Pomoćnik ministra u Sektoru za turizam i ugostiteljstvo, Stručni savjetnik za tehničke aspekte projekata

Ovaj oglas je istekao

Pomoćnik ministra u Sektoru za turizam i ugostiteljstvo, Stručni savjetnik za tehničke aspekte projekata

Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12),a na zahtjev Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje

 

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Federalnom ministarstvu okoliša i turizma
06 / 1004

 

01. Pomoćnik ministra u Sektoru za turizam i ugostiteljstvo – 1 (jedan) izvršitelj
02. Stručni savjetnik za tehničke aspekte projekata – 1 (jedan) izvršitelj

01.Opis poslova: rukovodi Sektorom i ima ovlaštenja utvrđena u članu 22. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji neposredno vrši najsloženije poslova i to: obezbjeđuje efikasno, zakonito, nepristrano, blagovremeno i odgovorno izvršavanje poslova u Sektoru, poduzima odgovarajuće mjere za izradu i provođenje strateških planskih dokumenata za Sektor turizma i ugostiteljstva na nivou Federacije BiH; stara se o korištenju materijalnih, finansijskih i ljudskih potencijala, prati i primjenjuje propise iz oblasti turizma i ugostiteljstva, predlaže i učestvuje u pripremi zakona i drugih propisa iz domena Sektora kao i druge poslova po nalogu neposrednog rukovoditelja.
Visina pripadajuće neto plaće: 1.795,50 KM

02.Opis poslova: izrada plana, analize i praćenje aktivnosti iz oblasti tehničkih komponenti u okviru pripreme i implementacije projekata, učešće u pripremi plana projektnih aktivnosti u skladu sa operativnim budžetom proračunom projekta, te predlaže izmjene plana ukoliko je to potrebno, izrađuje izvještaje o realizaciji projekata u okviru ministarstva na osnovu utvrđene metodologije; koordinira u identifikaciji, formulaciji i utvrđivanju prioritetnih programa i projekata u okviru ministarstva, obavlja I druge poslova koje mu odredi neposredni rukovoditelj
Visina pripadajuće neto plaće:1.291,50 KM

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji, i to:

Za poziciju 01.
– VSS – VII stupanj stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diplome visokog obrazovanja pravne ili upravne struke, ekonomski ili neki drugi fakultet društvenog smjera
– najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci nakon sticanja VSS

Za poziciju 02.
– VSS-VII stupanj stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koje se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, ekonomski, građevinski, arhitektonski ili fakultet društvenog smjera
– najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon sticanja VSS

Prijavljivanje na konkurs:
1)Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton, ulica Kulovića 7 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.
2)Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, (original ili ovjerene kopije) na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton, ulica Kulovića 7 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.
Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uvjeta javnog konkursa, u roku od pet dana od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.
Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju općih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.
Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br.69/06, 78/06, 63/08, 27/14 i 69/17).

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:

 

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI KANTON, UL. KULOVIĆA BR. 7
71000 SARAJEVO

„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Federalnom ministarstvu okoliša i turizma”
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac
ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. ovog konkursa neće biti razmatrane.

Izvor: http://www.adsfbih.gov.ba./index.php?lang=ba&sel=84&view=10164

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 14.02.2018

Datum objave: 01.02.2018

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.