fbpx

Pravni suradnik Mostar

Ovaj oglas je istekao

Na temelju članka 30. Zakona o županijskom tužiteljstvu Hercegovačko-neretvanske županije („Sl. novine HNŽ“ br.: 01/03), članka 7. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i poslovanju Županijskog tužiteljstva HNŽ-a, broj: A-111/12 od 17.02.2012. g. i Memoranduma o saradnji u okviru projekta „Podrška pravosuđu Bosne i Hercegovine - Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa, faza 3.“ između Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine i Županijskog tužiteljstva HNŽ-a u Mostaru, Glavni županijski tužitelj, dana 18.02.2021. godine objavljuje POZIV ZA PRIJAVU za popunu pozicije pravni suradnik na određeno vrijeme

Pravni suradnik Mostar

Na temelju članka 30. Zakona o županijskom tužiteljstvu Hercegovačko-neretvanske županije („Sl. novine HNŽ“ br.: 01/03), članka 7. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i poslovanju Županijskog tužiteljstva HNŽ-a, broj: A-111/12 od 17.02.2012. g. i Memoranduma o saradnji u okviru projekta „Podrška pravosuđu Bosne i Hercegovine – Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa, faza 3.“ između Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine i Županijskog tužiteljstva HNŽ-a u Mostaru, Glavni županijski tužitelj, dana 18.02.2021. godine objavljuje

POZIV ZA PRIJAVU

za popunu pozicije pravni suradnik na određeno vrijeme

u trajanju do 31.12.2021. godine u Županijskom tužiteljstvu u Mostaru

  • Pravni suradnik – 1 (jedan) izvršitelj 

Opis posla: Pravni suradnik pomaže tužiteljima i stručnim suradnicima u rješavanju starih predmeta, izrađuje sažetak starih neriješenih predmeta, sa osvrtom na poduzete radnje i prikupljene dokaze, sa prijedlozima daljeg djelovanja, izrađuje nacrt pravnih podnesaka s ciljem donošenja konačne tužiteljske odluke u predmetu; sudjeluje u radnim sastancima koji su u direktnoj vezi sa postupanjima i konačnim rješavanjem konkretnih starih predmeta; obavlja stručne i administrativne pomoći u svim ostalim postupanjima tužitelja iz djelokruga rada tužitelja i stručnih suradnika; obavlja i druge poslove i radne zadatke po nalogu i instrukcijama postupajućeg tužitelja s ciljem završetka predmeta.

Uvjeti za obavljanje poslova:

Opći uvjeti: da je državljanin BiH, stariji od 18 godina, sveučilišna diploma ili druge akademske kvalifikacije VII stupnja stručne spreme, zdravstvena sposobnost.

Pored općih uvjeta predviđenih Zakonom, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete, i to:

  • VSS – VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja – pravne struke;
  • pravosudni ispit poželjan;
  • poznavanje rada na računaru;
  • najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci.

Prijavljivanje na poziv:

Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju):

  • Fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine);
  • potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon stjecanja VSS – kao i uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu, ukoliko ga posjeduje;
  • uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 (šest) mjeseci ili ovjerena kopija CIPS-ove osobne iskaznice;
  • dokaz o poznavanju rada na računaru.

Postupak izbora izvršitelja po ovom Pozivu će provesti zajednička komisija VSTV-a i Tužiteljstva, a kandidati koji budu ispunili tražene uvjete, biti će pismeno testirani i sa istima će se obaviti usmeni intervju.

Izabrani kandidat je dužan dostaviti Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti-liječničko uvjerenje i Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za kazneno djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina, prije potpisivanja ugovora o djelu.

Poziv za prijavu za popunu radnog mjesta pravni suradnik ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja na web stranici Tužiteljstva Hercegovačko-neretvanske županije/kantona. Tražene dokumente dostaviti na adresu:

Županijsko tužiteljstvo Hercegovačko-neretvanske županije/kantona

Ul. Dr. Ante Starčevića br. 22

88000 Mostar

sa naznakom

„Poziv za prijavu za prijem pravnog suradnika na

određeno vrijeme u Županijskom tužiteljstvu HNŽ-a u Mostaru“

Nepotpune, neuredne i nepravodobne prijave neće se uzeti u razmatranje

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Izvor: Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/K.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 27.02.2021

Datum objave: 22.02.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.