fbpx

Pravni stručnjak za zaštitu kupaca na energetskom tržištu Mostar

Na temelju članka 20a. Zakona o radu Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj 26/16 i 89/18), članka 4. stavak (3) Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj 13/19 i 9/21), članka 6. Pravilnika o radu broj 05-02-2-1439-2/20 od 23.12.2020. godine, te Odluke o potrebi prijema u radni odnos i objavi javnog oglasa broj 05-30-342-1/21 donesene na nastavku 03/21 internog sastanka održanom u Mostaru 17.02.2021. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK, Kneza Domagoja 12 A, Mostar, objavljuje J  A  V  N  I    O  G  L  A  S o prijemu u radni odnos za radno mjesto 

Pravni stručnjak za zaštitu kupaca na energetskom tržištu Mostar

Na temelju članka 20a. Zakona o radu Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj 26/16 i 89/18), članka 4. stavak (3) Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj 13/19 i 9/21), članka 6. Pravilnika o radu broj 05-02-2-1439-2/20 od 23.12.2020. godine, te Odluke o potrebi prijema u radni odnos i objavi javnog oglasa broj 05-30-342-1/21 donesene na nastavku 03/21 internog sastanka održanom u Mostaru 17.02.2021. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK, Kneza Domagoja 12 A, Mostar, objavljuje

J  A  V  N  I    O  G  L  A  S

o prijemu u radni odnos za radno mjesto 

 • PRAVNI STRUČNJAK ZA ZAŠTITU KUPACA NA ENERGETSKOM TRŽIŠTU, u Sektoru za pravne poslove – na neodređeno vrijeme, bez probnog rada, jedan izvršitelj

Kratak opis poslova radnog mjesta:

 • Vodi računa o usklađenosti općih akata FERK-a, koji se odnose na zaštitu kupaca na energetskom tržištu sa zakonskim i podzakonskim propisima u BiH i Federaciji BiH. Obrađuje i analizira žalbe i prigovore kupaca i druge podneske upućene FERK-u. Izrađuje tužbe i odgovore na tužbe vezane za zaštitu kupaca na energetskom tržištu. Zastupa FERK pred nadležnim sudovima i tijelima uprave vezano za zaštitu kupaca na energetskom tržištu.

Posebni uvjeti:

 • drugi ciklus visokog obrazovanja, odnosno VII. stupanj stručne spreme – pravni fakultet,
 • najmanje tri godine radnog iskustva u struci nakon stjecanja traženog zvanja,
 • položen usmeni ispit,
 • poznavanje rada na računalu,
 • poznavanje engleskog jezika.

Pored posebnih uvjeta navedenih za upražnjeno radno mjesto, svi kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa:

 • državljanstvo BiH,
 • odgovarajuće zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti za određeno radno mjesto,
 • da mu ne traje sigurnosna mjera zabrane obavljanja poziva, dužnosti ili djelatnosti, koja je nespojiva sa obavljanjem poslova u FERK-u.

Prijave kandidata trebaju sadržavati adresu, kontakt telefon, kraći životopis i potpis.

Uz prijavu za javni oglas, kandidat treba dostaviti sljedeće dokaze:

 • uvjerenje o državljanstvu BiH ne starije od šest mjeseci od dana izdavanja od nadležnog tijela do dana predaje prijave,
 • diploma o završenoj stručnoj spremi, (ukoliko je diploma stečena u drugoj državi obvezno dostaviti i nostrifikaciju),
 • dokaz o radnom iskustvu,
 • ostali dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje traženih uvjeta.

Svi dokazi koji se prilažu dostavljaju se u izvorniku ili ovjerenim preslikama.

Kao dokaz o radnom iskustvu prilaže se:

 1. potvrda, uvjerenje, pismo preporuke ili druga slična isprava poslodavaca kod kojih je kandidat radio ili radi, koja sadrži sljedeće podatke:
 • naziv radnog mjesta na kojem je kandidat radio ili radi,
 • stručna sprema koja je uvjet za predmetno radno mjesto,
 • precizirano razdoblje rada na predmetnom radnom mjestu,
 1. uvjerenje o činjenicama iz matične evidencije nadležne institucije za mirovinsko i invalidsko osiguranje, uz obvezno dostavljanje potvrde koja razjašnjava šifre zanimanja iz uvjerenja, tako da se na temelju ovih dokumenata može utvrditi koja je stručna sprema uvjet za rad na poslovima, na kojima je kandidat radio i koliko dugo, odnosno da posjeduje traženo radno iskustvo.

Kao dokaz za poznavanje stranog jezika prilaže se:

 1. uvjerenje škola ili drugih institucija koje se bave obučavanjem znanja stranih jezika, bez obzira nalaze li se u Bosni i Hercegovini ili izvan nje,
 2. uvjerenje fakulteta (o provjeri znanja stranog jezika, položenom ispitu stranog jezika tijekom školovanja), kao i druga isprava fakulteta (ovjerena preslika upisnice/indeksa), koja potvrđuje poznavanje stranog jezika, odnosno položene ispite stranog jezika,
 3. diploma ili druga isprava koja potvrđuje stečeno zvanje ili zanimanje koje je neposredno vezano za znanje stranog jezika (npr. profesora jezika, jezičnog prevoditelja, asistenta prevoditelja i sl.),
 4. diploma završenog fakulteta ili stečenog znanstvenog zvanja u Bosni i Hercegovini ili u inozemstvu na temelju koje se nedvosmisleno može utvrditi kako je isto školovanje u cijelosti ili u pretežitom dijelu završeno na stranom jeziku.

Kao dokaz o poznavanju rada na računalu prilaže se:

 1. uvjerenje škola ili drugih institucija koje se bave obučavanjem znanja rada na računalu, bez obzira nalaze li se u Bosni i Hercegovini ili izvan nje,
 2. uvjerenje fakulteta o provjeri znanja rada na računalu, položenom ispitu informatike, kao i druga isprava fakulteta (ovjerena preslika upisnice/indeksa), koja potvrđuje poznavanje rada na računalu,
 3. diploma ili druga isprava koja potvrđuje stečeno zvanje ili zanimanje koje je neposredno vezano za rad na računalu.

Prijavu na javni oglas zajedno sa dokazima zainteresirani kandidati mogu dostaviti na adresu:

REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGIJU

U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE – FERK

Kneza Domagoja 12A

88 000 Mostar

Prijava na javni oglas podnosi se u zatvorenoj kuverti s naznakom

„NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“.

Samo izabrani kandidat će, prije zaključivanja ugovora o radu, biti obvezan u određenom roku dostaviti liječničko uvjerenje kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uvjetima radnog mjesta pravni stručnjak za zaštitu kupaca na energetskom tržištu i izjavu kako mu ne traje sigurnosna mjera zabrane obavljanja poziva, dužnosti ili djelatnosti, koja je nespojiva s obavljanjem poslova radnog mjesta pravni stručnjak za zaštitu kupaca na energetskom tržištu.

Ovaj javni oglas se objavljuje u dnevnim listovima (Oslobođenje, Večernji list, Dnevni avaz), na internetskoj stranici FERK-a, oglasnoj ploči FERK-a i internetskoj stranici Službe za zapošljavanje HNŽ/HNK Mostar. Rok za podnošenje prijava na javni oglas je 15 dana od dana posljednje objave javnog oglasa.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Izvor: Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/K.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 09.03.2021

Datum objave: 23.02.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.