fbpx

Pomoćnik ministra za industriju, energetiku i rudarstvo Zenica

Ovaj oglas je istekao

Ministarstvo za privredu Zeničko-dobojskog kantona

Pomoćnik ministra za industriju, energetiku i rudarstvo Zenica

Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene
novine Federacije BiH”, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), člana 1. Zakona o
preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Zeničkodobojskog kantona”, broj 3/12) i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog
konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i
Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 13/19), a na zahtjev Ministarstva za privredu
Zeničko-dobojskog kantona, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u
Ministarstvu za privredu Zeničko-dobojskog kantona

Radno mjesto:
– Pomoćnik ministra za industriju, energetiku i rudarstvo – 1 (jedan) izvršilac
Opis poslova: neposredno rukovodi radom Sektora; organizuje, koordinira i usmjerava ukupne
aktivnosti obezbjeđujući blagovremeno, zakonito i stručno izvršavanje poslova i zadataka u okviru
Sektora; osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje svih poslova iz nadležnosti Sektora
odnosno poslova iz oblasti industrije, energetike i rudarstva; odgovara za korištenje finansijskih,
materijalnih i ljudskih potencijala koji su mu povjereni; raspoređuje poslove na službenike i daje im
smjernice o načinu vršenja poslova, te nadzire njihov rad; redovno upoznaje ministra o stanju i
problemima u vezi vršenja poslova iz nadležnosti Sektora i predlaže poduzimanje potrebnih mjera;
izvršava najsloženije poslove iz djelokruga rada Sektora u iniciranju, definisanju i provođenju politike
Ministarstva; učestvuje u stručnoj pripremi prednacrta, nacrta i prijedloga zakona, drugih propisa i
općih akata, kao i pripremanju izmjena i dopuna propisa iz nadležnosti Sektora; vrši poslove vezane
za izradu i realizaciju planova i programa rada Ministarstva, Vlade i Skupštine; vrši poslove vezane
za izradu periodičnih i godišnjih izvještaja o radu Ministarstva i Vlade; vrši poslove vezane za
upravljanje državnim kapitalom u privrednim društvima i realizaciju mjera politike Vlade u privrednim
društvima u kojima ona ima kapital i pravni interes a kojima Vlada upravlja posredstvom Ministarstva;
koordinira aktivnosti sa resornim ministarstvom u Federaciji, drugim kantonima, drugim
ministarstvima i institucijama na nivou Federacije, kantona i općine; priprema planove i programe iz
djelokruga sektora, informacije, analize, izvještaje o radu, i druge dokumente studijsko – analitičkog
karaktera; organizuje i rukovodi sastancima radno konsultativnog karaktera, odlučuje o pitanjima za
koja je ovlašten posebnim rješenjem ministra, te izvršava i druge poslove po nalogu ministra; vrši
poslove vezane za aktivnosti na rješavanju problema privrednih društava u krizi iz nadležnosti
Sektora; vrši poslove vezane za proces privatizacije privrednih društava iz nadležnosti Sektora; vrši
poslove vezane za uspostavu i ažuriranje baze podataka iz nadležnosti Sektora; vrši i druge poslove
koje mu odredi ministar; sve poslove navedene u opisu radnog mjesta obavlja po procedurama
utvrđenim ISO 9001:2015 standardima; za svoj rad odgovara ministru.
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji
Bosne i Hercegovine:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII
stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne
djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe u
Federaciji Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposoban/a za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije otpušteno
iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće
posebne uvjete:
– VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, (najmanje 240 ECTS
bodova), drugog ili treceg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja sa stečenom diplomom
tehničke, ekonomske, ili pravne / upravne struke
– najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno
visokog obrazovanja,
– poznavanje rada na računaru.
Prijavljivanje – potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca
Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja
Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, ili na web stranici Agencije
www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni
konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, u
skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu
uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i
Srednjobosanski kanton ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
Nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja, kandidati koji imaju rješenja nadležnih
organa drugih upravnih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini o oslobađanju od polaganja
stručnog upravnog ispita.
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao
od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavijestiti o vremenu i
načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Istovremeno sa dostavom
dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno
zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu
u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove objave
u „Službenim novinama Federacije BiH”, neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz konkursne
procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u
„Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Kučukovići br. 2, 72000 Zenica
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Ministarstvu
za privredu Zeničko-dobojskog kantona
sa pozivom na broj: 08-30-8-131/20“

DI RE K TO R
Refik Begić, magistar uprave

Izvor: Agencija za državnu službu FBiH

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 17.08.2020

Datum objave: 07.08.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.