fbpx

Pomoćnik ministra za rad, humanitarnu djelatnost i povratak Zenica

Ovaj oglas je istekao

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona

Pomoćnik ministra za rad, humanitarnu djelatnost i povratak Zenica

Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12),
člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj 3/12) i člana 5. Pravilnika o pravilima i
postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 13/19), a na zahtjev Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u
Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona

5 / 811

Radno mjesto:
– Pomoćnik ministra za rad, humanitarnu djelatnost i povratak – 1 (jedan) izvršilac
Opis poslova: neposredno rukovodi radom Sektora; organizuje, koordinira i usmjerava ukupne aktivnosti u Sektoru, obezbjeđujući blagovremeno, zakonito i stručno izvršavanje poslova i zadataka iz oblasti rada, humanitarne djelatnosti i povratka; raspoređuje poslove na službenike i namještenike i daje im smjernice o načinu vršenja poslova, te nadzire njihov rad; redovno upoznaje ministra o stanju i problemima u vezi vršenja poslova iz nadležnosti Sektora i predlaže preduzimanje potrebnih mjera; izvršava najsloženije poslove iz djelokruga rada Sektora na način da inicira, definiše i provodi politiku ministarstva; koordinira
aktivnosti sa općinama Kantona, resornim ministartsvima na nivou Kantona i ministarstvima i institucijama na nivou Federacije; priprema planove i programe rada iz djelokruga Sektora;
informacije, analize, izvještaje o radu i druge dokumente studijsko-analitičkog karaktera;
organizuje i rukovodi sastancima radno konsultativnog karaktera, odlučuje o pitanjima za
koja je ovlašten posebnim rješenjem ministra te izvršava i druge poslove po nalogu ministra;
sve poslove navedene u opisu radnog mjesta obavlja po procedurama utvrđenim ISO
9001:2000 standardima; za obavljanje poslova odgovoran je ministru.
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službi u
Federaciji Bosne i Hercegovine:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje
VII stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi
osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposoban/a za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije
otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu, kandidati moraju ispunjavati i
sljedeće posebne uvjete:
– VII/VSS, diploma visokog obrazovanja, tehnički fakultet ili fakultet društvenog smjera odnosno visoko obrazovanje prvog (najmanje 240 ECTS bodova) ili drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja
– najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci i spremi nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
– poznavanje rada na računaru,
Prijavljivanje – potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničkodobojski i Srednjobosanski kanton ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da
je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavijestiti o vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Istovremeno
sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove objave u „Službenim novinama Federacije BiH”, neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz
konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Kučukovići br. 2, 72000 Zenica
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona sa pozivom na broj: 5/811“
DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave

Izvor: Agencija za državnu službu FBiH

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 27.01.2020

Datum objave: 16.01.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.