fbpx

Prijem 11 nastavnika Srebrenica

Ovaj oglas je istekao

JU Srednjoškolski centar „Srebrenica“

Prijem 11 nastavnika Srebrenica

OPIS RADNOG MJESTA
Na osnovu člana 106. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 41/18 ) i člana 2. Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske, br.24/19), direktor JU Srednjoškolski centar „Srebrenica“, raspisuje,

К O N К U R S
za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Nastavnik stručnih predmeta i praktične nastave u struci Poljoprivreda i prerada hrane u zanimanju prehrambeni proizvođač, 1 izvršilac, pripravnik, na neodređeno vrijeme – 24 časa (dipl.inženjer prehrambene tehnologije);
2. Nastavnik stručnih predmeta i praktične nastave u struci Poljoprivreda i prerada hrane u zanimanju prehrambeni proizvođač, 1 izvršilac, pripravnik, na određeno vrijeme do 31.08.2020. godine – 8 časova (dipl.inženjer prehramvene tehnologije);
3. Nastavnik stručnih predmeta u struci Zdravstvo, 1 izvršilac, pripravnik, na neodređeno vrijeme – 17 časova (doktor medicine);
4. Nastavnik stručnih predmeta u struci Zdravstvo, 1 izvršilac lice sa iskustvom, na neodređeno vrijeme – 14 časova (dipl.med. sestra ili viša medicinska sestra-tehničar);
5. Nastavnik stručnih predmeta u struci Zdravstvo 1 izvršilac, pripravnik, na određeno vrijeme do 31.08.2020. godine – 10 časova (diplomirani farmaceut);
6. Nastavnik biologije , 1 izvršilac, lice sa iskustvom, na neodređeno vrijeme (profesor biologije, diplomirani biolog);
7. Nastavnik praktične nastave u zanimanju frizer, 1 izvršilac, pripravnik, na određeno vrijeme do 31.08.2020. godine – 5 časova (frizer-specijalista 5 stepen, strukovni kozmetičar-estetičar);
8. Nastavnik praktične nastave u zanimanju frizer, 1 izvršilac, lice sa iskustvom, na određeno vrijeme do 31.08.2020. godine – 5 časova (frizer-specijalista 5 stepen, strukovni kozmetičar-estetičar);
9. Nastavnik stočarstva sa ishranom, 1 izvršilac, lice sa iskustvom, na određeno vrijeme do 31.08.2020. godine – 2 časa (dipl.inž.poljoprivrede za stočarstvo, dipl.inž.poljoprivrede smjera stočarskog, dipl.inž.poljoprivrede opšti smjer);
10. Nastavnik pravoslavne vjeronauke, 1 izvršilac, lice sa iskustvom na određeno vrijeme do 31.08.2020. godine – 7 časova (dipl. teolog) i
11. Nastavnik islamske vjeronauke, 1 izvršilac, lice sa iskustvom na određeno vrijeme do 31.08.2020. godine – 7 časova (profesor islamske teologije )

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Кandidati treba da ispunjava opšte i posebne uslove utvrđene opštim propisom o radu, članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj, 41/18), Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske, br.24/19), Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim stručnim i srednjim tehničkim školama („Službeni glasnik Republike Srpske, br. 29/12, 80/14 i 83/15) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji („Službeni glasnik Republike Srpske, br. 34/15 i 83/15) za radna mjesta pod rednim brojem 6, 10 i 11) :
-da je državljanin Republike Srpske ili BiH,
-da je punoljetan,
-da je radno sposoban,
-da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima,, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava i seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece;
-da imaju odgovarajući nivo obrazovanja – ima završen najmanje prvi ciklus studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent i stručno zvanje u određenoj oblasti, kao i lica koja imaju odgovarajuću stepen stručne spreme i stručno zvanje u određenoj oblasti kako je definisano Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim stručnim i srednjim tehničkim školama („Službeni glasnik Republike Srpske, br. 29/12, 80/14 i 83/15) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji („Službeni glasnik Republike Srpske, br. 34/15 i 83/15) za radna mjesta pod rednim brojem 6,10 i 11 :

Кandidat koji ima završen drugi ciklus studija, obavezno mora imati završen prvi ciklus studija iz iste naučne oblasti.
Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj, 41/18), ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

IIPotrebna dokumentacija:
-svojeručno potpisana prijava na konkurs sa kratkom biografijom (navesti adresu prebivališta, mail i broj telefona);
-izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;
-uvjerenje o državljanstvu;
-ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o psihofizičkoj sposobnosti, kao dokaz radne sposobnosti, ne starije od 6 mjeseci ( prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);
-uvjerenja o neosuđivanosti za izabranog kandidata Škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa;
-ovjerena foto-kopija diplome o završenom obrazovanju u kojoj je navedeno potrebno stručno zvanje;
-uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta koji je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;
-uvjerenje o stručnom ispitu ( za radna mjesta za koja se traži radno iskustvo);
-dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja (ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena);
-uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;
-uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ( za radna mjesta za koja se traži radno iskustvo);
-uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca, Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko s eradi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
-uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida, Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko seradi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
-uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca, Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko seradi o kandidatu iz kategorije borca;

Testiranje koje se odnosi na poznavanje struke i poslova propisanih za radno na koje je kandidat konkurisao je 30.08.2019. godine u 13:00 časova.
Intervju sa ciljem procjene profesionalnih karakteristika, iskazanih sposobnosti i kompetencija kandidata je 30.08.2019. godine, nakon testiranja.
Testiranje i intervju se vrše u prostorijama Škole sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove Кonkursa.
Spisak kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove Кonkursa, biće objavljen na oglasnoj tabli Škole 30.08.2019. godine do 12:30 časova.
Кandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se kandidat ne pojavi na testiranju i intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na Кonkurs.
Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpuna, neblagovremena i neovjerna dokumentacija neće se razmatrati.
Prijave na Кonkurs sa potrebnom dokumentacijom slati poštom na adresu JU Srednjoškolski centar „Srebrenica“, Ul. Milivoja Mićića bb. 75 430 Srebrenica sa naznakom „Prijava na konkurs“ i naziv radnog mjesta na koje kanddidat konkuriše.
Кonkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 11

Datum isteka: 29.08.2019

Datum objave: 22.08.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.