fbpx

Prijem 12 profesora Doboj

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ “VUК STEFANOVIĆ КARADŽIĆ” DOBOJ

Prijem 12 profesora Doboj

OPIS RADNOG MJESTA
JU OŠ “VUК STEFANOVIĆ КARADŽIĆ” DOBOJ

OGLAS
za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Profesor/nastavnik srpskog jezika (9 časova), 1 izvršilac na određeno vrijeme, do 31.08.2020. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom
2. Profesor/nastavnik njemačkog jezika, 1 izvršilac – pripravnik, puna norma do povratka radnika sa bolovanja, najkasnije do 31.08.2020. godine,
3. Profesor/nastavnik njemačkog jezika (8 časova), 1 izvršilac do povratka radnika sa bolovanja, najkasnije do 31.08.2020. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom
4. Profesor/nastavnik engleskog jezika (12 časova), 1 izvršilac na neodređeno vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom
5. Profesor/nastavik likovne kulture (3časa), 1 izvršilac na određeno vrijeme do 31.08.2020. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom
6. Profesor/nastavnik fizike i informatike – pripravnik (10 časova fizike + 2 časa informtike) 1 izvršilac na neodređeno vrijeme
7. Profesor/nastavnik biologije (8 časova), 1 izvršilac na određeno vrijeme do 31.08.2020. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom
8. Profesor/nastavnik razredne nastave 1 izvršilac, na određeno vrijeme do povratka radnika s bolovanja, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom
9. Profesor/nastavnik razredne nastace 1 izvršilac – pripravnik, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja
10. Voditelj produženog boravka (4 izvršioca) na određeno vrijeme do 30.06.2020. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
1. Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava su:
– da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu.
– da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte.
– da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa.
– da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,
– Uvjerenje iz stava 1. tačka 4) i 5) ovog člana za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,
– Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,
-Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za dječa učinjena protiv dostojanstva čičnosti, morala,službene dužnosti,polnog integriteta,zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

2. Uz potpisanu prijavu kandidata i gore navedene dokumente, kandidat treba dostaviti sljedeću dokumentaciju na osnovu koje dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje će se izvršiti bodovanje:

-Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
-Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,
-Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,
– Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
– Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
-Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,
– Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ,ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
– Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
– Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

U slučaju da se raspisuje konkurs za lica sa radnim iskustvom, pravo učešća na konkurs imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 44/17).
Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 44/17) ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Oglas je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Svi kandidati prijavljeni na oglas dužni su dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs komisija ne razmatra, već ih evidentira uz konstataciju da prijave na javni konkurs nisu dostavljene blagovremeno i /ili nisu potpune, a nakon toga predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojom se prijava odbacuje.
Кandidat koji ispunjava uslove konkursa u slučaju da se ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao.
Test i intervju je zakazan za 26.08.2019.godine sa početkom u 9:00 časova u prostorijama JU OŠ „Vuk S. Кaradžić“, za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijeve, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.
Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole,a po mogućnosti i na internet stranicu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Prijave se mogu dostaviti lično (kovertirane) , na protokol škole ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola “Vuk Stefanović Кaradžić” Ul. Srpskih sokolova br. 2, 74000 Doboj uz naznaku „PRIJAVA NA OGLAS“-navesti na koje radno mjesto se kandidat prijavljuje.

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Sl.glasnik RS“, br.74/18., 26/19.).

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 12

Datum isteka: 22.08.2019

Datum objave: 15.08.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.