fbpx

Prijem 11 nastavnika Vlasenica

Ovaj oglas je istekao

JU SŠC„ Milorad Vlačić“ Vlasenica

Prijem 11 nastavnika Vlasenica

OPIS RADNOG MJESTA
JU SŠC„ Milorad Vlačić“ Vlasenica

Na osnovu člana 106.stav1.Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Sl .glasnik Republike Srpske“broj:41/18) i Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Sl.glasnik RS“ br. 24/19), direktor SŠC “ Milorad Vlačić“ Vlasenica, raspisuje

JU SŠC„ Milorad Vlačić“ Vlasenica

1. Nastavnik ruskog jezika, 12 časova na određeno vrijeme do 31.08.2020.godine, sa radnim iskustvom
2. Nastavnik istorije 10 časova na određeno vrijeme do 31.08.2020.godine, sa radnim iskustvom
3. Nastavnik njemačkog jezika 4 časa na određeno vrijeme do 31.08.2020.godine, pripravnik
4. Nastavnik medicinske grupe predmeta, dva izvršioca za zanimanje fizioterapeutski tehničar, 36 časova (do 31.08.2020), sa radnim iskustvom
5. Nastavnik zdravstvene njege i rehabilitacije 6 časova vježbi, na određeno vrijeme do 31.08.2020.godine, sa radnim iskustvom
6. Nastavnik stručnih predmeta u struci zdravstvo, vježbe za zanimanje fizioterapeutski tehničar 4 časa na određeno vrijeme do 31.08.2020, sa radnim iskustvom
7. Nastavnik stručnih predmeta u struci mašinstvo i obrada metala, 8 časova na određeno vrijeme do 31.08.2020.godine, pripravnik
8. Nastavnik praktične nastave u struci mašinstvo i obrada metala, 6 časova na određeno vrijeme do 31.08.2020.godine, sa radnim iskustvom
9. Nastavnik stručnih predmeta šumarske struke, 9 časova na određeno vrijeme do 31.08.2020.godine, sa radnim iskustvom
10. Nastavnik pravoslavne vjeronauke, 9 časova redovne nastave, na određeno vrijeme, do 31.08.2020 godine, sa radnim iskustvom
11. Nastavnik islamske vjeronauke, 2 časa redovne nastave, na određeno vrijeme, do 31.08.2020 godine, sa radnim iskustvom

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu („Sl.glasnik RS“br.1/16 i 66/18),kao i uslove iz člana 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (Sl.glasnik RS br.41/18), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (Sl.glasnik RS br.29/12,80/14 i 83/15), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji („Sl.glasnik Republike Srpske broj:34/15).
Prijem kandidata u radni odnos vršiće se na osnovu Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Sl.glasnik RS“broj 24/19).

POTREBNA DOКUMENTACIJA

Uz obaveznu potpisanu prijavu i kraću biografiju kandidati trebaju dostaviti originale ili ovjerene fotokopije (ovjera ne smije biti starija od 6 mjeseci) sljedećih dokumenata kojima se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova.

I Opšti uslovi se dokazuju sljedećom dokumentacijom:
1) Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine – uvjerenjem o državljanstvu,
2) Da je punoljetan – izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom fotokopijom lične karte,
3) Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od šest mjeseci i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
4) Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela protiv dostojanstva ličnosti , morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem .
5) uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zlouptrebe i iskorištavanja djece.
6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti , polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
Uvjerenja pod brojem 4.i 5.za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa, a uvjerenje pod brojem 6. obavezno dostavlja kandidat koji se javlja na konkurs.

II Posebni uslovi se dokazuju dokumentacijom propisanom Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju kao i dokumentacijom na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterjumima propisanim Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem.
1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent .
Za radna mjesta pod rednim brojem 8. priznavaće se zvanje i stepen stručne spreme utvrđen Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u srednjim stručnim i srednjim tehničkom školama.
Ukoliko se na radna mjesta pod brojem 3.i 7. ne javi pripravnik, razmatraće se prijave kandidata sa radnim iskustvom.
2. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom;
3.Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg/ih poslodavaca kod kojeg/ih je kandidat bio zaposlen na radnom mjestu koje odgovara stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom u kome je naznačeno:vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog staža po vrstama posla – za radna mjesta za koje se traži radno iskustvo.
Ukoliko je radnik radio sa nepunim radnim vremenom, potrebno ga je preračunati u puno radno vrijeme.
4.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.
5. Uvjerenje izdato od visokoškolske ustanove ili dodatak diplomi o prosječnoj ocjeni tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena , a u izuzetnim slučajevima , ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti prethodno navedna dokumente , prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom fotokopijom indeksa;
6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.
Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju.
Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 106.stav 9. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika

Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave
Prijave se mogu dostaviti poštom ili lično na sljedeću adresu: JU Srednjoškolski centar “Milorad Vlačić“, ul.Svetih apostola Petra i Pavla 37, 75440 Vlasenica, sa naznakom „za konkurs“ i navesti radno mjesto na koje se konkuriše i napomenu „ne otvarati“.
Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.
Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa neće se uzeti u razmatranje, već će se evidentirati , uz konstataciju da prijave na javni konkurs nisu dostavljene blagovremeno i/ili da nisu potpune, a nakon toga Кomisija predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojim se prijava odbacuje.
Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave,odnosno koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom, Кomisija za prijem radnika će dana 26.08.2019.godine obaviti testiranje sa početkom u 8:00 a intervju sa kandidatima sa početkom u 10.00 časova, u prostorijama Centra.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua, te se kandidati neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu se neće vraćati kandidatima.
Škola će pismenim putem obavjestiti sve učesnike o ishodu konkursa. Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje, kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Кontakt telefon 056/734-833, 056/490-711

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 11

Datum isteka: 22.08.2019

Datum objave: 16.08.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.