fbpx

Pomoćnik ministra za drugostupanjsko upravno rješavanje iz oblasti urbanizma, građenja, okoliša i stambenih odnosa Zenica

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji („Službene novine Federacije BiH“, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15 i 9/17 - Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: U-13/16), člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Kantona Središnja Bosna/Srednjobosanskog kantona”, broj: 7/11) i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 13/19), a na zahtjev Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova Kantona Središnja Bosna/Srednjobosanskog kantona, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje JAVNI KONKURS za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Ministarstvu prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova Kantona Središnja Bosna/Srednjobosanskog kantona

Pomoćnik ministra za drugostupanjsko upravno rješavanje iz oblasti urbanizma, građenja, okoliša i stambenih odnosa Zenica

Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji („Službene novine
Federacije BiH“, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15 i 9/17 – Presuda
Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: U-13/16), člana 1. Zakona o
preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine
Kantona Središnja Bosna/Srednjobosanskog kantona”, broj: 7/11) i člana 5. Pravilnika o
pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u
organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije
BiH”, broj: 13/19), a na zahtjev Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša,
povratka i stambenih poslova Kantona Središnja Bosna/Srednjobosanskog kantona,
Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u
Ministarstvu prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i
stambenih poslova Kantona Središnja Bosna/Srednjobosanskog kantona

Radno mjesto:
 Pomoćnik ministra za drugostupanjsko upravno rješavanje iz oblasti urbanizma,
građenja, okoliša i stambenih odnosa – 1 (jedan) izvršitelj
Opis poslova: obavlja poslove upravljanja iz članka 37. Pravilnika i to: neposredno rukovodi
Odjelom i s tim u vezi organizira vršenje svih poslova iz nadležnosti Odjela, objedinjava i
usmjerava rad izvršitelja poslova u Odjelu; osigurava zakonitost, pravilnost i pravovremenost
i ekonomičnost u obavljanju poslova i radnih zadataka iz djelokruga ustrojstvene jedinice;
raspoređuje poslove i radne zadatke na službenike i namještenike u Odjelu i daje im uputstva
o načinu vršenja poslova; pruža izvršiteljima potrebnu pomoć u radu; predlaže ministru
ocjene za rada službenika i namještenika u postignutim rezultatima; obavlja neposredan
stručni nadzor i pruža stručnu pomoć izvršiteljima poslova u Odjelima; odgovoran je za
korištenje finansijsko materijalnih potencijala i to za namjene za koje su dodijeljene sukladno
važećim propisima na koje se odnose ta pitanja; redovno upoznaje ministra o stanju i
problemima u svezi vršenja poslova iz nadležnosti Odjela te predlaže poduzimanje potrebnih
mjera; pravi programe obuke pri osposobljavanju pripravnika i državnih službenika i
namještenika na probnom radu, vrši najsloženije poslove iz nadležnosti Odjela; obavlja i
druge poslove koje mu odredi ministar. Pored navedenog obavlja i slijedeće poslove: vrši
najsloženije upravne poslove drugostupanjskog rješavanja iz nadležnosti Odjela; daje
odgovore na tužbe Kantonalnom sudu koje su izjavljene protiv konačnih akata iz nadležnosti
Odjela; učestvuje u postupcima kod Kantonalnog suda u kojima je Ministarstvo tuženi organ i
gdje se upravni spor vodi protiv konačnih upravnih akata iz nadležnosti Odjela; daje
odgovore i informacije Vrhovnom sudu Federacije BiH i Ustavnim sudovima na njihovo
traženje, u vezi sa uloženim pravnim lijekovima kojima se osporava zakonitost akata iz
nadležnosti Odjela; izrađuje prednacrte, nacrte i prijedloge zakona, drugih propisa i općih
akata iz nadležnosti Ministarstva, kojima se uređuje oblast prostornog uređenja, građenja,
zaštite okoliša i stambena problematika; sačinjava periodični i godišnji program rada, te
izvještaj o radu Odjela; izvršava i druge poslove po nalogu ministra.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službi u
Federaciji Bosne i Hercegovine:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje
VII stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi
osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima
državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposoban/a za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno
mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije
otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u
Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu, kandidati moraju ispunjavati i
sljedeće posebne uvjete, i to za:
– VSS, završen pravni fakultet, odnosno visoko obrazovanje drugog ciklusa Bolonjskog
studiranja (300 ECTS bodova) – pravne struke,
– 5 godina radnog staža u struci poslije sticanja diplome visokog obrazovanja,
– poznavanje rada na računaru.
Prijavljivanje – potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog
obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama
Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, ili na web stranici
Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na
javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne
spreme, u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom
Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničkodobojski i Srednjobosanski kanton ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne
objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da
je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavijestiti o
vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa.
Ovjerena fcc diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog
organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na
fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise ovlaštenih lica.
Sve ovjerene fotokopije diploma koje ne budu dostavljene na navedeni način biti će
odbijene kao neuredne.

Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji
polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i
odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove
objave u „Službenim novinama Federacije BiH”, neovisno od toga kada su dokazi
dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz
konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog
konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Kučukovići br. 2, 72000 Zenica
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u
Ministarstvu prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih
poslova Kantona Središnja Bosna/Srednjobosanskog kantona
sa pozivom na broj: 08-30-8-97/21“
DIRE KTO R
Refik Begić, magistar uprave

Izvor: https://www.adsfbih.gov.ba/

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 14.06.2021

Datum objave: 03.06.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.