fbpx

Poslovođa, Gumar-vulkanizer, Komunalni radnik – kafiler, Higijeničar Sarajevo

Ovaj oglas je istekao

KJKP “RAD” d.o.o. Sarajevo raspisuje JAVNI KONKURS za prijm u radni odnos

Poslovođa, Gumar-vulkanizer, Komunalni radnik – kafiler, Higijeničar Sarajevo

Broj: 05-02-27-12272/20.
Na osnovu Odluka o potrebi zasnivanja radnog odnosa br. 05-02-09-23732/19 od 13.12.2019. godine, br. 05-02-09-10093
od 23.06.2020. godine i 05-02-09-12200/20 od 24.07.2020. godine, člana 8. Pravilnika o radu KJKP “RAD” d.o.o. Sarajevo
(br. 5096/17 od 06.04.2017. godine), Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu (br. 9227/18 od 14.06.2018.
godine), Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o radu (br. 18070/18 od 23.10.2018. godine), Pravilnika o izmjenama i
dopunama Pravilnika o radu (br. 6350/19 od 12.4.2019. godine), Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu (br.
1108/20 od 20.1.2020. godine) i Saglasnosti Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo (br. 27-34-
41790/19 od 2.12.2019. godine), (br. 27-30-1677/20 od 22.4.2020. godine), (br. 27-30-12206-1/20 od 22.06.2020. godine) i
(27-30-21249/20 od 08.07.2020. godine) KJKP “RAD” d.o.o. Sarajevo raspisuje:
JAVNI OGLAS
za prijem radnika u radni odnos u KJKP “RAD” d.o.o. Sarajevo na određeno vrijeme do godinu dana
I Objavljuje se Javni oglas za prijem u radni odnos na određeno za sljedeća radna mjesta:

1. Poslovođa – veterinarski bolničar 1 izvršilac
2. Gumar-vulkanizer 1 izvršilac
3. Komunalni radnik – kafiler 5 izvršilaca
4. Higijeničar 1 izvršilac

II Kandidati treba da ispunjava sledeće uslove:
Opšti uslovi:
– da je državljanin Bosne i Hercegovine
– da je stariji od 18 godina
– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova
Naziv radnog mjesta: POSLOVOĐA-VETERINARSKI BOLNIČAR
Opis poslova:
– vrši raspoređivanje radnika za rad na terenu RJ;
– vodi evidenciju o prisustvu radnika na radu (dnevno i mjesečno);
– priprema podatke za neposrednog rukovodioca;
– kontroliše korištenje HTZ opreme svakog radnika;
– vodi evidenciju o ispravnosti sredstava rada, popunjava potrebnu dokumentaciju;
– prisustvuje hvatanju, preuzimanju i prikupljanju neregistrovanih, nevakcinisanih i prekobrojnih pasa, kao i
mačaka lutalica u skladu sa propisima;
– vrši uvid kod istovara pasa i mačaka u karantin i daje uputstva radnicima – kafilerima za odvajanje u kaveze kao i
ishranu i njegu životinja u karantinu;
– vrši dezinfekciju pasa i mačaka koji se stavljaju u karantin i prilikom otpuštanja iz karantina;
– kod istovara pasa i mačaka u karantin vrši trijžu – odvaja bolesne od zdravih životinja i o tome odmah obavještava
rukovodioca;
– vodi dnevne izvještaje o izvršenju planiranih i tekućih poslova i o tome svakodnevno obavještava rukovodioca;
– obavlja potrebne kontakte sa pravnim i fizičkim licima vezane za djelatnost Radne jedinice;
– kontroliše utovar, istovar i neškodljivo uklanjanje životinja, životinjskih leševa i otpadaka životinjskog porijekla;
– vrši dezinfekciju radnih površina, opreme, pribora, prostorija Radne jedinice i prostorija iz kojih su uklonjene
životinje, životinjski leševi i otpaci životinjskog porijekla, vozila za transport životinja, životinjskih leševa i
otpadaka životinjskog porijekla;

– obavlja pomoćne poslove u oblasti veterinarstva prema uputstvu i pod nadzorom rukovodioca;
– obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.
– Odgovoran je za blagovremeno i efikasno obavljanje poslova kao i za sredstva rada.
Uslovi za obavljanje poslova: SSS – III stepen stručne spreme, Srednja škola veterinarskog smjera
Mjesto rada: Adema Buće br. 442
Radno vrijeme: od 7°°h do 15h i 30´
Osnovna plaća: 756,00 KM
Potrebna dokumentacija uz prijavu na Javni oglas
– potpisana prijava na oglas
– biografija sa adresom i obavezno kontakt telefonom
– diploma o završenoj srednjoj školi
– Uvjerenje o državljanstvu (datum izdavanja ne stariji od šest mjeseci od dana objave Javnog oglasa)
– Izvod iz matične knjige rođenih
Naziv radnog mjesta: GUMAR -VULKANIZER
Opis poslova:
– obavlja sve poslove na montaži i demontaži guma na svim sredstvima rada;
– obavezno primjenjuje lične i kolektivne mjere zaštite na radu;
– održava urednost i čistoću svog radnog mjesta;
– obavlja i druge poslove po nalogu poslovođe i neposrednog rukovodioca.
– Odgovoran je za blagovremeno i efikasno obavljanje poslova, kao i za predmete i sredstva rada koje koristi.
Uslovi za obavljanje poslova: SSS – III stepen stručne spreme, srednja tehnička škola i jedna godina radnog
staža u struci.
Mjesto rada: Paromlinska br. 57
Radno vrijeme: od 7°° do 15h i 30´
Osnovna plaća: 756,00 KM
Potrebna dokumentacija uz prijavu na Javni oglas
– potpisana prijava na oglas
– biografija sa adresom i obavezno kontakt telefonom
– diploma o završenoj školi
– Uvjerenje ili potvrdu o radnom stažu
– Uvjerenje o državljanstvu (datum izdavanja ne stariji od šest mjeseci od dana objave Javnog oglasa)
– Izvod iz matične knjige rođenih

Naziv radnog mjesta: KOMUNALNI RADNIK-KAFILER
Opis poslova:
– obavlja hvatanje i prikupljanje napuštenih životinja i pasa lutalica, u skladu sa važečim propisima;
– obavlja zbrinjavanje životinja u prostorijama kafilerije (utovar, istovar, odvajanje u kaveze, ishranu, pojenje,
njegu, pranje i dezinfeksiju prilikom prijema i otpuštanja iz prostorija kafilerije);
– vrši neškodljivou uklanjanje životinja, životinjskih leševa i otpadaka životinjskog porijekla (utovar, pretovar,
istovar, klanje, iskopavanje, zakopavanje);
– isti i pere sve radne površine, opremu, pribor, prostorije radne jedinice i druge površine sa i iz kojih su uklonjene
životinje, životinjski leševi i otpaci životinjskog porijekla;
– upravlja motornim vozilom kafilerske službe;
– obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.
Uslovi za obavljanje poslova: NK radnici
Mjesto rada: Kanton Sarajevo
Radno vrijeme: rad u smjenama prva i druga
Osnovna plaća: 642,60 KM i 10% na uslove rada
Potrebna dokumentacija uz prijavu na Javni oglas
– potpisana prijava na oglas
– biografija sa adresom i obavezno kontakt telefonom
– Uvjerenje o državljanstvu (datum izdavanja ne stariji od šest mjeseci od dana objave Javnog oglasa)
– Izvod iz matične knjige rođenih

Naziv radnog mjesta: HIGIJENIČAR
Opis poslova:
– Obavlja poslove čišćenja i održavanja čistoće u poslovnim prostorima (kancelarije, hodnici, prostori (sale)
namjenjeni za održavanje sastanaka i sl.), ambulante, arhivskog prostora, mokrog čvora i ostalih prostora u kojim
borave i rade radnici Preduzeća;
– svakodnevno vrši usisavanje i brisanje podova, odnosno pločica, brisanje prašine sa stolova i drugih inventara
kojim je prostor opremljen, istresa korpe za smeće, čisti mokri čvor, iznosi i istresa smeće u kontejner i sl.;
– najmanje jednom u toku mjeseca generalno čisti poslovne prostore (pranje prozora, zavjesa, pajanje zidova,
stolova i ostalog inventara, detaljno čišćenje mokrog čvora i sl.);
– prilikom brisanja prašine sa radnih stolova dužan je voditi računa da sve stvari koje su bile na stolu vrati na isto
mjesto, kao i o tome da slučajno neke stvari, a naročito pisani materijali ne bi bili bačeni u korpu za smeće;
– dužan je da vodi računa da u poslovne prostorije za čije je čišćenje i održavanje zadužen po završetku radnog
vremena ne ulaze i ne zadržavaju se radnici ili treća lica, bez prethodnog odobrenja odgovornog rukovodioca;
– obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.
Uslovi za obavljanje poslova: NK radnici
Mjesto rada: Kanton Sarajevo
Radno vrijeme: prva i druga smjena
Osnovna plaća: 567,00 KM
Potrebna dokumentacija uz prijavu na Javni oglas
– potpisana prijava na oglas
– biografija sa adresom i obavezno kontakt telefonom
– Uvjerenje o državljanstvu (datum izdavanja ne stariji od šest mjeseci od dana objave Javnog oglasa)
– Izvod iz matične knjige rođenih
III Prednost u zapošljavanju pod posebnim uslovima
U slučaju da, nakon provođenja oglasa, neki od kandidata budu imali jednak broj bodova, prednost pri zapošljavanju će
imati kandidat koji po posebnom zakonu ima prednost u zapošljavanju.
Prednost u zapošljavanju kandidati dokazuju uvjerenjem od nadležnog organa kojim se utvrđuje prednost pri zapošljavanju
u skladu sa posebnim propisima.
Napomena:
Uvjerenje ili potvrda poslodavca o radnom stažu mora da sadrži naziv radnog mjesta, stepen stručne spreme potrebne za
navedeno radno mjesto, opis posla i vremenski period obavljanja istog. Uz Uvjerenje o radnom stažu iz PIO-a potrebno je
dostaviti i potvrdu o tumačenju šifre iz Uvjerenja kako bi se utvrdilo da li je kandidat radio sa odgovarajućom spremom na
poslovima za koje se traži radni staž.
Izabrani kandidati su dužani, prije potpisivanja Ugovora o radu, dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za
obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prijavljuje.
IV Kandidati su dužni uz potpisanu prijavu priložiti naprijed traženu dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.
V Za pozicije pod rednim brojem 1.i 2. kandidati čija je dokumentacija uredna, potpuna i blagovremena i koji ispunjavaju
uslove iz Javnog oglasa bit će obavješteni usmenim putem (telefonski) o datumu i vremenu održavanja pismenog testiranja
i intervjua.
VI Za pozicije 3. i 4. kandidati čija je dokumentacija uredna, potpuna i blagovremena i koji ispunjavaju uslove iz Javnog
oglasa bit će obavješteni usmenim putem (telefonski) o datumu i vremenu održavanja intervjua.
VII Kontakt telefon osobe zadužene za davanje dodatnih objašnjenja 033/658-038 lok. 247
VIII Rok za podnošenje prijava:
Rok za podnošenje prijava je deset (10) dana od dana objavljivanja Javnog oglasa u dnevnom listu “Dnevni avaz”, na
web stranici KJKP “RAD” d.o.o. Sarajevo i na internet stranici Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona
Sarajevo“ Sarajevo.
.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu:
KJKP “RAD” d.o.o. Sarajevo
Ul. Paromlinska br. 57 – 71000 Sarajevo
sa naznakom: “Prijava za Javni oglas (navesti naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje) – ne otvarati”
Kod prijava na više pozicija potrebno je za svaku poziciju podnijeti posebnu prijavu.
Na poleđini koverte naznačiti ime i prezime podnosioca prijave.
Napomena:
Kandidati, čija je dokumentacija neuredna, nepotpuna i neblagovremena bit će pisanim putem obavješteni sa navođenjem
razloga zašto pristigla prijava nije ispravna, uz mogućnost uvida u dostavljenu dokumentaciju, u roku od tri dana od dana
prijema obavijesti.
Priložena dokumentacija neće se vraćati, osim na pismeni zahtjev kandidatima koji su istu dostavili u originalu.
KJKP “RAD” d.o.o. Sarajevo
V.D. DIREKTOR
Mirsad Hošić. dipl. ing. maš.

Izvor: www.szks.ba

Broj izvrsilaca: 8

Datum isteka: 10.08.2020

Datum objave: 27.07.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.