Prijem 11 radnika Banja Luka

Ovaj oglas je istekao

Gradska uprava Grada Banja Luka

Prijem 11 radnika Banja Luka

OPIS RADNOG MJESTA
U Gradsku upravu Grada Banja Luka prima se u radni odnos, u statusu službenika:

u Odjeljenju za opštu upravu:
1.Stručni saradnik za prijem i zavođenje podnesaka u Prijemnoj kancelariji…………………1 izvršilac
2.Stručni saradnik za poslove mjesne zajednice………………1 izvršilac

u Odjeljenju za prostorno uređenje:
3.Samostalni stručni saradnik za upravno-pravne poslove……………………1 izvršilac
4.Stručni saradnik za dostavu pošte-kurir………………..1 izvršilac
5.Samostalni stručni saradnik za dokumentaciju za poslove iz oblasti geodezije………………1 izvršilac

u Odjeljenju za komunalne poslove:
6. Stručni saradnik za javnu higijenu i građansku patrolu………………..1 izvršilac
7.Samostalni stručni saradnik za kontrolu stanja i evidencije ulica i trgova…………………..1 izvršilac

u Odjeljenju za obrazovanje, zdravstvo, sport i omladinu:
8. Samostalni stručni saradnik za pitanja mladih……………………1 izvršilac

u Odjeljenju za inspekcijske poslove:
9. Inspektor za hranu………………2 izvršioca

U Gradsku upravu Grada Banja Luka prima se u radni odnos, u statusu namještenika:

u Službi za zajedničke poslove:
10. Radnik obezbjeđenja…………………………………………………………………1 izvršilac
11. Vozač………………………………………………………………………………………. 1 izvršilac

II – Opis poslova

Opis poslova koje obavlja Stručni saradnik za prijem i zavođenje podnesaka u Prijemnoj kancelariji

Obavlja sljedeće poslove:
-vrši prijem, otvaranje, pregled i razvrstavanje pošte;
-prima i pregleda pismena – koja građani podnose organima Gradske uprave putem Prijemne kancelarije;
-kompletira zahtjeve stranaka;
-određuje znakove organizacionih jedinica u Gradskoj upravi;
-vrši prijem stranaka i podnesaka za sve organe Gradske uprave i daje obavještenja o potrebnoj dokumentaciji;
-ovjerava potpise na izjavama o životu – za potrebe radnika privremeno zaposlenih u inostranstvu;
-obavlja i druge poslove – po nalogu Gradonačelnika, šefa Odsjeka i načelnika Odjeljenja;
-za svoj rad, odgovoran je šefu Odsjeka i načelniku Odjeljenja.

Status i kategorija radnog mjesta: službenik sedme kategorije, trećeg zvanja.
Opis poslova koje obavlja Stručni saradnik za poslove mjesne zajednice

Obavlja sljedeće poslove:
-priprema, organizuje i kontroliše izvršenje poslova iz djelokruga rada mjesnih zajednica;
-organizuje zakazivanje zborova građana u MZ i obezbjeđuje tehničke uslove za rad zbora građana, na zahtjev Gradonačelnika, po nalogu načelnika Odjeljenja;
-priprema i organizuje javnu raspravu po nalogu Gradonačelnika;
-sarađuje sa Odsjekom za poslove civilne zaštite i PTVJ, u cilju obrazovanja jedinica i štabova civilne zaštite, određivanju povjerenika CZ i poslovima provođenja mjera zaštite;
-izrađuje opšta akta za potrebe izbora koja se odnose na rad mjesne zajednice;
-predlaže šefu Odsjeka pokretanje disciplinslog postupka;
-kontroliše rad radnika u odsjeku i o tome izvještava načelnika Odjeljenja,
-prati i proučava propise iz oblasti uprave koji se odnose na rad mjesnih zajednica i daje stručna mišljenja za primjenu istih;
-učestvuje u izradi analiza, izvještaja iz oblasti razvoja lokalne samouprave;
-ažurno vođenje evidencije i stanja na terenu iz svih mjesnih zajednica;
-odgovara za ispravnost i održavanje sredstava rada koje koristi;
-koordinira i usklađuje rad svih stručnih saradnika za poslove mjesnih zajednica;
-sarađuje sa savjetima mjesnih zajednica i vrši koordinaciju rada mjesnih zajednica i Odsjeka;
-prati stanje i prikuplja informacije iz mjesnih zajednica za potrebe šefa Odsjeka i načelnika Odjeljenja;
-vodi registar mjesnih zajednica;
-učestvuje u organizaciji i prikupljanju humanitarne pomoći na području mjesne zajednice;
-pomaže stručnim saradnicima za poslove mjesnih zajednica u prikupljanju i dostavljanju organima Grada, javnim preduzećima i ustanovama, predstavki i pritužbi na njihov rad;
-aktivno učestvuje u pripremi i obezbjeđenju rehničkih usluva za izvođenje referenduma i zborova građana;
-učestvuje u ostvarivanju saradnje sa nadležnim organima, u vezi sa zaštitom od elementarnih nepogoda i organizovanjem, otklanjanjem ili ublažavanjem posljedica elementarnih nepogoda;
-vrši nadzor nad provođenjem mjera u vezi sa korištenjem i čuvanjem imovine u mjesnim zajednicama;
-snimanje stanja i predlaganje nabavke opreme i namještaja za potrebe mjesnih zajednica;
-koordinira saradnju mjesnih zajednica i Gradske izborne komisije;
-prikuplja izvještaje o analazi stanja u mjesnoj zajednici i isti dostavlja šefu Odsjeka;
-obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka, načelnika Odjeljenja i Gradonačelnika;
-za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka i načelniku Odjeljenja.

Status i kategorija radnog mjesta: službenik sedme kategorije, trećeg zvanja.

Opis poslova koje obavlja Samostalni stručni saradnik za upravno-pravne poslove

Obavlja sljedeće poslove:
-vodi upravni postupak i priprema rješenja kojima se odbijaju zahtjevi za izdavanje lokacijskih uslova i građevinskih dozvola u Odsjeku;
-vodi postupak za uklanjanje objekata;
-pruža stručnu pomoć zaposlenima u Odsjeku u postupcima izdavanja lokacijskih uslova i građevinskih dozvola;
-obrađuje žalbe i dostavlja drugostepenom organu
-odgovoran je za zakonitost vođenja postupaka – iz djelokruga svog rada;
-rad sa strankama;
-provodi mjere zaštite na radu i zaštite od požara i mjere u vezi sa korištenjem i čuvanjem imovine u Odjeljenju;
-obavlja i druge poslove – po nalogu šefa Odsjeka, načelnika Odjeljenja i Gradonačelnika;
-za svoj rad, odgovoran je šefu Odsjeka i načelniku Odjeljenja;

Status i kategorija radnog mjesta: službenik pete kategorije, trećeg zvanja.

Opis poslova koje obavlja Stručni saradnik za dostavu pošte-kurir

Obavlja sljedeće poslove:
-vrši dostavu obične pošte i pošte sa dostavnicama;
-dostavlja poštu javnim i infrastrukturnim institucijama za potrebe pribavljanja saglasnosti/mišljenja;
-preuzima poštu od javnih i infrastrukturnih institucijama i dostavlja u Odjeljenje;
-obavlja i druge poslove u vezi sa dostavom pošte;
-obavlja i druge poslove – po nalogu načelnika Odjeljenja i šefa Odsjeka;
-za svoj rad, odgovoran je šefu Odsjeka i načelniku Odjeljenja.
Status i kategorija radnog mjesta: službenik sedme kategorije, trećeg zvanja.

Opis poslova koje obavlja Samostalni stručni saradnik za dokumentaciju za poslove iz oblasti geodezije

Obavlja sljedeće poslove:
-prikuplja, sređuje, obrađuje, evidentira i čuva dokumentaciju, geodetske (situacione) planove, podatke iz katastra zemljišta odnosno katastra nekretnina, katastra zgrada, saobraćajnica, nadzemnih i podzemnih instalacija, katastar izvorišta voda sa kvalitativnim i kvantitativnim obilježjima, registar zaštićenih područja registre naselja, ulica i kućnih brojeva, statističkih krugova i sl.,
-prikuplja, sređuje, obrađuje, evidentira i čuva inžinjersko-geološke karte sa podacima o ispitivanju tla i mikroseizmičkom rejonizacijom, podatke o ugroženosti od elementarnih nepogoda, sistematsku evidenciju o pojavama ugrožavanja životne sredine, kartografske i druge
-prikuplja, sređuje, evidentira i čuva planove parcelacije;
-obrađuje i koristi podatke iz oblasti urbanističkog planiranja za potrebe GIS -a i baze podataka o prostoru;
-obrađuje tematske izvještaje za potrebe praćenja, utvrđivanja stanja i donošenja programa mjera u skladu sa odredbama Zakona o uređenju prostora i građenju
-pruža stručnu pomoć službenicima Odjeljenja iz oblasti geodezije;
-aktivno prati rad institucija koje svojom djelatnošću utiču na planiranje, uređenje i izgradnju prostora, promjene u zakonodavstvu, novosti i napredovanja vezana za struku, izvještava nadređenog i predlaže aktivnosti u granicama struke i djelogruga rada
-učestvuje u pripremi informaciono-dokumentacione osnove u postupku pripreme prostorno planske dokumentacije
-učestvuje u radu stručnih komisija;
-učestvuje u stručnim i javnim raspravama u postupku donošenja prostorno planske dokumentacije;
-vrši prijem stranaka;
-priprema, izrađuje i parafira akte poslovanja;
-učestvuje u izradi stručnih analiza, informacija i izvještaja iz djelokruga rada Odsjeka i Odjeljenja;
-odgovora za zakonitost vođenja postupaka iz djelokruga svog rada;
-provodi mjere zaštite na radu i zaštite od požara, i mjere u vezi sa korištenjem i čuvanjem imovine u Odsjeku;
-provodi mjere zaštite životne sredine u skladu sa važećim zakonskom regulativom;
-obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom – po nalogu šefa Odsjeka, načelnika Odjeljenja i Gradonačelnika;
-za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka i načelniku Odjeljenja.

Status i kategorija radnog mjesta: službenik pete kategorije, trećeg zvanja.

Opis poslova koje obavlja Stručni saradnik za javnu higijenu i građansku patrolu

Obavlja sljedeće poslove:
-vrši uvid u stanje javne higijene i higjeničarske službe, i predlaže mjere;
-prikuplja informacije i podatake u oblasti javne higijene i higijeničarske službe;
-vrši nadzor na realizaciji poslova u oblasti javne higijene i higijeničarske službe;
-neposredno sarađuje sa samostalnim stručnim saradnikom za javnu higijenu;
-priprema tendersku dokumentaciju za javne nabavke;
-zaprima prijave iz aplikacije „Građanska patrola“;
-proslijeđuje prijave ka nadležnim stručnim saradnicima i samostalnim stručnim saradnicima, u Odsjeku i Odjeljenju;
-prati realizaciju, prikuplja informacije i priprema izvještaje u vezi sa preduzetim aktivnostima i mjerama, povodom prijava iz aplacikacije „Građanska patrola“
-obavlja i druge poslove po nalogu Gradonačelnika, šefa Odsjeka i načelnika Odjeljenja;
-za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka i načelniku Odjeljenja.

Status i kategorija radnog mjesta: službenik sedme kategorije, trećeg zvanja.

Opis poslova koje obavlja Samostalni stručni saradnik za kontrolu stanja i evidencije ulica i trgova

Obavlja sljedeće poslove:
-evidentira sve ulice bez naziva i pokreće inicijativu za utvrđivanje naziva ulice;
-učestvuje u postupku određivanja naziva ulica i trgova i kućnih brojeva i u pripremi prijedloga za Skupštinu Grada;
-obavlja administrativno-tehničke poslove za potrebe Komisije za davanje prijedloga naziva ulica, naselja i trgova;
-odgovoran je za blagovremeno označavanje ulica;
-vodi evidencije o nazivima ulica i trgova;
-vodi upravni postupak, priprema, izrađuje i parafira nacrte rješenja kojim se utvrđuju kućni brojevi, na osnovu pripremljenih geodetskih podloga;
-na osnovu službenih evidencija izdaje uvjerenja o nastalim promjenama naziva ulica i trgova i promjena kućnih brojeva;
-poslovi javnih nabavki u vezi sa postavljanjem tabli sa imenima ulica i trgova;
-prati regulativu iz svoje oblasti i predlaže njeno poboljšanje;
-obavlja i druge poslove po nalogu Gradonačelnika, šefa Odsjeka i načelnika Odjeljenja;
-za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka i načelniku Odjeljenja.

Status i kategorija radnog mjesta: službenik pete kategorije, trećeg zvanja.

Opis poslova koje obavlja Samostalni stručni saradnik za pitanja mladih

Obavlja sljedeće poslove:
-prati i proučava stanje u oblasti omladinske politike i predlaže mjere za unapređenje omladinskog organizovanja;
-prikuplja i obrađuje podatake, priprema analize, programe i izvještaje o radu omladinskih organizacija na području grada;
-aktivno učestvuje u izradi srednjoročnih i kratkoročnih planova omladinske politike za područje grada, i prati njihovu realizaciju;
-priprema planove, programe i izvještaje koji se odnose na obezbjeđivanje uslova za rad omladinskih organizacija, u skladu sa Zakonom;
-učestvuje u pripremi prijedloga koji se odnose na obezbjeđivanje uslova za izgradnju i korištenje omladinskih objekata;
-učestvuje u pripremi prijedloga rasporeda budžetskih sredstava Grada za realizaciju programa i projekata u skladu sa omladinskom politikom;
-vodi registar omladinskih organizacija;
-obavlja poslove u vezi za razvojem, unapređenjem i afirmacijom omladinskih aktivnosti i sa realizacijom omladinskih manifestacija od interesa za Grad;
-pokreće incijative za rješavanja stambenih pitanja mladih i sarađuje sa samostalnim stručnim saradnikom za stambenu izgradnju;
-neposredno priprema Program rada i Izvještaj o radu, iz djelokruga svoga rada;
-priprema projekte i učestvuje u izradi plana kapitalnih investicija u oblasti omladinskog organizovanja, iz svoje nadležnosti;
-obavlja poslove: u vezi informisanja mladih; pružanja stručne i administrativno-tehničke pomoći u radu Savjeta za mlade; koncipiranje programa za unapređenje ekološke i zdrastvene svijesti omladine; osmišljavanje programa za rad sa talentovanom omladinom; podrška radu i organizaciji Omladinskog savjeta Grada; unapređenje i razvoj volontiranja i podršku razvoju volonterske infrastrukture; stručno-analitički i drugi poslovi iz djelokruga Grada.
-obavlja poslove u vezi sa pripremom javnih nabavki iz djelokruga svog rada;
-odgovoran je za primjenu internih kontrolnih postupaka i procedura, propisanih za djelokrug njegovog rada;
-aktivno učestvuje u unapređenju sistema upravljanja kvalitetom ISO 9001, iz djelokruga svog rada;
-aktivno učestvuje u dopuni novim, i ažuriranju postojećeg sadržaja WEB—stranice Grada Banja Luka, iz djelokruga svog rada;
-obavlja i druge poslove po nalogu samostalnog stručnog saradnika-koordinatora za sport i omladinu i načelnika Odjeljenja;
-za svoj rad, odgovoran je načelniku Odjeljenja.

Status i kategorija radnog mjesta: službenik pete kategorije, trećeg zvanja.

Opis poslova koje obavlja Inspektor za hranu

Obavlja sledeće poslove:
-vrši nadzor nad objektima za industrijsku proizvodnju životnih namirnica,
-vrši nadzor nad zanatskom proizvodnjom životnih namirnica,
-vrši nadzor nad prometom životnih namirnica u prodavnicama,
-vrši nadzor u oblasti prometa životnih namirnica u skladištima,
-vrši nadzor u oblasti prometa životnih namirnica na ostalim mjestima,
-vrši nadzor nad proizvodnjom i prometom hrane životinjskog porijekla, u trgovinama na malo, (osim u mesnicama i proizvodima od mesa), korišćenje mesa i proizvoda od mesa za pripremu i usluživanje jela u ugostiteljskim i drugim objektima, proizvodnji i prometu drugih proizvoda – koji sadrže meso i proizvode od mesa,
-vrši nadzor nad trgovinom na malo ribom i proizvodima od ribe, rakova i školjki i srodnim proizvodima, osim u ribarnicama i na tržnicama, korišćenje ribe i rakova i školjkaša i proizvoda od ribe, rakova i školjkaša i srodnih proizvoda za pripremu i usluživanje jela u ugostiteljskim i drugim objektima,
-vrši nadzor nad trgovinom na malo proizvoda od mlijeka, osim na tržnicama i pijacama,
-vrši nadzor nad korišćenjem mlijeka i proizvodima od mlijeka za pripremu i usluživanje jela u ugostiteljskim i drugim objektima, proizvodnju i promet drugih proizvoda koji sadrže mlijeko i proizvode od mlijeka,
-vrši nadzor nad trgovinom na malo jajima i proizvodima od jaja, osim na pijacama, korišćenje jaja i proizvoda od jaja za primpremu i usluživanje jela u ugostiteljskim i drugim objektima,
-vrši nadzor nad proizvodnjom i prometom drugih proizvoda koji sadrže jaja i proizvode od jaja,
-vrši nadzor nad trgovinama na malo medom i proizvodima od meda, osim na tržnicama i pijacama, (proizvodnja i promet drugih proizvoda koji sadrže med i proizvode od meda),
-vrši nadzor nad objektima ugostiteljsko-turističke djelatnosti,
-vrši nadzor nad objektima za ishranu i javnih kuhinja,
-vrši nadzor nad radom gradskog vodovoda,
-vrši nadzor nad radom lokalnih vodovoda i javnih česmi,
-vrši nadzor nad objektima koji pružaju usluge pijaca na veliko i malo,
-vrši nadzor nad zaposlenim licima koja su u kontaktu sa hranom i podliježu zdravstvenom nadzoru,
-vrši uzimanje uzoraka radi utvrđivanja higijenske ispravnosti životnih namirnica u proizvodnji i prometu,
-vodi upravni postupak,
-o izvršenom inspekcijskom nadzoru, obavezno sačinjava zapisnik, ili službenu zabilješku,
-donosi rješenje i zaključke,
-izdaje prekršajni nalog,
-podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka,
-vodi evidenciju o izvršenim inspekcijskim nadzorima i preduzetim mjerama,
-podnosi izvještaj načelniku Odjeljenja, o izvršenom inspekcijskom nadzoru i preduzetim mjerama,
-izrađuje izvještaj o radu – načelniku Odjeljenja,
-dostavlja redovne godišnje operativne planove, i tromjesečne izvještaje o radu Glavnom republičkom zdravstvenom inspektoru,
-odgovorno se ponaša prema sredstvima rada,
-odgovoran je za provođenje mjera zaštite na radu i zaštite od požara, i mjera u vezi sa čuvanjem imovine u Odjeljenju,
-obavlja i druge poslove, utvrđene Zakonom i drugim propisima, kao i poslove – po nalogu načelnika Odjeljenja i Gradonačelnika,
-za svoj rad, odgovoran je načelniku Odjeljenja i Gradonačelniku,
-prati zakonske i druge propise iz oblasti inspekcijskog nadzora koji su preneseni u nadležnost inspekcije grada, te uz konsultacije načelnika Odjeljenja priprema inicijative za izmjene i dopune istih i dostavlja ih inspektorima,
-prati rad inspektora i pruža stručnu pomoć inspektorima – u vođenju postupka inspekcijskog nadzora, i u izradi odluka – rješenja,
-po ovlaštenju načelnika Odjeljenja, zastupa Odjeljenje u sudskim postupcima,
-upoznavanje – dostavljanjem inspektorima zakona i drugih propisa iz oblasti koje nadziru,
-u saradnji sa načelnikom priprema prijedloge opštih normativnih akata iz nadležnosti Odjeljenja,
-priprema prigovore i žalbe protiv rješenja – odluka sudova i drugostepenih organa,
-priprema tužbe za pokretanje upravnih sporova,
-ostvaruje komunikacije sa Pravobranilaštvom, po pitanjima iz nadležnosti Odjeljenja,
-prati riješenost zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka podnesenih od strane inspektora,
-vodi evidenciju o finansijskim efektima rada Inspekcije, (uplate po pravosnažnim rješenjima sudova, prekršajni nalozi i drugi),
-po nalogu načelnika Odjeljenja razmatra predstavke, prigovore građana, stranaka na rad inspektora, te predlaže preduzimanje mjera,
-obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odjeljenja i Gradonačelnika.
-za svoj rad, odgovara načelniku Odjeljenja i Gradonačelniku.
-odgovoran je za sprovođenje mjera zaštite na radu i zaštite od požara i mjera u vezi sa čuvanjem imovine u Odjeljenju

Status i kategorija radnog mjesta: službenik četvrte kategorije.

Opis poslova koje obavlja Radnik obezbjeđenja

Obavlja sljedeće poslove:
-vrši fizičko obezbjeđenje objekata i imovine;
-osmatra prostor i ljude oko nadziranog objekata, kao i u objektu koji je predmet obezbjeđivanja – putem instalisanog sistema video nadzora;
-uočava, dokumentuje, i izvještava o pojavama ili licima za koje procijeni da svojim ponašanjem i aktivnostima, mogu da ugroze bezbjednost lica i imovine u zgradi;
-procjenjuje potrebu preduzimanja operativnih mjera – radi sprečavanja lica u aktivnostima koje ugrožavaju bezbjednost, u slučaju potrebe upozorava na dešavanja i pojave, izvještava radnike obezbjeđenja, policiju, šefa Odsjeka i načelnika Službe;
-vrši kontrolu ulaska i izlaska, indetifikaciju stranaka i zaposlenih;
-evidentira ulaske i izlaske radnika;
-upućuje stranke prema nadležnim organizacionim jedinicama u Gradskoj upravi Grada;
-kontroliše održavanje kućnog reda u prostorijama Gradske uprave Grada i preduzima odgovarajuće mjere;
-kontroliše unošenje i iznošenje materijala, opreme i drugih sredstava u objektima koje obezbjeđuje;
-vrši detaljan pregled sumnjivog prtljaga;
-sprečava unošenje oružja i eksplozivnih naprava;
-vrši detaljnu kontrolu stranaka u slučajevima alarma detektora metala;
-kontoroliše stanje obrazaca i brošura u Prijemnoj kancelariji i vrši dopunu istih;
-kontroliše sve instalacije, protivpožarna sredstva i prostorije u objektima koje obezbjeđuje;
-vodi knjigu primopredaje dužnosti, i unosi sva zapažanja i događaje;
-čuva i vrši primopredaju ključeva od prostorija i vozila – po isteku radnog vremena;
-obavlja i druge poslove – po nalogu šefa Odsjeka, načelnika Službe i Gradonačelnika;
-za svoj rad, odgovoran je šefu Odsjeka i načelniku Službe.
Opis poslova koje obavlja Vozač

Obavlja sljedeće poslove:
-upravlja motornim vozilom;
-vrši kontrolu – prije i poslije upotrebe motornog vozila, i vodi potrebnu dokumentaciju;
-učestvuje u poslovima na održavanju motornih vozila, agregata, i sredstava rada;
-vrši pranje i čišćenje motornih vozila, radioničkog, garažnog i prostora za parkiranje;
-vrši primopredaju motornog vozila – sa šefom voznog parka;
-obavlja i druge poslove – po nalogu šefa voznog parka, načelnika Službe i Gradonačelnika;
-za svoj rad, odgovoran je šefu voznog parka i načelniku Službe.

Kandidati treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove za prijem u radni odnos.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
III – Opšti uslovi

Opšti uslovi koje mora ispunjavati kandidat:

1.da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine;
2.da je stariji od 18 godina;
3.da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
4.da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Gradskoj upravi jedinice lokalne samouprave;
5.da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa;
6.da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH;
7.da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika, odnosno namještenika u Gradskoj upravi, u skladu sa članovima od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16).

IV – Posebni uslovi

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto Stručni saradnik za prijem i zavođenje podnesaka u Prijemnoj kancelariji, su:

-SSS – srednja škola – IV stepen;
-položen stručni ispit za rad u upravi;
-šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;
-poznavanje rada na računaru.

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto Stručni saradnik za poslove mjesne zajednice, su:

-SSS – srednja škola – IV stepen;
-položen stručni ispit za rad u upravi;
-šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;
-poznavanje rada na računaru.

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto Samostalni stručni saradnik za upravno-pravne poslove, su:

-VSS – dipl.pravnik – VII stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa 240 ECTS;
-položen stručni ispit za rad u upravi;
– tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;
– položen vozački ispit „B“ kategorije;
-poznavanje rada na računaru.

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto Stručni saradnik za dostavu pošte-kurir, su:

-SSS – građ.tehničar ili geodetski tehničar – IV stepen;
-položen stručni ispit za rad u upravi;
-šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;
-poznavanje rada na računaru.

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto Samostalni stručni saradnik za dokumentaciju za poslove iz oblasti geodezije, su:

-VSS – dipl. inž. geodezije – VII stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa 240 ECTS;
-položen stručni ispit za rad u upravi;
-tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;
-položen vozački ispit „B“ kategorije;
-poznavanje rada na računaru.

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto Stručni saradnik za javnu higijenu i građansku patrolu, su:

-SSS – srednja škola – IV stepen;
-položen stručni ispit za rad u upravi;
-šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;
-položen vozački ispit „B“ kategorije;
-poznavanje rada na računaru.

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto Samostalni stručni saradnik za kontrolu stanja i evidencije ulica i trgova, su:

-VSS – društveni smjer ili dipl.inž.poljoprivrede – VII stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa 240 ECTS;
-položen stručni ispit za rad u upravi;
-jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;
-poznavanje rada na računaru.

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto Samostalni stručni saradnik za pitanja mladih, su:

– VSS – fakultet fizičkog vaspitanja i sporta ili društv. smjera – VII stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa 240 ECTS;
– položen stručni ispit za rad u upravi;
– jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;
– položen vozački ispit „B“ kategorije;
-poznavanje rada na računaru;
-poznavanje stranog jezika.

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto Inspektor za hranu, su:
-VSS – dipl.hemičar, dipl.inž. prehrambenog inženjerstva, dipl.inž.prehrambene tehnologije, dipl.inž. za kontrolu kvaliteta i bezbjednost namirnica, dr medicine, dipl.sanitarni inženjer ili veterinarski fakultet – VII stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa 240ECTS;
-položen stručni ispit za rad u upravi;
-tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;
-položen vozački ispit „B“ kategorije;
-poznavanje rada na računaru.

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto Radnik obezbjeđenja, su:
-SSS – srednja škola – IV stepen;
-šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;
-poznavanje rada na računaru;
-posebna psiho-fizička sposobnost.

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto Vozač, su:
-VKV vozač -V stepen;
-šest (6) mjeseci radnog iskustva;
-položen vozački ispit „B“ kategorije;
-posebna psiho-fizička sposobnost.

Kandidati za radna mjesta pod rednim brojevima 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, i 9 koji nemaju položen stručni ispit za rad u upravi, mogu se primiti na rad, s tim da su dužni isti položiti u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja. Ukoliko ne polože stručni ispit za rad u upravi u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja, prestaje im radni odnos.

V – Potrebna dokumenta

Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrazcu – Prijava na javni konkurs, koja je dostupna na internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave, kao i na internet stranici Grada Banja Luka, a može se preuzeti i u Gradskoj upravi Grada Banja Luka.
Tačnost podataka navedenih u obrazcu prijave na javni konkurs kandidati potvrđuju svojim potpisom.
Kandidat koji se prijavljuje na više radnih mjesta dostavlja jednu prijavu – prijavni obrazac, u kojoj navodi na koje se pozicije prijavljuje, sa ostalom traženom dokumentacijom kako je navedeno u tekstu javnog konkursa.
Sve rubrike u prijavnom obrascu moraju biti čitko popunjene, uz obavezan svojeručni potpis, kojim se potvrđuju navodi iz izjava, čiji se sadržaj ne dokazuje posebnim dokumentima, a odnose se na ispunjavanje dijela opštih uslova javnog konkursa.

Prilikom prijave na javni konkurs, kandidat prilaže i dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kako slijedi:

– Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, i izjave da kandidat:

1) nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom (čl. IX stav 1. Ustava BiH);
2) nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj upravi;
3) nije otpušten iz organa uprave kao rezultat discipilnske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa;
4) da ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa čl. od 43. i 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

Gore navedene izjave o opštim uslovima sastavni su dio Prijave na javni konkurs – prijavnog obrasca.

Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže foto-kopije:

1)diplome o završenom fakultetu (VSS – VII stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa 240 ECTS – za radna mjesta pod rednim brojevima 3, 5, 7, 8 i 9)
2)diplome o završenoj srednjoj stručnoj spremi – za radna mjesta pod brojevima 1, 2, 4, 6, 10 i 11;
3)uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, ili izjave kojom se kandidat, koji nema položen stručni ispit, obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen ili rješenja o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 68/11, 85/11 i 7/15) – za radna mjesta pod rednim brojevima 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, i 9;
4)isprave kojom se dokazuje radno iskustvo u traženom stepenu stručne spreme (potvrda, uvjerenje ili drugi akt poslodavca iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo) – za radna mjesta pod rednim brojevima 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11;
5)isprave ili izjave da poznaje rad na računaru – za radna mjesta pod rednim brojevima 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10;
6) izjava o položenom vozačkom ispitu – za radna mjesta pod rednim brojevima 3, 5, 6 , 8, 9 i 11.
7)ispravu da poznaje strani jezik – za radno mjesto pod rednim brojem 8.

Stepen stručne spreme se dokazuje diplomom o stečenom visokom obrazovanju.

Ukoliko kandidat iz određenog razloga ne posjeduje diplomu o stečenom visokom obrazovanju, može da dostavi uvjerenje o diplomiranju, koje ne može biti starije od roka potrebnog za izdavanje diplome, odnosno ne može biti starije od godinu dana.
U slučaju da kandidat dostavlja uverenje o diplomiranju, uz uvjerenje dostavlja i potpisano kratko obrazloženje – izjavu u kojoj navodi razloge dostavljanja uvjerenja, a ne diplome, te ukoliko dipolma nije izdata u predviđenom roku, dostavlja potvrdu visokoškolske ustanove da diploma nije izdata.
Kandidat koji je visoko obrazovanje stekao po Bolonjskom sistemu studiranja uz diplomu dostavlja i dodatak diplomi, u skladu sa odredbama propisa iz oblasti visokog obrazovanja. Samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, kandidat je dužan da uz diplomu o stečenom visokom obrazovanju dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije izdavan, odnosno da se ne izdaje.
Kandidati koji su fakultet završili u inostranstvu imaju obavezu da dostave nostrifikovanu diplomu, u skladu sa odredbama propisa iz oblasti visokog obrazovanja. Izuzetno kandidati koji su diplomu stekli na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine, kao i oni koji su diplome stekli u Republici Srbiji nemaju obavezu da nostrifikuju diplomu.
Ukoliko je postupak nostrifikacije diplome počet ranije ili je u toku u trenutku prijavljivanja na konkurs, kandidat je dužan da uz prijavu dostavi dokaz o podnesenom zahtjevu za nostrifikaciju diplome nadležnom organu, s tim da nostrifikovanu diplomu dostavlja organu koji je raspisao konkurs najkasnije do dana održavanja intervjua.
Kao dokaz o radnom iskustvu kandidat može da dostavi:

– potvrde ili uvjerenja poslodavca ili poslodavaca kod kojih je kandidat radio ili radi, koja treba da budu precizna i detaljna, odnosno u kojima treba da su navedeni podaci o tome na kojim poslovima je kandidat radio – naziv radnog mjesta, da li su to poslovi visoke stručne spreme, odnosno obrazovanja, koliko dugo je obavljao navedene poslove, opis poslova, te treba da bude precizno naveden period angažovanja na radnim zadacima,
– uvjerenje o činjenicama iz matične evidencije nadležne institucije za penzijsko i invalidsko osiguranje, uz dostavljanje potvrde koja razjašnjava šifre zanimanja iz uvjerenja, tako da se na osnovu ovih dokaza može utvrditi da li je kandidat radio na poslovima za koje se traži visoko obrazovanje i koliko dugo, odnosno da li posjeduje traženo radno isustvo ili
– pismo preporuke ili drugu sličnu ispravu ukoliko sadrži sve naprijed navedene elemente potvrde ili uvjerenja.

Kao dokaz o poznavanju rada na računaru kandidat može da dostavi:

– uvjerenje škole ili druge institucija koja se bavi obučavanjem rada na računaru, diplomu ili drugu ispravu koja potvrđuje stečeno zvanje ili zanimanje koje je neposredno vezano za rad na računaru, odnosno svjedočanstvo o završenoj srednjoj stručnoj spremi o položenom predmetu iz informatike.

Kao dokaz o poznavanju stranog jezika kandidat može da dostavi:

– uvjerenje škole ili drugih institucija koje se bave prenošenjem znanja stranih jezika, bez obzira da li se nalaze u Republici Srpskoj ili izvan nje,
– uvjerenje fakulteta (o provjeri znanja jezika, položenom ispitu stranog jezika tokom školovanja), te druga isprava fakulteta (foto-kopija indeksa) koja potvrđuje poznavanje ili znanje jezika, odnosno da su položeni ispiti stranih jezika,
– svjedočanstvo o završenom razredu srednje škole (o provjeri znanja jezika, odnosno da je položen predmet stranog jezika),
– diploma ili druga isprava koja potvrđuje stečeno zvanje ili zanimanje koje je neposredno u vezi sa znanjem stranog jezika (npr.prof. jezika, prevodioca i sl.) i
– diploma završenog fakulteta ili stečenog naučnog zvanja, odnosno isprava o završenoj srednjoj stručnoj spremi na osnovu koje se nedvomisleno može utvrditi da je školovanje u cijelosti ili u pretežnom dijelu završeno na stranom jeziku.

Dokazi se dostavljaju na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Republici Srpskoj.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa Konkursna komisija će odbaciti zaključkom.

VI

Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije za sprovođenje javnog konkursa (Konkursne komisije), dužan je da, u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Konkursne komisije, dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, odnosno uvjerenje o posebnoj psihofizičkoj sposobnosti (za radno mjesto vozač i radnik obezbjeđenj) kao i ovjerene izjave o ispunjenosti opštih uslova (podtačke 1), 3) i 4)):
-da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom (čl. IX stav 1. Ustava BiH),
-da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat discipilnske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa, i
-da ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa čl. od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.
Ako prvorangirani kandidat ne dostavi naprijed navedene dokaze, u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata, da dostavi gore navedene dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i odgovarajuće ovjerene izjave.
Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa Konkursna komisija obaviće intervju, u cilju ocjenjivanja stručne osposobljenosti, znanja i vještina kandidata, i poznavanju poslova radnog mjesta za koje je kandidat konkurisao o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.

VII

Prijave na Javni konkurs dostavljaju se lično u Prijemnoj kancelariji Gradske uprave, ili putem pošte, na adresu:
Gradska uprava Grada Banja Luka – Odsjek za razvoj lokalne samouprave i upravljanje ljudskim resursima, Trg srpskih vladara br. 1, Banja Luka. 
Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o javnom konkursu je Perišić Ostoja, šef Odsjeka za razvoj lokalne samouprave i upravljanje ljudskim resursima, kontakt telefon 051/244-573.
Ukoliko više kandidata na rang-listi ima isti broj bodova, prednost će imati kandidat koji ima status člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i boraca, kako je propisano članovima 36., 54 i 73. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske („Sl. glasnik Republike Srpske“ br. 134/11, 09/12 i 40/12). Da bi ostvarili navedene prednosti, kandidati su dužni da prilože odgovarajući dokaz o ispunjavanju uslova iz članova 39. i 60. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.

VIII

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa. Javni konkurs biće objavljen u„Službenom glasniku Republike Srpske“ i dnevnom listu „Glas Srpske“. Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.
Javni konkurs će za vrijeme trajanja roka za prijavu biti objavljen i na zvaničnoj web-stranici Grada Banja Luka.

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/javni_konkurs_za_popunu_upraznjenih_radnih_mjesta_u_gradskoj_upravi_gr15/

Broj izvrsilaca: 11

Datum isteka: 15.11.2018

Datum objave: 31.10.2018

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.