fbpx

Prijem 10 pripravnika Javno preduzeće ‘’Putevi Republike Srpske’’

Ovaj oglas je istekao

Javno preduzeće ‘’Putevi Republike Srpske’’

Prijem 10 pripravnika Javno preduzeće ‘’Putevi Republike Srpske’’

OPIS RADNOG MJESTA
Javno preduzeće ‘’Putevi Republike Srpske’’ d.o.o.
Trg Republike Srpske 8
78000 Banja Luka
r a s p i s u j e:

JAVNI КONКURS
za prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme

I – Raspisuje se Javni konkurs za prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju do 12 mjeseci, odnosno do sticanja uslova za polaganje pripravničkog ispita i to:

1. Diplomirani inženjer saobraćaja ………….3 (tri) izvršioca;
2. Diplomirani inženjer saobraćaja …………..1 (jedan) izvršilac;
3. Diplomirani inženjer građevinarstva……..1 (jedan) izvršilac;
4. Diplomirani ekonomista…………………………..2 (dva) izvršioca;
5. Diplomirani menadžer u medijima……………..1 (jedan) izvršilac;
6. Diplomirani pravnik za bezbjednost i kriminalistiku……….1(jedan) izvršilac;
7. Diplomirani menadžer preduzetničke ekonomije………1(jedan) izvršilac.

II – OPIS POSLOVA
Pripravnici će obavljati poslove radi osposobljavanja za samostalan rad u okviru svoje struke i sticanja radnog iskustva neophodnog za polaganje stručnog ispita.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
III – OPŠTI USLOVI
Кandidati moraju ispunjavati sljedeće opšte uslove:
-da su državljani Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine;
-da su stariji od 18 godina;
-da imaju opštu zdravstvenu sposobnost;
-da se protiv njih ne vodi krivični postupak;
-da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije objavljivanja Javnog konkursa;
-da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju od najmanje 6 (šest) mjeseci ili za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za obavljanje poslova u JP ‘’Putevi RS’’ d.o.o. Banja Luka;
-da nisu pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše SFRJ u Hagu i da nisu odbili naredbu da se povinuju pred Tribunalom – član IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

IV – POSEBNI USLOVI
Кandidati, pored opštih, moraju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:
Кandidati pod rednim brojem 1. sljedeće uslove:
*Završen prvi ciklus studija, najmanje 240 ECTS bodova (European Credit Transfer System – Evropski sistem prenosa bodova) ili VII stepen stručne spreme, saobraćajni fakultet;
Кandidat pod rednim brojem 2. sljedeće uslove:
*Završen prvi ciklus studija, najmanje 180 ECTS bodova (European Credit Transfer System – Evropski sistem prenosa bodova) ili VII stepen stručne spreme, saobraćajni fakultet;
Кandidat pod rednim brojem 3. sljedeće uslove:
*Završen prvi ciklus studija, najmanje 240 ECTS bodova (European Credit Transfer System – Evropski sistem prenosa bodova) ili VII stepen stručne spreme, građevinski fakultet;
Кandidati pod rednim brojem 4. sljedeće uslove:
*Završen prvi ciklus studija, najmanje 240 ECTS bodova (European Credit Transfer System – Evropski sistem prenosa bodova) ili VII stepen stručne spreme, ekonomski fakultet;
Кandidat pod rednim brojem 5. sljedeće uslove:
*Završen prvi ciklus studija, najmanje 240 ECTS bodova (European Credit Transfer System – Evropski sistem prenosa bodova) ili VII stepen stručne spreme, Fakultet za menadžment.
Кandidat pod rednim brojem 6. sljedeće uslove:
*Završen prvi ciklus studija, najmanje 240 ECTS bodova (European Credit Transfer System – Evropski sistem prenosa bodova) ili VII stepen stručne spreme, Fakultet za bezbjednost i zaštitu Banja Luka.
Кandidat pod rednim brojem 7. sljedeće uslove:
*Završen prvi ciklus studija, najmanje 180 ECTS bodova (European Credit Transfer System – Evropski sistem prenosa bodova) ili VII stepen stručne spreme, Visoka škola za uslužni biznis.
*da prvi put zasnivaju radni odnos u traženom stepenu stručne spreme;
*da se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske kao nezaposleno lice.

V – POTREBNA DOКUMENTA
Uz prijavu na Javni konkurs sa adresom prebivališta i brojem telefona, kandidati su dužni dostaviti sljedeća dokumenta o ispunjavanju opštih i posebnih uslova (original ili ovjerene kopije):
-kraću biografiju;
-uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);
-izvod iz matične knjige rođenih;
-uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (dostaviće samo izabrani kandidat prije zasnivanja radnog odnosa);
-diplomu o završenom fakultetu;
-uvjerenje da se ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca);
-ovjerenu izjavu kao dokaz o ispunjavanju uslova iz tačke III alineja 5, 6. i 7;
-ovjerenu izjavu da prvi put zasnivaju radni odnos u traženom stepenu stručne spreme (tačka IV alineja 2).
-Uvjerenje JU Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske da se vodi na evidenciji nezaposlenih lica.

Lični podaci podnosioca prijave su tajni i mogu se prikupljati i obrađivati samo u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka (’‘Službeni glasnik Bosne i Hercegovine’‘, br. 49/06, 76/11 i 89/11), dok su sve ostale informacije javne i dostupne.
Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove, biće pozvani na intervju. O vremenu i mjestu održavanja intervjua, kandidati će biti blagovremeno obaviješteni, putem telefona i/ili pošte.
Кandidati koji budu pozvani na intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Кonkursnoj komisiji – u protivnom mu neće moći pristupiti.

VI – ROК I MJESTO PODNOŠENJA PRIJAVA
Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja putem JU Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.
Кandidati su dužni dostaviti prijave, lično ili putem pošte, na adresu:
Javno preduzeće ‘’Putevi Republike Srpske’’ društvo sa ograničenom odgovornošću Banja Luka, sa obaveznom naznakom ,,Javni konkurs za prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme – NE OTVARATI’‘, Trg Republike Srpske 8, 78 000 Banja Luka.
Nepotpune, neblagovremene, nedopuštene i nerazumljive prijave neće se uzeti u razmatranje, kao ni prijave kandidata koji budu bili nedostupni Кonkursnoj komisiji na adresi i kontakt telefonu iz prijave.
O rezultatima Javnog konkursa, svi kandidati biće pismeno obaviješteni.
Dokumenti priloženi uz prijavu na Javni konkurs neće biti vraćeni kandidatima.
Dokumentaciju koja nije tražena Javnim konkursom nije potrebno dostavljati.
Napomena: Rok za podnošenje prijava na Javni konkurs počinje se računati od prvog narednog dana od dana objavljivanja. Ako poslednji dan roka pada u neradni dan, rok ističe istekom prvog radnog dana.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 10

Datum isteka: 01.10.2020

Datum objave: 23.09.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.