fbpx

Prijem 12 profesora Foča

Ovaj oglas je istekao

JU Srednjoškolski centar Foča

Prijem 12 profesora Foča

OPIS RADNOG MJESTA
JU SREDNJOŠКOLSКI CENTAR FOČA
FOČA

К O N К U R S
za prijem radnika na radna mjesta

1. Profesor srpskog jezika, 9 časova, na određeno vrijeme do 31.08.2020. godine, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi …….. 1 izvršilac
2. Profesor francuskog jezika 2 časa, na određeno vrijeme do 10.06.2020. godine, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi………………. 1 izvršilac
3. Profesor engleskog jezika 2 časa, na određeno vrijeme do 10.06.2020. godine, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi…………… 1 izvršilac
4. Profesor biologije, 8 časova, na određeno vrijeme do 31.08.2020. godine, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi …………… 1 izvršilac
5. Profesor matematike, 10 časa, na određeno vrijeme do 31.08.2020. godine, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi ……………… 1 izvršilac
6. Profesor fizike, 16 časova, na određeno vrijeme do 31.08.2020. godine, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi ……….1 izvršilac
7. Profesor mašinske grupe predmeta,20 časova, na određeno vrijeme do 31.08.2020. godine, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi ….1 izvršilac
8. Profesor praktične nastave za mašinske tehničare,6 časova, na određeno vrijeme do 10.06.2020. godine,sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi ….1izvršilac.
9. Diplomirani pravnik, 2 časa, na određeno vrijeme do 10.06.2020. godine, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi ……………..1 izvršilac
10. Doktor medicine za predmete struke zdravstva 20 časova, na određeno vrijeme do 31.08.2020. godine,sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi ………. 1 izvršilac
11. Doktor medicine za predmete struke zdravstva 10 časova, na određeno vrijeme do 31.08.2020. godine, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi ……1 izvršilac
12. Profesor zdravstvene njege 10 časova na određeno radno vrijeme,sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi……………………1izvršilac.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 01/16.), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove u skladu sa članom 104., Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 41/18.), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 34/15. i 83/15.) i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 29/12., 80/14. i 83/15.).
Prijem kandidata u radni odnos vršiće se na osnovu Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 102/14. i 42/16.).
Potrebna dokumentacija

Uz obaveznu potpisanu prijavu i kraću biografiju kandidati treba da dostave originale ili ovjerene fotokopije (ovjerena fotokopija ne smije biti starija od šest mjeseci) sledećih dokumenata kojima se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava se dokazuju sledećom dokumentacijom:
-Da je državljanin RS ili BiH – uvjerenjem o državljanstvu;
-Da je punoljetan – izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom fotokopijom lične karte;
-Da je radno sposoban – ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);
-Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).

Posebni uslovi se dokazuju dokumentacijom propisanom Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju, kao i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi, a na osnovu kojih će se izvršiti bodovanje i rangiranje prijavljenih kandidata:
-Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
-Uvjerenje izdato od visokoškolske ustanove ili dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, a u izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat iz opravdanih razloga ne može pribaviti prethodno navedena dokumenta o prosjeku ocjena tokom studiranja, prosječna ocjena se može dokazati ovjerenom fotokopijom indeksa;
-Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;
-Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca (uvjerenje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla) i ovjerenu fotokopiju radne knjižice;
-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi;
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca;
-Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 41/18.) ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

– Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove Кonkursa, Кomisija za izbor obaviće testiranje i intervju dana 02.09.2019. godine u 11,00 časova u prostorijama Škole.
Кandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i/ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na Кonkurs.
Кandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata koji se ne vraćaju.
Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.
Rok za dostavljanje prijava je osam (8) dana od dana objavljivanja Кonkursa.
Prijave slati, sa naznakom: „ZA КONКURS – NE OTVARAJ“, na adresu: JU Srednjoškolski centar Foča, Cara Dušana 73., 73 300 Foča.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 12

Datum isteka: 29.08.2019

Datum objave: 22.08.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.