fbpx

Prijem 11 profesora JU „ Nikola Tesla „ Kotor Varoš

Ovaj oglas je istekao

JU „ Nikola Tesla „ Kotor Varoš

Prijem 11 profesora JU „ Nikola Tesla „ Kotor Varoš

OPIS RADNOG MJESTA
JU „ Nikola Tesla „ Kotor Varoš
Djelovodni broj:1018 /20

KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Profesor hemije …….na određeno vrijeme do 31.08.2021.godine sa iskustvom – 2 časa, 1 izvršilac
2. Profesor elektro struke …….na određeno vrijeme do 31.08.2021 godine sa iskustvom – puna norma, 1 izvršilac
3. Profesor elektro struke …..na određeno vrijeme do 31.08.2021.godine, sa iskustvom -12 časova , 1 izvršilac
4. Profesor mašinske struke ……na određeno vrijeme do 31.08.2021.godine sa iskustvom – puna norma, 2 izvršioca
5. Profesor mašinske struke ……na određeno vrijeme do 31.08.2021.godine – sa iskustvom -20 časova,( 16 časova teoretske nastave i 4 časa praktične nastave u IV stepenu) 1 izvršilac
6. Profesor poznavanje materijala i tehnologija zanimanja za zanimanje frizer …..na određeno vrijeme do 31.08.2021. godine sa iskustvom – 4+4 časa, 1 izvršilac
7. Doktor medicine …….na određeno vrijeme do 31.08.2021. godine sa iskustvom ( prof. dermatologije, anatomije i fiziologije ) – 4 časa, 1 izvršilac
8. Pofesor prava ……….na određeno vrijeme do 31.08.2021. godine sa iskustvom – 8 časova, ( 6 časova teorijske nastave i 2 časa praktične nastave u IV stepenu )1 izvršilac
9.Profesor matematike …….na određeno vrijeme do 31.08.2021.godine sa iskustvom – 6
časova, 1 izvršilac
10. Profesor katoličke vjeronauke …….na određeno vrijeme do 31.08.2021.godine sa iskustvom – 1 čas, 1 izvršilac
11.Pedagog škole ………..lice sa radnim isustvom i položenim stručnim ispitom za rad u obrazovno-vaspitnom procesu,puna norma, na neodređeno vrijeme, 1 izvršilac

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova predviđenim Zakonom o radu ( Sl. glasnik RS broj: 1/16), kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju ( Sl. glasnik RS broj: 41/18, 35/20,92/20), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama ( Sl. glasnik RS broj: 29/12,80/14,83/15), Pravilnika o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi ( Sl. glasnik RS broj: 24/19 ).

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:
1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, što se dokazuje Uvjerenjem o državljanstvu,
2. da je punoljetan, što se dokazuje Izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
3. da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu,a prije zasnivanja radnog odnosa.
4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
5. uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,
6. uvjerenje da pritiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala,službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
Uvjerenja iz tačke 6. kandidat dostavlja prilikom prijave na konkurs, dok će uvjerenja iz tačke 4. i 5. za izabranog kandidata škola pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu na konkurs, u kojoj se obavezno mora navesti kontakt telefon i adresa stanovanja i koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, kandidati su dužni dostaviti i sljedeću dokumentaciju, posebni uslovi, (ovjerene fotokopije):

– ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklus ustudijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova
u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,( lica koja su završila drugi ciklus studijskog programa dostavljaju ovjerene fotokopije za oba ciklusa stuijskog programa ),
– uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
-uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi ( za radna mjesta pod brojem 1-10 ) i uvjerenje o položenom stručnom ispitu u vaspitno obrazovnom procesu ( za radno mjesto pod brojem 11 ),
– uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom koji se reguliše polaganje stručnog ispita,
– dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko
u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, ( lica koja su završila drugi ciklus studijskog programa dostavljaju dodatak diplomi za oba ciklusa stuijskog programa),
– uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica a nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom,
– uvjerenje o radnom stažu od ranijeg poslodavca, iz kojeg se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla a ako je lice radilo sa nepunim radnim vremenom potrebno je to vrjeme preračunati u puno radno vrijeme,
– uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca
Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorijeporodice poginulog borca,
– uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-
otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
– uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata
RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika i stručnih sradnika kao i lica iz člana 104.stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisanim navedenim zakonom.

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem.
Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.
Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove iz konkursa i koji uz prijavu na konkurs dostave svu traženu dokumentaciju, Komisija za prijem radnika obaviće intervju i testiranje dana 06.11.2020. godine u 14,00 časova u prostorijama Škole.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Svi kandidati će biti obavješteni o izboru kandidata u roku od 8 dana od dana izvršenog izbora.
Škola ne vraća dostavljenu dokumentaciju kandidatima.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske“.
Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti zapečaćene u koverti lično na protokol u školi ili poštom na adresu škole sa naznakom „Prijava na konkurs“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 11

Datum isteka: 29.10.2020

Datum objave: 21.10.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.