fbpx

Prijem 13 radnika Zvornik

Ovaj oglas je istekao

Gradska uprava Grada Zvornika

Prijem 13 radnika Zvornik

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16), čl. 77. i 78. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16), člana 7. stav 2. Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 42/17), Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Gradskoj upravi Grada Zvornika (“Službeni glasnik grada Zvornik”, broj 11/18) i člana 41. Statuta Grada Zvornika (“Službeni glasnik grada Zvornik”,
broj 5/17), gradonačelnik grada Zvornika raspisuje

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta u
Gradskoj upravi Grada Zvornika

I – Gradonačelnik raspisuje Javni konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u Gradsku upravu Grada Zvornika, i to:
1. šef Odsjeka za poslove prijemne kancelarije i mjesne kancelarije ………………………………………………………………1 izvršilac,
2. samostalni stručni saradnik za poslove javnih nabavki ……………………………………………………………………………..1 izvršilac,
3. samostalni stručni saradnik za analizu i praćenje realizacije strategije i razvojnih projekata ……………………………..1 izvršilac,
4. samostalni stručni saradnik za obrazovanje i kulturu ………………………………………………………………………………1 izvršilac,
5. samostalni stručni saradnik za privredu ……………………………..1 izvršilac,
6. samostalni stručni saradnik za ostvarivanje prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite i civilnih žrtava rata ……………1 izvršilac,
7. samostalni stručni saradnik za skupštinske poslove, informisanje i dokumentaciju ………………………………….1 izvršilac,
8. samostalni stručni saradnik za projektno planiranje i promociju Grada ……………………………………………….1 izvršilac,
9. telefonista …………………………………………………………………….. 2 izvršioca,
10. serviser ………………………………………………………………………. 2 izvršioca,
11. vatrogasac…………………………………………………………………….1 izvršilac.

II – Opis poslova
Zaposleni iz tačke I ovog konkursa obavljaće poslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Gradske uprave Grada Zvornika.
III – Radna mjesta iz tačke I Konkursa od broja 1. do broja 8. su radna mjesta službenika, a od broja 9. do broja 11. su radna mjesta namještenika u Gradskoj upravi Grada Zvornika.
IV – Sukob interesa

Kandidati ne mogu obavljati dužnost, aktivnost ili biti na položaju koji je nespojiv sa dužnošću službenika u gradskoj upravi u skladu sa čl. 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16).

V – Opšti uslovi za prijem u radni odnos
Kandidati iz tačke I Konkursa treba da ispunjavaju opšte uslove za zapošljavanje u gradskoj upravi predviđene članom 67. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16) i posebne uslove predviđene članom 55. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Gradskoj upravi Grada Zvornika (“Službeni glasnik grada Zvornik”, broj 11/18), i to:
1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj upravi,
5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja Konkursa,
6. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj upravi,
7. da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH.

VI – Posebni uslovi
Radno mjesta pod rednim brojem:
I-1. šef Odsjeka za poslove prijemne kancelarije i mjesne kancelarije,
Uslovi:
– VSS, pravni fakultet ili fakultet društvenog smjera, VII stepen stručne spreme ili prvi ciklus studija pravnog ili društvenog smjera sa najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
– jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
– položen stručni ispit za rad u upravi.
I-2. samostalni stručni saradnik za poslove javnih nabavki,
Uslovi:
– VSS, pravni fakultet ili fakultet društvenog smjera, VII stepen stručne spreme ili prvi ciklus studija pravnog ili društvenog smjera sa najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
– jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
– položen stručni ispit za rad u upravi.
I-3. samostalni stručni saradnik za analizu i praćenje realizacije strategije i razvojnih projekata,
Uslovi:
– VSS, pravni fakultet ili fakultet društvenog smjera, VII stepen stručne spreme ili prvi ciklus studija pravnog ili društvenog smjera sa najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
– jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
– položen stručni ispit za rad u upravi.
I-4. samostalni stručni saradnik za obrazovanje i kulturu,
Uslovi:
– VSS, pravni fakultet ili fakultet društvenog smjera, VII stepen stručne spreme ili prvi ciklus studija pravnog ili društvenog smjera sa najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
– jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
– položen stručni ispit za rad u upravi.
I-5. samostalni stručni saradnik za privredu,

Uslovi:
– VSS, ekonomski, pravni ili tehnički fakultet, VII stepen stručne spreme ili prvi ciklus studija ekonomskog, pravnog ili tehničkog smjera sa najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
– jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
– položen stručni ispit za rad u upravi.
I-6. samostalni stručni saradnik za ostvarivanje prava iz oblasti boračkoinvalidske zaštite i civilnih žrtava rata,
Uslovi:
– VSS, pravni fakultet, VII stepen stručne spreme ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
– jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
– položen stručni ispit za rad u upravi.
I-7. samostalni stručni saradnik za skupštinske poslove, informisanje i
dokumentaciju,
Uslovi:
– VSS, pravni fakultet ili fakultet društvenog smjera, VII stepen stručne spreme ili prvi ciklus studija pravnog ili društvenog smjera sa najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
– jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
– položen stručni ispit za rad u upravi.
I-8. samostalni stručni saradnik za projektno planiranje i promociju Grada,
Uslovi:
– VSS, fakultet društvenog smjera, VII stepen stručne spreme ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
– jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
– položen stručni ispit za rad u upravi.
I-9. telefonista,
Uslovi:
– SSS, III stepen stručne spreme,
– šest mjeseci radnog iskustva.
I-10. serviser,
Uslovi:
– SSS tehničkog smjera, IV ili III stepen stručne spreme,
– šest mjeseci radnog iskustva,
– položen stručni ispit za servisiranje aparata.
I-11. vatrogasac,
Uslovi:
– SSS tehničkog smjera, III stepen stručne spreme,
– šest mjeseci radnog iskustva,
– položen stručni ispit za profesionalnog vatrogasca.
VII – Potrebna dokumenta
Prijava na Javni konkurs podnosi se na propisanom obrascu, kandidati su dužni priložiti dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to:
– uvjerenje o državljanstvu, ne starije od šest mjeseci (original ili ovjerenu
kopiju),
– izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerenu kopiju),
– foto-kopiju lične karte ili pasoša,
– ovjerenu kopiju diplome o traženoj školskoj spremi,
– uvjerenje o radnom iskustvu,
– položen stručni ispit za rad u upravi (lice koje je u drugim organima i organizacijama radilo, a nema položen stručni ispit, može se primiti u radni odnos ako se obaveže da će položiti stručni ispit u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja. Ukoliko ne položi stručni ispit u roku od šest mjeseci, prestaje mu radni odnos),
– dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostaviće izabrani kandidati po završetku izborne procedure;
– izjave:
1. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj upravi,
2. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja Konkursa,
3. da se na njega ne odnose odredbe Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave koje regulišu nespojivost i sukob interesa,
4. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se
povinuje pred Tribunalom (član IX stav 1. Ustava BiH).
Navedene izjave sastavni su dio prijavnog obrasca – Prijava na javni konkurs.
Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove Konkursa Komisija za izbor kandidata, po Konkursu, obaviće razgovor – usmeni intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.
Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije za prijem službenika, odnosno Komisije za prijem namještenika, dužan je u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisiji dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i
posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji o ispunjenosti uslova.
Ako prvorangirani kandidat u propisanom roku ne dostavi dokaze izprethodnog stava ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi tražene dokaze.
VIII – Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Prijave za učešće na Javnom konkursu podnose se na propisanom obrascu
– Prijava na javni konkurs, koji je dostupan na internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske. Tačnost podataka navedenih u obrascu prijave na javni konkurs kandidat potvrđuje potpisom. Osoba za davanje dodatnih obavještenja o Javnom konkursu u Gradskoj upravi Grada Zvornika je Milka Pavlović, samostalni stručni saradnik za upravljanje ljudskim resursima, kontakt telefon: 056/232-232.
Prijave se mogu dostaviti lično u prijemnoj kancelariji Gradske uprave Grada Zvornika ili poštom, na adresu: Gradska uprava Grada Zvornika, Ul. Svetog Save 124, 75400 Zvornik, sa naznakom: Prijava na Javni konkurs.
Javni konkurs biće objavljen u “Službenom glasniku Republike Srpske” i dnevnom listu “Glas Srpske”.
Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Izvor: http://docs.slglasnik.org/slgl/show_ads.jsf

Broj izvrsilaca: 13

Datum isteka: 19.12.2018

Datum objave: 05.12.2018

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.