fbpx

Pomoćnik ministra u Sektoru energije Mostar

Ovaj oglas je istekao

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Pomoćnik ministra u Sektoru energije Mostar

Na temelju članka 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine
Federacije BiH“, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) Agencija za
državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Federalnog ministarstva
energije, rudarstva i industrije, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Federalnom
ministarstvu energije, rudarstva i industrije

2/ 541

– Pomoćnik ministra u Sektoru energije – 1 (jedan) izvršitelj
Opis poslova: rukovodi Sektorom i u tom pogledu ima ovlaštenja utvrđena u članku 29.
Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Osnovnim organizacionim jedinicama (sektorom,
službom i kabinetom) neposredno rukovode pomoćnici ministra, načelnik Službe i šef
Kabineta i u rukovođenju imaju sljedeća ovlaštenja: da raspoređuju poslove i zadatke
na službenike i namještenike; da utvrđuju prioritet u obavljanju poslova i zadataka; da
daju upute za rad i nadziru rad službenika i namještenika i koordiniraju rad u okviru
osnovne organizacione jedinice; da predlažu poslove i zadatke za godišnji program
rada Ministarstva; da utvrđuju periodične planove rada i osiguravaju njihovu realizaciju;
da pripremaju izvještaje o radu Ministarstva iz nadležnosti organizacione jedinice kojom
rukovode; da osiguravaju zakonito, stručno i blagovremeno obavljanje svih poslova iz
nadležnosti organizacione jedinice; da redovno (svakodnevno, sedmično i mjesečno)
upoznaju ministra o stanju i problemima u vezi vršenja poslova iz nadležnosti
organizacione jedinice i predlažu ministru preduzimanje određenih mjera radi rješavanja
postojećih problema u organizacionoj jedinici radi pravilnog i blagovremenog vršenja
svih poslova iz nadležnosti organizacione jedinice kojom rukovode. U vršenju ovlaštenja
iz stavka 1. ovog članka pomoćnici ministra, načelnik Službe i šef Kabineta dužni su
postupati po svim nalozima i zahtjevima ministra i izvještavati ga o preduzetim mjerama
i rezultatima postignutim tim mjerama i neposredno vrši najsloženije poslove iz
nadležnosti Sektora, i to: prati i analizira rad privrednih društava u oblasti energetike
radi kontrole ispunjavanja javnih interesa zbog kojih je privredno društvo osnovano,
racionalnosti njegovog poslovanja, namjenskog trošenja sredstava, poslovnog uspjeha
te za slučaj poremećaja u poslovanju preduzima i predlaže odgovarajuće mjere;
priprema i predlaže energetsku legislativu u skladu savremenim energetskim modelima;
prati i primjenjuje propise iz oblasti energije; učestvuje u izradi prednacrta i nacrta
zakona, drugih propisa i općih akata; obavlja i druge poslove koje mu odredi ministar
koji se odnose na poslove iz nadležnosti Sektora kojim rukovodi.
Visina pripadajuće neto plaće iznosi: 1.795,50 KM.
Uvjeti: Pored općih uvjeta utvrđenih člankom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji
BiH, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o
unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, i to:
– VSS-VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa
(koje se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog
sistema studiranja, elektrotehnički ili mašinski fakultet
– najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci nakon završene VSS
Prijavljivanje na natječaj:
1. Kandidati se prijavljuju na natječaj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog
obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za
Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Ante Starčevića b.b.,
88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH
www.adsfbih.gov.ba.)
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na
javni natječaj dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon stjecanja visoke
stručne spreme, (original ili ovjerena kopija) na propisanom Obrascu uvjerenja
(može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačkoneretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Ante Starčevića b.b., 88000 Mostar,
ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba.)
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će
biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se
ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se
da je odustao od dalje procedure javnog natječaja.
Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na
učešće u daljnjoj proceduri javnog natječaja o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata
na ispitu općeg znanja pisano informiraju, a nakon pismenog dijela stručnog ispita
usmeno se informiraju o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u
rezultate koje su postigli na ispitu.
Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji
validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uvjeta javnog
natječaja, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog
obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih
kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog
ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.
Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne
dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene
kopije) o ispunjavanju općih uvjeta iz javnog natječaja, biće brisan sa Liste uspješnih
kandidata.
Javni natječaj se provodi u skladu sa Uredbom o uvjetima, načinu i programu za
polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u
Federaciji Bosne i Hercegovine – prečišćeni tekst (“Službene novine Fedracije BiH”,
br.10/18).
Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog
natječaja u Službenim novinama Federacije BiH, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu FBIH
Odjeljenje Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački
kanton
Ante Starčevića b.b. 88 000 Mostar
sa naznakom:
„Javni natječaj za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u
Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije“
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz
prijavni obrazac, ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje
uvjeta iz točke 2. ovog natječaja neće biti razmatrane.
V. D. DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave

Izvor: https://www.adsfbih.gov.ba/data/2019/konkursi/04_april/fmeri_konkurs_2_541.pdf

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 29.04.2019

Datum objave: 19.04.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.