Prijem 10 radnika – Agencija za državnu upravu

Ovaj oglas je istekao

Ministarstvo finansija; Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite; Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Prijem 10 radnika - Agencija za državnu upravu

Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika (,,Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/09, 31/12 i 24/15) Agencija za državnu upravu, r a s p i s u j e

 

J A V N I  K O N K U R S

za upražnjena radna mjesta

 

I – 1.  Ministarstvo finansija

 

1.1.   Viši stručni saradnik za usklađivanje procedura Ministarstva sa

pravnim propisima i standardima EU u Resoru za programiranje i

koordinaciju finansijske podrške Evropske unije                                        1 izvršilac

1.2.   Viši stručni saradnik za praćenje zaduživanja opština i gradova,

vanbudžetskih fondova i propisa lokalnih vlasti u Resoru za budžet i

javne finansije                                                                                                   1 izvršilac

 

II – 2. Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite

 

2.1.   Viši stručni saradnik za normativno-pravne poslove                                  1 izvršilac

2.2.   Viši stručni saradnik za međunarodnu saradnju i evropske integracije    1 izvršilac

 

III – 3  Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

3.1.   Viši stručni saradnik za zemljišno-informacioni sistem                        1 izvršilac

3.2.   Viši stručni saradnik za zaštitu geografskog porijekla i

zaštitu tradicionalnih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda        1 izvršilac

3.3.   Viši stručni saradnik za normativno-pravne poslove

u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja                                                    1 izvršilac

3.4.   Stručni saradnik za oglede i prognozno izvještajni rad   1 izvršilac

3.5.   Viši stručni saradnik za ratarstvo i povrtarstvo

Područna jedinica Banja Luka                                                                            1 izvršilac

3.6.   Stručni saradnik za oglede i prognozno izvještajni rad,

Područna jedinica Gradiška                                                                              1 izvršilac

 

 

II Opis poslova

 

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.

Status i kategorija radnog mjesta: Državni službenik šeste kategorije.

Planira i koordinira usklađivanje pravnog sistema i procedura Ministarstva sa pravnim propisima i standardima Evropske unije, obezbeđuje stručnu pomoć resorima u procesu usklađivanja pravnog sistema i procedura sa odredbama acguis communautaire-a, i provjerava usaglašenost pravnih propisa i procedura u nadležnosti Ministarstva, u koordinaciji sa ostalim Resorima izrađuje Izjavu o usklađenosti i Uporedni prikaz propisa sa propisima Evropske unije, te druge poslove po nalogu rukovodioca Odsjeka. Za svoj rad odgovara rukovodiocu Odsjeka.

Zvanje: Viši stručni saradnik drugog zvanja.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.2.

Status i kategorija radnog mjesta: Državni službenik šeste kategorije.

Obavlja poslove izrade analitičkih materijala, vezano za stanje zaduženosti opština, gradova i vanbudžetskih fondova, prati mogućnosti zaduživanja opština, gradova i vanbudžetskih fondova, sve prema propisanim metodološkim i drugim uputstvima, daje saglasnost i mišljenja na zaduživanja opština, gradova i vanbudžetskih fondova, učestvuje u izradi nacrta propisa i drugih opštih akata iz nadležnosti Odjeljenja i problematike zaduživanja, davanje mišljenja, obavlja i druge stručne poslove koje odredi pomoćnik ministra ili načelnik odjeljenja.

Zvanje: Viši stručni saradnik drugog zvanja.

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.1.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik šeste kategorije prvog zvanja.

U Resoru za farmaciju obavlja normativno-pravne poslove iz djelokruga rada Resora. Prati zakonsku regulativu i predlaže izradu nedostajućih propisa. Preduzima radnje u rješavanju predmeta u upravnom postupku u prvom i drugom stepenu. Učestvuje u postupcima utvrđivanja poslova o osnivanju zdravstvenih ustanova iz djelokruga Resora. Daje odgovore i mišljenja po predstavkama i prijedlozima građana, koji se odnose na ostvarivanje prava iz oblasti farmacije. Učestvuje u izradi izvještaja, informacija i analiza. Obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika ministra i rukovodioca Odsjeka, kojima je odgovoran za svoj rad.

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.2.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik šeste kategorije drugog zvanja.

Obavlja poslove analize i planiranja koji se odnose na istraživanje sistema javnog zdravstva u zemljama EU i svijeta, planira realizaciju programa i projekata koje finansiraju međunarodne institucije i organizacije i bilateralni partneri, procjenjuje i ocjenjuje mogućnosti implementacije modela koji postoje u zemljama EU i svijeta, širi relevantne podatke iz oblasti zdravstva. Prati propise EU iz oblasti javnog zdravstva. Predlaže planove rada, planira i realizuje posjete stranih delegacija, organizuje studijska putovanja, vodi inostranu korespondenciju. Obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika ministra i rukovodioca Odsjeka, kojima je odgovoran za svoj rad.

Za radno mjesto označeno pod brojem 3.1.

Radi na poslovima koji se odnose na izradu zakonskih i podzakonskih propisa iz oblasti zemljišno-informacionih sistema, radi na usklađenosti propisa sa propisima EU, priprema programe, informacije, izvještaje i druge akte, radi na poslovima koji se odnose na vođenje evidencije o poljoprivrednom zemljištu u svim oblicima svojine kao i evidencije o svim vidovima korišćenja poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske, uspostavlja i vodi evidencije o zemljišnim resursima u GIS-u, priprema i uspostavlja sistem identifikacije zemljišnih parcela (LPIS), prati međunarodne propise i standarde iz oblasti informacionog sistema za zemljište, obavlja i druge poslove iz djelokruga rada po nalogu načelnika Odjeljenja. Za svoj rad odgovoran je načelniku Odjeljenja.

Za radno mjesto označeno pod brojem 3.2.

Radi na izradi zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti zaštite geografskog porijekla i zaštite tradicionalnih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, analizira i inicira izmjene i dopune istih i radi na usaglašavanju sa zakonodavstvom EU iz oblasti zaštite geografskog porijekla i zaštitu tradicionalnih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, sudjeluje u izradi analiza, informacija i drugih stručnih materijala kojima se predlažu mjere za unapređenja oblasti zaštite geografskog porijekla i zaštitu tradicionalnih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, radi na najsloženijim upravnim i stručnim poslovima u oblasti zaštite geografskog porijekla i zaštitu tradicionalnih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, inicira i preduzima mjere za rješavanje određenih pitanja, radi na poslovima uspostvaljanja i vođenja registara, radi na obradi podataka iz registra i učestvuje u promociji podataka, učestvuje u pripremi odgovora na poslanička pitanja, obavlja i radi druge poslove po nalogu načelnika Odjeljenja. Za svoj rad odgovoran je načelniku Odjeljenja.

Za radno mjesto označeno pod brojem 3.3.

Priprema zakone i podzakonske akte u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, učestvuje u usaglašavanju istih sa pravnom tekovinom EU i sačinjava uporedni prikaz usaglašenosti, organizuje, vodi i koordinira aktivnosti procjene uticaja propisa Resora (RIA) prije njihovog donošenja, učestvuje u pripremi i izradi prijedloga odluka, zaključaka, izvještaja i informacija iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja radi upućivanja Vladi na razmatranje i usvajanje, učestvuje u pripremi sadržaja rješenja, potvrda, uvjerenja, ugovora, sporazuma i protokola iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, učestvuje u rješavanju u upravnim stvarima iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja i u pripremi odgovora na tužbe, postupa sa predstvkama, prijedlozima i pritužbama, rješava upravne predmete u drugostepenom postupku, učestvuje u davanju mišljenja o međunarodnim i drugim ugovorima, daje stručna mišljenja i objašnjenja u vezi primjene zakona i drugih propisa iz nadležnosti Resora poljoprivrede i ruralnog razvoja, obavlja i druge normativno-pravne upravne i stručne poslove u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja po nalogu rukovodioca Odjeljenja i sekretara ministarstva. Za svoj rad odgovoran je načelniku Odjeljenja i sekretaru ministarstva.

Za radno mjesto označeno pod brojem 3.4.

Priprema postavljanje ogleda (makro, mikro i demo), kontinuirano prati ponudu i potražnju sjemensko-sadnog materijala na domaćem tržištu, vodi evidenciju o već postojećim ili novim nabavljačima repromaterijala i njihovoj ponudi u Republici Srpskoj, prati i obezbeđuje uslove za postavljanje ogleda, distribuira repromaterijal za oglede u organizacione jedinice Resora, evidentira podatke i radi fotodokumentaciju sa ogleda, prikuplja rezultate sa ogleda i kompletira elemente za sačinjavanje izvještaja, izvještava rukovodioca o svojim aktivnostima, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca. Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Područne jedinice.

Za radno mjesto označeno pod brojem 3.5.

Učestvuje u planiranju i sprovođenju programa rada koji proizilazi iz oblasti ratarstva i povrtarstva, održava opremu, izvještava rukovodioca područne jedinice o svojim aktivnostima, razvija tehničku i poslovnu efikasnost iz oblasti ratarstva i povrtarstva, identifikuje relevantna, praktična, pravovremena i nepristrasna tehnička i poslovna rješenja za potrebe poljoprivrednika iz svoje oblasti, uspostavlja sistem za pouzdano identifikovanje potreba poljoprivrednika iz ratarske i povrtarske proizvodnje i stalno ih ažurira, planira program savjetodavno-stručnog rada i obuka iz oblasti ratarstva i povrtarstva koji zadovoljava potrebe proizvođača uz punu iskorištenost raspoloživih sredstava te uz dobijanje saglasnosti za planirane aktivnosti od strane rukovodioca područne jedinice, osigurava sprovođenje plana, prilagođava ga potrebama po terenu, priprema mjesečne budžete, daje ih na odobravanje, izvještava rukovodioca na mjesečnom nivou, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca. Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Područne jedinice.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 3.6.

Priprema postavljanje ogleda (makro, mikro i demo), kontinuirano prati ponudu i potražnju sjemensko-sadnog materijala na domaćem tržištu, vodi evidenciju o već postojećim ili novim nabavljačima repromaterijala i njihovoj ponudi u Republici Srpskoj, prati i obezbeđuje uslove za postavljanje ogleda, distribuira repromaterijal za oglede u organizacione jedinice Resora, evidentira podatke i radi fotodokumentaciju sa ogleda, prikuplja rezultate sa ogleda i kompletira elemente za sačinjavanje izvještaja, izvještava rukovodioca o svojim aktivnostima, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca. Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Područne jedinice.

 

III Opšti uslovi za prijem državnog službenika u radni odnos:

 

  1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
  2. da je stariji od osamnaest (18) godina;
  3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
  4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa

 

IV Posebni uslovi:

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.

VII stepen stručne spreme; pravni fakultet, filologija ili ekonomski fakultet, najmanje 2 (dvije) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave, aktivno znanje engleskog jezika i znanje rada na računaru.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.2.

VII stepen stručne spreme, Visoka škola za primjenjene i pravne nauke, najmanje 2 (dvije) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave, znanje rada na računaru.

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.1.

VII stepen stručne spreme; pravni fakultet; najmanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.2.

VII stepen stručne spreme; medicinski, pravni, ekonomski ili filozofski fakultet; najmanje dvije (2) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave; aktivno znanje engleskog jezika.

Za radno mjesto označeno pod brojem 3.1.

VII stepen stručne spreme; poljoprivredni fakultet; najmanje dvije (2) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave i poznavanje rada na računaru.

Za radno mjesto označeno pod brojem 3.2.

VII stepen stručne spreme; tehnološki fakultet-smjer biotehnološko prehrambeni ili hemijska tehnologija ili poljoprivredni fakultet-prehrambeni smjer; najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave i poznavanje rada na računaru.

Za radno mjesto označeno pod brojem 3.3.

VII stepen stručne spreme; pravni fakultet; najmanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave i poznavanje rada na računaru.

Za radno mjesto označeno pod brojem 3.4.

IV stepen stručne spreme; poljoprivredna škola; najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave i poznavanje rada na računaru.

Za radno mjesto označeno pod brojem 3.5.

VII stepen stručne spreme; poljoprivredni fakultet-smjer ratarsko povrtarski; najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave i poznavanje rada na računaru; položen vozački ispit „B” kategorije.

Za radno mjesto označeno pod brojem 3.6.

IV stepen stručne spreme; poljoprivredna škola; najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave i poznavanje rada na računaru.

 

 

V

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testitanju.

Javno testiranje podrazumjeva razgovor – intervju sa članovima Konkursne komisije.

O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni. Rezultati javne konkurencije, u smislu člana 36. stav 2. Zakona o državnim službenicima, biće objavljeni na internet stranici Agencije za državnu upravu.

 

VI

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Agencije za državnu upravu, www.adu.vladars.net, a može se dobiti i u Agenciji.

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom – uz napomenu da je članom 86. stav 1. k) Zakona o državnim službenicima, precizirano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

 

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati prilažu kopije sljedećih dokumenata:

a) diplome o završenoj školskoj spremi (priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju „Službeni glasnik Republike Srpske “, br. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16 i 5/17);

b) diplome o završenoj srednjoj školi za radno mjesto označeno pod brojem: 3.4. i 3.6.

v) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad  u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/11, 85/11 i 7/15);

g)  uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja

d) dokaz o poznavanju engleskog jezika za radno mjesto označeno pod brojem 1.1. i 2.2.

d) vozačka dozvola „B kategorije” za radno mjesto označeno pod brojem: 3.5.

 

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

 

Napomena za kandidate:

Kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju za radno mjesto označeno pod brojem: 3.5. obavezni su donijeti vozačku dozvolu „B” kategorije na uvid Konkursnoj komisiji – u protivnom neće moći pristupiti istom.

Svi kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji – u protivnom neće moći pristupiti istom.

Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Agencija za državnu upravu, ulica Vladike Platona bb (iza zgrade Osnovnog suda), ili elektronskom prijavom putem veb sajta Agencije sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem veb sajta obavezan je dostaviti dokaze o isunjavanju opštih i posebnih uslova  u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave.

 

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, Agencija za državnu upravu odbacuje zaključkom.

 

VII

Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata na internet stranici Agencije za državnu upravu i na oglasnoj tabli Agencije za državnu upravu, dostavi originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata:

 

–       diplome o završenoj školskoj spremi;

–       diplome o završenoj srednjoj školi za radno mjesto označeno pod brojem: 3.4. i 3.6.

–       uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave;

–       uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;

–       uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske;

–       uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti;

–       dokaz o poznavanju engleskog jezika za radna mjesta označena pod brojem: 1.1. i 2.2.

–       vozačka dozvola „B kategorije” za radno mjesto označeno pod brojem: 3.5.

 

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

 

VIII

Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu ,,Nezavisne novine” i na internet stranici Agencije za državnu upravu.

 

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ,,Nezavisne novine.

Izvor: http://adu.vladars.net/latn/?page=10&kat=2&vijest=5137

 

Broj izvrsilaca: 10

Datum isteka: 18.01.2019

Datum objave: 04.01.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.