Potreban nastavnik Banja Luka

Ovaj oglas je istekao

JU Centar “Zaštiti me“ Banja Luka

Potreban nastavnik Banja Luka

OPIS RADNOG MJESTA
JU Centar “Zaštiti me“ Banja Luka
Ul.Poljkanov put bb
78000 Banja Luka

Na osnovu člana 106. stav 1. i člana 132. stav 3. tač. 13) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 41/18 ), a u vezi sa članom 22. stav 1. tačka k) Statuta JU Centar “Zaštiti me“ Banja Luka, broj 01-389/09 od 26.06.2009. godine, direktor JU Centar „Zaštiti me“ Banja Luka raspisuje

К O N К U R S
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

I Raspisuje se konkurs za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme kako slijedi:

1. Nastavnik praktične nastave u struci ostale djelatnosti za zanimanje frizer – nepuna norma od 17 časova praktične nastave, 1 izvršilac – lice sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme radi zamjene privremeno odsutnog radnika do njegovog povratka a najkasnije do 30.06.2019. godine.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji osim opštih uslova utvrđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 1/16 i 66/18), ispunjavaju i uslove propisane članom 104. stav 1) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 41/18) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 29/12, 80/14 i 83/15).

Prijem radnika će se vršiti u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 102/14 i 42/16).

Кriterijumi za bodovanje kandidata:

-prosjek ocjena koji je kandidat ostvario tokom školovanja,
-vrijeme provedeno na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi Zavod za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je nezaposleni kandidat prijavljen, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,
-rezultati ostvareni na testu i intervjuu i
-dužina radnog staža.

U skladu sa odredbama čl. 7. i 8. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi uz prijavu na konkurs potpisanu od strane kandidata u kojoj se mora navesti kontakt telefon, kandidati su za radno mjesto pod tačkom 1. dužni priložiti sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

-ovjerenu foto-kopiju svjedočanstva, u kojem je navedeno jedno od sljedećih stručnih zvanja: frizer-specijalista peti stepen ili strukovni kozmetičar-estetičar;
-uvjerenje obrazovne ustanove o prosjeku ocjena tokom školovanja za gore navedeno zanimanje ukoliko u svjedočanstvu ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
-uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;
-izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;
-uvjerenje o državljanstvu;
-uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica u stručnoj spremi traženoj konkursom;
-uvjerenje ranijeg poslodavca o radnom stažu, koje sadrži podatke o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, takvo radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme;
-uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
-uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;
-uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Pravo učešća na konkursu u skladu sa članom 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 41/18) izuzetno imaju i lica koja ispunjavaju sve ostale uslove propisane ovim Zakonom, a stekla su radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, o čemu su kao dokaz dužni dostaviti uvjerenje o radnom iskustvu u struci u trajanju od najmanje 12 mjeseci.
Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 41/18) ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Кandidat koji bude izabran po konkursu, prije zasnivanja radnog odnosa će dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje ne može biti starije od šest mjeseci.
Uvjerenje o neosuđivanosti JU Centar „Zaštiti me“ Banja Luka će zatražiti od nadležnih organa nakon što kandidat bude izabran putem konkursa, a prije zasnivanja radnog odnosa.

III U skladu sa odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa i koji uz prijavu na konkurs dostave svu traženu dokumentaciju obaviće se dana 02.04.2019. godine u prostorijama JU Centar „Zaštiti me“ Banja Luka, na adresi Poljokanov park bb, Banja Luka, sa početkom u 12,00 časova.
Кandidati se neće posebno pozivati na obavljanje testiranja i intervjua, a u slučaju da se kandidati ne pojave na testiranju i intervjuu u naprijed navedenom vremenu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

IV Rok za podnošenje prijava kandidata je osam ( 8 ) dana od dana objavljivanja.
Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih traženih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prijave sa dokumentacijom predaju se u JU Centar „Zaštiti me“ Banja Luka, Poljokanov park bb, Banja Luka, lično na protokol ili poštom na navedenu adresu, sa naznakom „Za konkurs“.

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/potreban_nastavnik_-_ju_centar_zastiti_me_banja_luka/

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 28.03.2019

Datum objave: 20.03.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.