fbpx

Prijem 10 doktora medicine Tuzla

Ovaj oglas je istekao

UKC Tuzla raspisuje konkurs za:

Prijem 10 doktora medicine Tuzla

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 26/16,
89/18, 23/20 – Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine), člana 4. Uredbe o postupku
prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu (“Službene novine Tuzlanskog kantona”,
broj 4/19, 4/20 i 11/20), člana 6. Pravilnika o radu, člana 5. Pravilnika o postupku prijema u radni odnos
u Javnoj zdravstvenoj ustanovi Univerzitetski klinički centar Tuzla, Saglasnosti Ministarstva zdravstva
Tuzlanskog kantona broj: 13/1-33-012519/20 od 01.07.2020. godine i Odluke o potrebi prijema u radni
odnos broj: 02-880/20 od 28.07.2020. godine, Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar
Tuzla raspisuje
JAVNI OGLAS
za prijem doktora medicine u radni odnos na neodređeno vrijeme
I
Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla, sa sjedištem u Tuzli, ulica Trnovac bb (u
daljem tekstu: UKC Tuzla), vrši prijem u radni odnos ukupno deset doktora medicine.
II
Prijem u radni odnos deset doktora medicine se vrši na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od
tri mjeseca, na sljededa radna mjesta:
1. Doktor medicine na Klinici za urologiju – 2 izvršioca,
2. Doktor medicine na Klinici za interne bolesti – 3 izvršioca,
3. Doktor medicine na Klinici za ginekologiju i akušerstvo – 1 izvršilac,
4. Doktor medicine na Klinici za zarazne bolesti – 2 izvršioca,
5. Doktor medicine na Klinici za pludne bolesti – 2 izvršioca.
III
Kratak opis poslova:
Izabrani kandidati de biti raspoređeni na organizacione jedinice UKC-a Tuzla iz tačke II ovog Javnog
oglasa, u statusu doktora medicine, te de u periodu trajanja radnog odnosa, u zvanju doktora medicine
obavljati poslove dijagnostičkih i terapijskih usluga koje vrše organizacione jedinice na koje su
raspoređeni, uz obavezan stručni nadzor neposrednog rukovodioca, odnosno doktora medicine –
specijaliste.
IV
Opdi uslovi:
Svi kandidati trebaju ispunjavati sljedede opde uslove:
– da su državljani Bosne i Hercegovine,
– da imaju najmanje 18 godina života,
– da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova za koje se prijavljuju.
Posebni uslovi:
Kandidati trebaju ispunjavati sljedede posebne uslove:
– da imaju završen medicinski fakultet,
– da imaju položen stručni ispit,
– da posjeduju licencu za samostalan rad izdatu od strane nadležne komore.
Ispunjenost opdih i posebnih uslova Javnog oglasa računa se danom predaje prijave na Javni oglas.
V
Prilikom prijave na Javni oglas, kandidati su obavezni uredno popuniti Prijavni obrazac koji mogu pronadi
na web stranici UKC-a Tuzla (www.ukctuzla.ba), sekcija „Konkursi i oglasi“, ili ga preuzeti na protokolu
UKC-a Tuzla i uz isti dostaviti sljededu dokumentaciju kao dokaz o ispunjavanju opdih i posebnih uslova:
– izvod iz matične knjige rođenih,
– uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
– PBA-3 obrazac,
– diplomu o završenom medicinskom fakultetu,
– uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
– licencu za samostalan rad izdatu od strane nadležne komore.
Radi bodovanja i rangiranja kandidata u skladu sa Pravilnikom o postupku prijema u radni odnos u UKC-u
Tuzla, kandidati uz Prijavni obrazac trebaju dostaviti i sljedede dokumente:
– uvjerenje o prosjeku ocjena tokom studija,
– uvjerenje o dužini trajanja studija.
Kandidati koji ostvaruju pravo na prioritet pri zapošljavanju u skladu sa Zakonom o dopunskim pravima
branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 5/12 – prečišdeni
tekst, 5/14, 12/16 i 6/20), isti mogu ostvariti samo ako uz prijavu dostave i dokaz da se nalaze na
evidenciji Službe za zapošljavanje kao nezaposlene osobe (ne starije od mjesec dana od dana
raspisivanja Javnog oglasa), potvrdu nadležnog organa o priznatom statusu branioca, odnosno člana
porodice branioca, te izjavu da im radni odnos, zasnovan po osnovu ranije ostvarenog prioriteta pri
zapošljavanju, nije prestao njihovom krivicom ili da po prestanku radnog odnosa nisu ostvarili pravo na
otpremninu, odnosno da nisu korisnici prava na porodičnu penziju.
Kandidati koji po nekom drugom posebnom zakonu imaju prioritet u zapošljavanju, uz Prijavni obrazac
trebaju dostaviti i odgovarajudu dokumentaciju kojom se to dokazuje, te se pozvati na poseban zakon po
kojem imaju prednost.
VI
Kriteriji za rangiranje kandidata:
U postupku prijema u radni odnos rangiranje kandidata koji se prijave na javni oglas vrši se po sljededim
kriterijima:
a) uspjeh tokom studiranja,
b) dužina trajanja studija,
c) provjera znanja, radnih i stručnih sposobnosti i vještina putem pismenog i usmenog ispita.
Broj bodova koje kandidat dobija po osnovu uspjeha tokom studiranja jednak je prosječnoj ocjeni
kandidata u toku studiranja, na dvije decimale bez zaokruživanja. Maksimalni broj bodova koji kandidat
može dobiti po osnovu uspjeha tokom studiranja je 10.
Maksimalni broj bodova koji kandidat može dobiti po osnovu dužine trajanja studija, jednak je broju
godina koliko traje redovan studij kojim se stiče stepen stručne spreme i zvanje koje je uslov za
zasnivanje radnog odnosa na konkretnom radnom mjestu. Za svaku godinu produžetka studija,
kandidatu se oduzima po jedan bod od maksimalnog broja bodova.
Pismeni ispit kandidata bide proveden u vidu testa koji de se sastojati od 10 pitanja. Svaki tačan odgovor
na pitanje ocjenjuje se sa jednim bodom. Kandidati koji na pismenom ispitu ostvare najmanje 70% od
ukupnog broja bodova stiču pravo da pristupe na usmeni ispit. Kandidati koji na pismenom ispitu ostvare
manje od 70% od ukupnog broja bodova isključuju se iz dalje procedure prijema u radni odnos.
Na usmenom ispitu svaki član komisije de ocjenjivati kandidata dodjeljujudi mu određeni broj bodova
između jedan i pet. Ukupnu ocjenu kandidata na usmenom ispitu de činiti zbir bodova datih od strane
svakog člana komisije.
VII
Popunjene prijavne obrasce, zajedno sa traženim dokumentima, kandidati dostavljaju u zatvorenoj
koverti, sa naznakom radnog mjesta na koje se prijavljuju, lično na protokol UKC-a Tuzla ili putem pošte
na adresu:
Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla
Sektor za pravne poslove i ljudske resurse
Ul. Trnovac bb
75000 Tuzla
sa naznakom:
“Prijava na Javni oglas za prijem doktora medicine u radni odnos na radno mjesto: ____ – NE OTVARAJ!”
VIII
Rok za prijavu kandidata na Javni oglas je 15 dana od dana objavljivanja.
Svi dokumenti koji se dostavljaju uz prijavu na Javni oglas moraju biti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.
Uredno popunjen Prijavni obrazac podrazumijeva uredno popunjene sve rubrike na istom (osim e-mail
adrese koju kandidat popunjava samo ukoliko istu posjeduje), uključujudi rubriku za mjesto i datum.
Kandidati su dužni svojeručno potpisati Prijavni obrazac u za to previđen prostor (donji desni ugao).
Prilikom popunjavanja Prijavnog obrasca, kandidati su dužni u polje „Naziv radnog mjesta za koje se
provodi procedura prijema u radni odnos“ upisati radno mjesto na koje se prijavljuju, na isti način kako
su nazivi radnih mjesta navedeni u tački II Javnog oglasa.
Ukoliko se kandidat želi prijaviti na više radnih mjesta, dužan je dostaviti odvojene prijavne obrasce za
svako radno mjesto na koje se prijavljuje i uz svaki Prijavni obrazac dostaviti ovjerene fotokopije traženih
dokumenata.
Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave nede se uzimati u razmatranje.
Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos de pisanim putem obavijestiti kandidate, čije su
prijave uredne, potpune i blagovremene, o terminu polaganja pismenog ispita. Kandidati koji na
pismenom ispitu ostvare manje od 70% od ukupnog broja bodova isključuju se iz dalje procedure
prijema u radni odnos.
Izabrani kandidati de biti u obavezi da, najkasnije u roku od osam dana od dana konačnosti odluke o
prijemu u radni odnos, dostave ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njihovo zdravstveno stanje i
psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnih mjesta za koja su izabrani.
UKC Tuzla nema obavezu vradanja dokumentacije kandidatima

Izvor: www. szztk.ba

Broj izvrsilaca: 10

Datum isteka: 12.08.2020

Datum objave: 30.07.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.