fbpx

Pomoćnik sekretara za ekonomsko-finansijske poslove Tuzla

Ovaj oglas je istekao

Ured Premijera Tuzlanskog kantona

Pomoćnik sekretara za ekonomsko-finansijske poslove Tuzla

Na osnovu člana 37. i 87., stav 2. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu
(”Službene novine TK”, br: 7/17, 10/17, 10/18 i 14/18), a na zahtjev Ureda Premijera
Tuzlanskog kantona, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine,
objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Uredu Premijera Tuzlanskog kantona

4 / 545

Radno mjesto:
-Pomoćnik sekretara za ekonomsko-finansijske poslove u Odjeljenju za ekonomskofinansijske poslove – 1 (jedan) izvršilac
Opis poslova: rukovodi Odjeljenjem za ekonomsko-finansijske poslove i odgovoran je za
korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala u okviru tog odjeljenja; raspoređuje
poslove na službenike i namještenike u Odjeljenju i daje im upute o načinu vršenja
poslova; neposredno učestvuje u izvršavanju najsloženijih stručnih poslova iz djelokruga
Odjeljenja, učestvuje u izradi općih akata Ureda; učestvuje u izradi planova, programa i
izvještaja, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala; vrši finansijskoračunovodstvene poslove za potrebe Ureda i Vlade; za potrebe vladinih ureda, drugih
vladinih službi i vladinih potrošačkih jedinica učestvuje u: izradi budžetskih zahtjeva, izradi
DOB-a, vrši unos u aplikaciju E-budžet, izradi prijedloga unutrašnjih preraspodjela, izradi
tromjesečnih operativnih planova, izrada zahtjeva za unos namjenskih sredstava u
operativni plan, izradi zahtjeva za izmjenu dinamika operativnog plana i saglasnost,
izvršava rashode/transfere za vladine potrošačke jedinice, izrađuje raspored općinskog
dijela koncesionih naknada, izradi programa i odluka za vladine potrošačke jedinice, izrada
tromjesečnih finansijskih izvještaja, vršenje obračuna naknada, poreza i doprinosa za
vladine komisije, izrada obrazaca za Poresku upravu i izrada Obavještenja za članove
komisija o isplaćenim sredstvima, izrada Plana nabavki roba i usluga, izrada zahtjevatehničke specifikacije za zajedničku nabavku, izrada pojedinačnih ugovora za javnu
nabavku, učešće u sprovođenju ostalih procedura javnih nabavki, objavljuje ugovore ili
odluke o nabavci roba i usluga na portalu E-nabavke, izrada zahtjeva za sredstvima
budžetske rezerve preko Ureda, učešće u izradi Upitnika za Izjavu o fiskalnoj odgovornosti
za rukovodioce ureda; prikuplja izvještaje o nabavkama i obavezama, vrši analizu
knjigovodstvenih kartica; informiše o izvršenim plaćanjima i raspoloživim sredstvima; stara
se o zakonitom, blagovremenom, stručnom i racionalnom vršenju svih poslova iz
djelokruga Odjeljenja; redovno upoznaje sekretara o stanju i problemima u vršenju poslova
iz djelokruga Odjeljenja i predlaže preduzimanje potrebnih mjera; obavlja i druge poslove
po nalogu sekretara i odlučuje o pitanjima za koje je ovlašten posebnim rješenjem
sekretara.
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 38. Zakona o državnoj službi u
Tuzlanskom kantonu:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje
VII stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje uredbom iz člana 10. stav (2) Zakona o
državnoj službi u Tuzlanskom kantonu;
4. da je zdravstveno sposobno za obavljanje poslova predviđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje tri godine, od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta, lice nije
otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u
Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Pored općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete propisane
Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i to:
-VSS–VII/1 stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova –
ekonomske struke,
-najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme,
-poznavanje rada na računaru.
Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog
obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama
Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Trg Slobode bb, 75000 Tuzla ili na
web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni
konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme,
u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu
uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski
kanton, Trg Slobode bb, 75000 Tuzla ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će
biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne
objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da
je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o
vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Istovremeno
sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na
prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće
dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove
objave, u „Službenim novinama Federacije BiH” neovisno od toga kada su dokazi
zatraženi ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz
konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog
konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
Trg Slobode bb, 75 000 Tuzla
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Uredu Premijera
Tuzlanskog kantona sa pozivom na broj: 4/545”

DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

Izvor: Agencija za državnu službu FBiH

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 05.12.2019

Datum objave: 26.11.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.