležnosti Sektora; prati propise iz svog
djelokruga rada i njihovu implementaciju; vrši i sve druge poslove koje odredi neposredni
rukovodilac;
Posebni uvjeti:
– VSS-VII stepan stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog
sistema studiranja (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja – ekonomski fakultet,
– najmanje 5 (pet) godina radnog staža
– certifikat za certificiranog računovođu
– poznavanje rada na računaru
Pripadajuća osnovna neto plaća 1.881,00 KM
Pored posebnih uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i opće
uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službu u Federacije Bosne i Hercegovine:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje
VII stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi
osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima
državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposobno za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno
mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije
otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u
Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine
Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog
obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama
Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na
web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni
konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme u
skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu
uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i
Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)ž
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne
objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je
odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o vremenu
i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Istovremeno sa dostavom
dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno
zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom
statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove
objave, u “Službenim novinama Federacije BiH” neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili
dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz konkursne
procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog
konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde
Ul. Kulovića 7 Sarajevo
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Federalnoj
upravi civilne zaštite”
V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

Izvor: Agencija za državnu službu Federecije BiH

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 18.07.2019

Datum objave: 09.07.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.