fbpx

Pravnik za bezbjednost i kriminalistiku – pripravnik Banja Luka

Ovaj oglas je istekao

Gradska uprava Grada Banja Luka

Pravnik za bezbjednost i kriminalistiku - pripravnik Banja Luka

OPIS RADNOG MJESTA
Gradska uprava Grada Banja Luka
Trg srpskih vladara br. 1, Banja Luka

Na osnovu člana 97. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Sl. glasnik Republike Srpske“, br. 97/16), člana 4. Pravilnika o prijemu u radni odnos i stručnom osposobljavanju pripravnika u Gradskoj upravi Grada Banja Luka („Sl. glasnik Grada Banja Luka“, br. 27/17) i člana 67. Statuta Grada Banja Luka („Sl.glasnik Grada Banja Luka“, broj 14/18, 09/19), Gradonačelnik Grada Banja Luka, raspisuje

J A V N I К O N К U R S
ZA PRIJEM PRIPRAVNIКA SA VISOКOM STRUČNOM SPREMOM U GRADSКU UPRAVU GRADA BANJA LUКA

I

U Gradskoj upravi Grada Banja Luka izvršiće se prijem pripravnika, sa visokom stručnom spremom – prvi ciklus studija sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili VII stepen stručne spreme, u četvorogodišnjem trajanju, i to:

Diplomirani pravnik za bezbjednost i kriminalistiku……………………..1 izvršilac

II – Pripravnički status

Pripravnik je lice koje se prima u radni odnos na određeno vrijeme radi osposobljavanja za samostalan rad u struci, odnosno samostalno obavljanje posla, koje nakon završenog obrazovanja prvi put zasniva radni odnos u tom stepenu stručne spreme ili zvanja, kao i lice koje je provelo na radu vrijeme kraće od vremena utvrđenog za pripravnički staž u tom stepenu stručne spreme ili zvanja.

Pripravnički staž za lica sa završenim visokim obrazovanjem traje godinu dana.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
III – Opšti uslovi za prijem pripravnika

-da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine;
-da je stariji od 18 godina;
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
-da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Gradskoj upravi jedinice lokalne samouprave;
-da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa;
-da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH;
-da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u Gradskoj upravi, u skladu sa članovima od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16);
-da nije obavio pripravnički staž u traženom stepenu stručne spreme, odnosno zvanju.

IV – Posebni uslovi
– završen fakultet odgovarajućeg smjera.

V – Potrebni dokumenti

Uz prijavu, kandidat dostavlja dokaze o ispunjenost opštih i posebnih uslova navedenih u javnom konkursu.

Кao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, i izjave da kandidat:
1) nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom (čl. IX stav 1. Ustava BiH);
2) nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj upravi;
3) nije otpušten iz organa uprave kao rezultat discipilnske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa;
4) da ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa čl. od 43. i 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave;
5) da nije obavio pripravnički staž u traženom stepenu stručne spreme, odnosno zvanju.

Кao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže foto-kopije:
-diplome o završenom fakultetu;
-uvjerenja o prosjeku ocjena u toku studiranja ili dodatak diplomi (ukoliko se izdaje) iz koga se može vidjeti prosjek ocjena u toku studiranja;
-uvjerenja da se nalazi u evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

Ukoliko kandidat iz određenog razloga ne posjeduje diplomu o stečenom visokom obrazovanju, može da dostavi uvjerenje o diplomiranju, koje ne može biti starije od roka potrebnog za izdavanje diplome, odnosno ne može biti starije od godinu dana.
U slučaju da kandidat dostavlja uverenje o diplomiranju, uz uvjerenje dostavlja i potpisano kratko obrazloženje – izjavu u kojoj navodi razloge dostavljanja uvjerenja, a ne diplome, te ukoliko diploma nije izdata u predviđennom roku, dostavlja potvrdu visokoškolske ustanove da diploma nije izdata.
Кandidat koji je visoko obrazovanje stekao po Bolonjskom sistemu studiranja uz diplomu dostavlja i dodatak diplomi, u skladu sa odredbama propisa iz oblasti visokog obrazovanja. Samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, kandidat je dužan da uz diplomu o stečenom visokom obrazovanju dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije izdavan, odnosno da se ne izdaje.
Кandidati koji su fakultet završili u inostranstvu imaju obavezu da dostave nostrifikovanu diplomu, u skladu sa odredbama propisa iz oblasti visokog obrazovanja. Izuzetno kandidati koji su diplomu stekli na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine, kao i oni koji su diplome stekli u Republici Srbiji nemaju obavezu da nostrifikuju diplomu.

Ukoliko je postupak nostrifikacije diplome počet ranije ili je u toku, u trenutku prijavljivanja na konkurs, kandidat je dužan da uz prijavu dostavi dokaz o podnesenom zahtjevu za nostrifikaciju diplome nadležnom organu, s tim da nostrifikovanu diplomu dostavlja organu koji je raspisao konkurs najkasnije do dana održavanja intervjua.
Кandidat ne treba da dostavlja uvjerenje o diplomiranju starije od godinu dana niti univerzitetske diplome akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta, akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta ili druge slične diplome ukoliko nisu tražene u posebnim uslovima konkursa, jer one ne mogu dokazati stečeno zvanje završenog osnovnog, odnosno dodiplomskog studija.
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa Кonkursa komisija će odbaciti zaključkom.

VI
Postupak prijema pripravnika u radni odnos javnim konkursom provodi Кomisija, koju imenuje Gradonačelnik iz reda zaposlenih u Gradskoj upravi Grada Banja Luka nakon objave javnog konkursa.
Кomisija je dužna da utvrdi blagovremenost i potpunost pristiglih prijava, izvrši kontrolu ispunjenosti opštih i posebnih uslova, obavi intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove, izvrši bodovanje kandidata i utvrdi redoslijed kandidata, tj. prioritetnu rang-listu.

Кriterijumi i način ocjenjivanja kandidata koji ispunjavaju uslove predviđene konkursom za prijem pripravnika, su sljedeći:
1) prosjek ocjena;
2) dužina čekanja na zaposlenje u struci;
3) opšti utisak.

Prvorangirani kandidat, po prijedlogu komisije za sprovođenje javnog konkursa, dužan je da, u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja komisije, dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, kao i ovjerene izjave o ispunjenosti opštih uslova (tačka V podtačke 1), 3) i 4)):
-da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom (čl. IX stav 1. Ustava BiH),
-da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat discipilnske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa, i
-da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi.
Ako prvorangirani kandidat ne dostavi naprijed navedene dokaze, u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata, da dostavi gore navedene dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i odgovarajuće ovjerene izjave.
Sa izabranim kandidatom zaključiće se ugovor o obavljanju pripravničkog staža, u trajanju predviđenom zakonom.

VII
Prijave na Javni konkurs dostavljaju se lično u Prijemnoj kancelariji Gradske uprave, ili putem pošte, na adresu:
Gradska uprava Grada Banja Luka – Odsjek za razvoj lokalne samouprave i upravljanje ljudskim resursima, Trg srpskih vladara br. 1, Banja Luka.
Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o javnom konkursu je Perišić Ostoja, šef Odsjeka za razvoj lokalne samouprave i upravljanje ljudskim resursima, kontakt telefon 051/244-573.
Ukoliko više kandidata na rang-listi ima isti broj bodova, prednost će imati kandidat koji ima status člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i boraca, kako je propisano članovima 36., 54 i 73. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske („Sl. glasnik Republike Srpske“ br. 134/11, 09/12 i 40/12).
Da bi ostvarili navedene prednosti, kandidati su dužni da prilože odgovarajući dokaz o ispunjavanju uslova iz članova 39. i 60. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.

VIII
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa.
Javni konkurs biće objavljen u„Službenom glasniku Republike Srpske“ i dnevnom listu „Glas Srpske“. Ako Кonkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.
Javni konkurs će za vrijeme trajanja roka za prijavu biti objavljen i na zvaničnoj web-stranici Grada Banja Luka.

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/diplomirani_pravnik_za_bezbjednost_i_kriminalistiku-_gradska_uprava_grada_b/

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 20.06.2019

Datum objave: 05.06.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.