fbpx

Pravni savjetnik Sarajevo

Ovaj oglas je istekao

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

Pravni savjetnik Sarajevo

Na osnovu člana 15. stav 3. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (»Službeni glasnik BiH« br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), te člana 7. stav 3. i člana 8. stav 2. Pravilnika za izradu projektnih prijedloga i izvršenje projekata koje finansiraju donatori Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, broj: 08-02-3638/2013 od 24.09.2013. godine, a u skladu sa čl. 8. stav 1. i čl. 16. stav 3. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH« br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17) i čl. 30. i 31. Pravilnika o radu državnih službenika i zaposlenika u Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH broj: 08-02-1586-1/2014 od 23.04.2014. godine, Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine raspisuje

JAVNI  OGLAS

za popunjavanje pozicija projektnog osoblja u

Sekretarijatu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine

Projekat „Unapređenje rada na predmetima ratnih zločina u BiH“ – IPA 2017“

 • PRAVNI SAVJETNIK – 1 izvršilac

Broj oglašene pozicije:  007/20

Status: ugovor o radu na određeno vrijeme

Probni rad: 3 mjeseca

Rok za prijave: 20.02.2020. godine

Opis poslova:

 • pruža stručnu podršku Nadzornom tijelu, uključujući i pripremu dokumenata za potrebe Nadzornog tijela;
 • prati trendove u radu na predmetima ratnih zločina u svim institucijama korisnicama;
 • izvještava rukovodioca projekta o rezultatima praćenja rada pravosudnih institucija na predmetima ratnih zločina;
 • održava sastanke sa  rukovodiocima institucija korisnika;
 • predlaže rukovodiocu projekta potrebne izmjene relevantnih dokumenata ili druge mjere koje je potrebno preduzeti radi ostvarenja ciljeva projekta;
 • identificira i analizira probleme pravne prirode u procesu realizacije aktivnosti Projekta, te predlaže adekvatna rješenja rukovodiocu Projekta;
 • po nalogu rukovodioca Projekta priprema izjašnjenja, analize i dokumente pravne prirode potrebne za provedbu Projekta;
 • priprema analize o utjecaju primjene različitih pravnih rješenja na realizaciju projektnih aktivnosti;
 • prikuplja i analizira informacije o provedbi projekta, sudjeluje u pripremi izvještaja o provedbi projekta i druge projektne dokumentacije;
 • obavlja i druge poslove po nalogu nadređenog.

Pored opštih uslova propisanih članom 10, kao i uslova propisanih članom 56.  Zakona o radu u institucijama BiH (stručni ispit),  kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

 • VSS, pravni fakultet (VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja s najmanje 240 ECTS bodova);
 • najmanje tri (3) godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
 • odlične analitičke sposobnosti
 • odlične sposobnosti izrade pisanih dokumenata;
 • visok nivo samostalnosti u radu;
 • odlično znanje engleskog jezika;
 • poznavanje propisa koji reguliraju nadležnosti i rad pravosudnih institucija;
 • poznavanje relevantnih dokumenata u oblasti ratnih zločina;
 • odlično znanje rada na računaru;
 • poznavanje institucije VSTS-a BiH kao i njenih nadležnosti, poznavanje pravosudnog sistema u BiH;
 • diskrecija u radu s povjerljivim podacima;
 • samoinicijativnost i sposobnost samostalnog rada u zadatim okvirima;
 • posjedovanje sposobnosti zrelog prosuđivanja.

Uz prijavu (obavezni prijavni obrazac VSTV-a za uposlenike) na javni oglas kandidati su obavezni dostaviti:

 • Uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa (original ili ovjerena kopija);
 • Original ili ovjerena kopija diplome ili uvjerenja o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne godine odnosno roka potrebnog za izdavanje diplome), a u slučaju da fakultet nije završen/a u Bosni i Hercegovini, strana diploma mora biti nostrifikovana (dokaz o nostrifikaciji); i
 • Uvjerenje/potvrda o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima (pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo stečeno nakon sticanja stručne spreme zahtijevane javnim oglasom).

Molimo da prije slanja prijave obratite pažnju na sekciju „Stop greškama u prijavama“ koja se nalazi na internet stranici VSTV BiH.

U slučaju da prijavu šaljete putem e-maila, navedene dokumente kandidati su obavezni dostaviti kao prilog u skeniranom obliku (Zahtijevani format je .PDF).

Prije zasnivanja radnog odnosa, izabrani kandidat je dužan dostaviti sve originalne dokumente zahtijevane javnim oglasom, ljekarsko uvjerenje da je sposoban da obavlja poslove radnog mjesta na koje je izabran i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (uvjerenje nadležnog suda ne starije od tri mjeseca).

Osobe sa gore navedenim kvalifikacijama obavezne su ispuniti prijavni obrazac VSTV-a za uposlenike, koji se nalazi pored teksta oglasa na Internet stranici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH http://vstv.pravosudje.ba i uz dokumentaciju zahtijevanu javnim oglasom dostaviti ga na slijedeću e-mail adresu: VSTVpersonal@pravosudje.ba (ukoliko prijavu šalju elektronskim putem) ili putem pošte na adresu:

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

Ul. Kraljice Jelene br. 88

71 000 Sarajevo

sa naznakom:

„Prijava na javni oglas broj 007/20“

Fax: +387 (0) 33 707 550

Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim oglasom računa se danom predaje prijave.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

Molimo zainteresovane da telefonskim putem ne kontaktiraju Sekretarijat VSTV-a.

Broj oglašene pozicije  007/20 mora biti naveden.

Rok za prijave: 20.02.2020. godine

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Izvor: Služba zapošljavanja HNŽ/HNK Mostar

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 20.02.2020

Datum objave: 12.02.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.