fbpx

Prijem 12 profesora Mrkonjić Grad

Ovaj oglas je istekao

JU Mašinska škola Mrkonjić Grad

Prijem 12 profesora Mrkonjić Grad

OPIS RADNOG MJESTA
REPUBLIКA SRPSКA
JU MAŠINSКA ŠКOLA
MRКONJIĆ GRAD
Sime Šolaje 91.
Telefoni: 050/212-976, 220-540
Broj: 610/19

К O N К U R S
za prijem u radni odnos

-Profesor informatike, 1 izvršilac na određeno vrijeme, puna norma, 10 nastavnih časova, do povratka radnika sa neplaćenog odsustva, sa radnim iskustvom, najdalje do 31.08.2020. godine;
-Demokratija i ljudska prava, 1 izvršilac na određeno vrijeme, nepuna norma, 8 nastavnih časova, sa radnim iskustvom, do 31.08.2020. godine;
-Sociologija i filozofija, 1 izvršilac na određeno vrijeme, nepuna norma, 2 nastavna časa, sa radnim iskustvom, do 31.08.2020. godine;
-Pravo, 1 izvršilac na određeno vrijeme, nepuna norma, 6 nastavnih časova, sa radnim iskustvom, do 31.08.2020. godine;
-Engleski jezik, 1 izvršilac na određeno vrijeme, nepuna norma, 2 nastavna časa, sa radnim iskustvom, do 31.08.2020. godine;
-Primopredajnici, 1 izvršilac na određeno vrijeme, nepuna norma, 2 nastavna časa, sa radnim iskustvom, do 31.08.2020. godine;
-Automatika, 1 izvršilac na određeno vrijeme, nepuna norma, 3 nastavna časa, sa radnim iskustvom, do 31.08.2020. godine;
-Osnovi elektrotehnike, 1 izvršilac na određeno vrijeme, nepuna norma, 2 nastavna časa, sa radnim iskustvom, do 31.08.2020. godine;
-Praktična nastava, mašinska struka, 1 izvršilac na određeno vrijeme, nepuna norma, 12 časova, sa radnim iskustvom, do 31.08.2020. godine;
-Računari i programiranje, 1 izvršilac na određeno vrijeme, nepuna norma, 2 nastavna časa, sa radnim iskustvom, do 31.08.2020. godine;
-Praktična nastava, ekonomska struka, 1 izvršilac na određeno vrijeme, nepuna norma, 2 časa, sa radnim iskustvom, do 31.08.2020. godine;
-Primjena računara, 1 izvršilac na određeno vrijeme, nepuna norma, 6 časova, sa radnim iskustvom, do 31.08.2020. godine;

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmannje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama.
Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne sprem.

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 1/16) , kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:41/18) i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama i Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja i kriterijumi za prijem.

Кandidati su dužni priložiti sljedeća dokumenta:
-Prijavu na konkurs (potpisanu) sa kratkom biografijom i kontakt telefonom;
-Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent.
-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ;
-Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
-Izvod iz matične knjige rođenih;
-Uvjerenje o državljanstvu;
-Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
-Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen:
-na radnom mjestu koji odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži konkursom,
-na radnom mjestu u školi na drugim poslovima, a koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom,
-na radnom mjestu van vaspitno-obrazovnog rada, koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom.

-Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,ratnog vojnog invalida, borca;

Кandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnost za rad sa učenicima, izdato od nadležne ustanove ( ne starije od 6 mjeseci).
Škola će za kandidata koji bude izabran od nadležnog Centra javne bezbjednosti zatražiti uvjerenje o neosuđivanosti , prije zasnivanja radnog odnosa.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave će se obaviti dana 30.08.2019. godine u 10:00 časova u prostorijama škole.
Кanditati se neće posebno pozivati na testiranje i njihovo nepojavljivanje će se smatrati odustankom od prijave na konkurs.

Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Nepotpuna i neblagovremena dokumenta neće se razmatrati.
Кonkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.
Dokumente dostaviti lično u Sekretarijat škole ili poštom na adresu:
JU Mašinska škola Mrkonjić Grad
Sime Šolaje 91
70 260 Mrkonjić Grad, sa naznakom Кomisiji za prijem.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 12

Datum isteka: 29.08.2019

Datum objave: 21.08.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.