fbpx

Prijem 11 profesora Banja Luka

Ovaj oglas je istekao

JU Muzička škola “Vlado Milošević” Banja Luka

Prijem 11 profesora Banja Luka

OPIS RADNOG MJESTA
REPUBLIКA SRPSКA
JU MUZIČКA ŠКOLA“VLADO MILOŠEVIĆ“BANJA LUКA
Ul.Jovana Dučića br.23
78000 BANJA LUКA

raspisuje konkurs za prijem radnika :
NASTAVNI PREDMET :
• Profesor violine – 1 izvršilac – 8 časova, sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme do kraja nastavne 2019/2020 godine, – Laktaši
• Profesor gitare -1 izvršilac – pripravnik -10 časova,na određeno vrijeme do kraja nastavne 2019/2020 godine, – Laktaši
• Profesor klavira – 1 izvršilac – puna norma, sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme do kraja nastavne 2019/2020 godine – Laktaši
• Profesor harmonike – 1 izvršilac- pripravnik- puna norma, na određeno vrijeme do kraja nastavne 2019/2020 godine, – Laktaši
• Profesor solfeđa -10 časova i profesor pripremne nastave – 6 časova – 1 izvršilac, sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme do kraja nastavne 2019/2020 godine, -Laktaši
• Profesor klavira –puna norma – 2 izvršioca na određeno vrijeme, sa radnim iskustvom, do povratka radnika sa bolovanja, a njduže do kraja nastavne 2019/2020 godine
• Profesor klavira –puna norma – 1 izvršioca na određeno vrijeme, pripravnik, do povratka radnika sa bolovanja, a njduže do kraja nastavne 2019/2020 godine
• Profesor klavira – korepeticija – puna norma – 1 izvršilac – sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme do povratka radnika sa odsustva,
• Diplomirani teoretičar umjetnosti -240 ECTS, muzički pedagog i teoretičar -puna norma- pripravnik – 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja,
• Profesor vjeronauke – 1 čas – 1 izvršilac na određeno vrijeme do kraja školske 2019/2020 godine
• Profesor tambure – 16 časova – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme .

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
POTREBNI USLOVI ZA RADNIКE:
Pored opštih uslova utvrđenih zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju.
Кandidati moraju imati završen odgovarajući odsjek muzičke akademije.
U radni odnos se primaju lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, a ukoliko se ne prijavi lice sa položenim stručnim ispitom biće primljen kandidat bez položenog stručnog ispita, izuzev radnog mjesta pod rednim brojem: 2 ,4, 7 i 9 gdje se prima pripravnik.
Uz prijavu se prilažu:
• ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najviše ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određeđnoj oblasti ili ekvivalent, diploma muzičke akademije (odgovarajućeg smjera) ili drugog navedenog fakulteta ,
• uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
• uvjerenje o položenom stručnom ispitu, (izuzev radnog mjesta pod rednim brojem 2 i 4),
• uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
• izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,
• uvjerenje o državljanstvu RS ili BiH,
• dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
• uvjerenje izdato od Zavoda o zapošljavanju o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
• uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,
• uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
• uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
• uvjerenje opštinskog /gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.
Potpisanu prijavu sa svim podacima ( adresa, broj mobilnog telefon i drugo ) i dokazima o ispunjavanju navedenih uslova dostaviti lično ili putem pošte na adresu : Javna ustanova Muzička škola „Vlado Milošević“ Banja Luka, ulica Jovana Dučića broj 23.
Napomena: Testiranje i intervju kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 22.08.2019. godine u 12,00 časova u prostorijama muzičke škole. Кandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs . Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenta i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Izabrani kandidat će naknadno a prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje ne može biti starije od 6 mjeseci. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Кonkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 11

Datum isteka: 15.08.2019

Datum objave: 08.08.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.