fbpx

Pomoćnik direktora za pravne, kadrovske, opće i materijalno finansijske poslove Sarajevo

Ovaj oglas je istekao

Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom

Pomoćnik direktora za pravne, kadrovske, opće i materijalno finansijske poslove Sarajevo

Na osnovu člana 24. stav 3. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine
(»Službene novine Federacije BiH», br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i
člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja
državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Federacije BiH“, broj 13/19), a na zahtjev Federalne agencije za
upravljanje oduzetom imovinom, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Federalnoj
agenciji za upravljanje oduzetom imovinom

6-1190

Radno mjesto:
– Pomoćnik direktora za pravne, kadrovske, opće i materijalno finansijske
poslove – 1 (jedan)izvršilac
Opis poslova: vrši poslove pružanja stručne pomoći u poslovima vezanim za
upravljanje oduzetom imovinom nezakonito stečenom krivičnim djelom; izrađuje
prijedloge kupoprodajnih ugovora, ugovora o najmu, zakupu, čuvanju, korištenju i
održavanju oduzete imovine kao i prijedloge odluka o prodaji, poklonu, uništenju i
drugim modalitetima upravljanja oduzetom imovinom; obavlja upravne radnje koje se
odnose na poslove upravljanja oduzetom imovinom, te priprema pravna mišljenja iz
nadležnosti Agencije; prati primjenu zakona, drugih propisa i općih akata i stim u vezi
izrađuje prijedloge pravnih propisa i po potrebi drugih općih akata, uključujući njihove
izmjene i dopune, te ih dostavlja direktoru Agencije na usvajanje; zastupa Agenciju u
sudskim i u drugim postupcima u kojima se Agencija pojavljuje kao stranka u postupku;
priprema potrebna izjašnjenja i dokumentaciju Federalnom pravobranilaštvu u vezi sa
postupcima u kojima Federalno pravobranilaštvo štiti imovinski interes Federacije BiH, a
vezano za pitanja iz nadležnosti Agencije; zadužen je za kontrolu primjene Zakona o
zaštiti tajnih podataka, te u skladu sa tim vrši kontrolu provođenja mjera obezbjeđenja,
korištenja, razmjene i drugih radnji obrade tajnih podataka u Agenciji; organizira poslove
vezane za izradu finansijskog plana Agencije, prati realizaciju finansijskog plana
Agencije i kontrolira zakonitost trošenja sredstava; odgovoran je za nadzor nad izradom
periodičnih izvještaja i godišnjih finansijskih izvještaja u skladu sa zakonskim
procedurama; vrši kontrolu finansijskih transakcija, kao i kontrolu finansijske
dokumetacije i vrši parafiranje iste prije dostavljanja direktoru Agencije; organizira
poslove vezane za obučavanje i osposobljavanje državnih službenika i namještenika iz
nadležnosti Agencije; organizira poslove vezane za sigurnost podataka i ispravnost
korištenja informatičkih aplikacija i opreme; predlaže nabavku neophodne opreme i
materijalno – tehničkih sredstava potrebnih za efikasno izvršavanje poslova i zadataka
Sektora; obavlja i druge poslove po nalogu direktora Agencije;
Posebni uvjeti:
– VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koje
se vrednuje sa 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema
studiranja, diploma visokog obrazovanja – pravne ili upravne struke
– najmanje 5 (pet) godina radnog staža
– položen ispit općeg znanja ili stručni upravni ispit
– poznavanje rada na računaru
Pripadajuća osnovna neto plaća 1.716,00 KM
Pored posebnih uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju
ispunjavati i opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne
i Hercegovine:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije
najmanje VII stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog
ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se
uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo
obavljanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposobno za vršenje određenih poslova predviđenih za to
radno mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice
nije otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem
nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine
Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog
prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti
u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski
Kanton Goražde ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na
javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke
stručne spreme, u skladu sa uslovima konkursa (original ili ovjerena kopija), na
propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja
Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web
stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)ž
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će
biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se
ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se
da je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o
vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa.
Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji
polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je
dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom
njegove objave, u “Službenim novinama Federacije BiH” neovisno od toga kada su
dokazi dostavljeni ili zatraženi.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz
konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog
konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na
adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde
Ul. Kulovića 7, Sarajevo
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u
Federalnoj agenciji za upravljanje oduzetom imovinom”
V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

Izvor: https://www.adsfbih.gov.ba/data/2019/konkursi/05_maj/fauoi_kon_06_1190.pdf

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 17.06.2019

Datum objave: 05.06.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.