fbpx

Prijem 14 pripravnika Bileća

Ovaj oglas je istekao

Opštinska uprava Bileća

Prijem 14 pripravnika Bileća

OPIS RADNOG MJESTA
Opština Bileća

JAVNI KONKURS
za prijem pripravnika u Opštinsku upravu Bileća za 2020.godinu

I
Načelnik opštine Bileća raspisuje javni konkurs za 14 pripravnika na određeno vrijeme u trajanju od godinu dana u opštinsku upravu Bileća,radi obavljanja pripravničkog staža, i to:

1. Viša poslovna škola, smjer porezi i carine sa 180 ECTS bodova, 1 pripravnik,
2. Diplomirani sociolog sa 240 ECTS bodova, 1 pripravnik,
3. Menadžer bezbjednosti sa 180 ECTS bodova, 1 pripravnik,
4. Diplomirani inženjer elektrotehnike i računara sa 240 ECTS bodova 1 pripravnik,
5. Diplomirana ekonomista turizma sa 240 ECTS bodova, 2 pripravnika,
6. Diplomirani ekonomista,smjer statistika sa 240 ECTS, 1 pripravnik,
7. Diplomirani pravnik bezbjednosti sa 240 ECTS bodova, 1 pripravnik,
8.Diplomirani politolog-smjer nacionalna bezbjednost sa 240 ECTS bodova, 1 pripravnik,
9. Diplomirani inžinjer organizacionih nauka-smjer informacioni sistemi i tehnologije sa 240 ECTS bodova, 1 pripravnik,
10. Diplomirani ekonomista sa 240 ECTS bodova, 1pripravnik,
11. Diplomirani politikolog sa 240 ECTS bodova, 1 pripravnik,
12. Menadžer turizma (VŠS), 1pripravnik,
13. Diplomirani menadžer preduzetničke ekonomije sa 180 ECTS bodova,1 pripravnik.

II Pripravnik se smatra lice koje prvi put zasniva radni odnos u tom stepenu stručne spreme ili zvanja, radi sticanja radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, osposobljavanje za samostalni rad u struci i polaganje stručnog ispita za rad u opštinskoj upravi.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Kandidati koji se prijavljuju na javni konkurs, treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove:
III- Opšti uslovi:
1. Da je državljanin RS, odnosno BiH,
2. Da je stariji od 18 godina,
3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
5.Da nisu otpušteni iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou vlasti u BiH,tri godine prije objavljivanja konkursa.

IV . Posebni uslovi:
Pod 1.
– VŠS- Viša poslovna škola, smjer porezi i carine sa 180 ECTS bodova, jedan pripravnik,
– Bez radnog iskustva u struci, odnosno da nije obavio pripravnički staž u traženom stepenu stručne spreme, odnosno zvanju,
– Da se nalazi na evidenciji nezaposlenih lica Zavoda za zapošljavanje.

Pod 2.
-VSS-diplomirani sociolog sa 240 ECTS bodova – 1 pripravnik,
-Bez radnog iskustva u struci,odnosno da nije obavio pripravnički staž u traženom stepenu stručne spreme, odnosno zvanju,
-Da se nalazi na evidenciji nezaposlenih lica Zavoda za zapošljavanje.

Pod 3.
– Menadžer bezbjednosti sa 180 ECTS bodova,1 pripravnik,
– Bez radnog iskustva u struci,odnosno da nije obavio pripravnički staž u traženom stepenu stručne spreme ,odnosno zvanju,
– Da se nalaze na evidenciji nezaposlenih lica Zavoda za zapošljavanje.

Pod 4.

– Diplomirani inžinjer elektrotehnike i računara sa 240 ECTS bodova, 1 pripravnik,
– Bez radnog iskustva u struci, odnosno da nije obavio pripravnički staž u traženom stepenu stručne spreme, odnosno zvanju,
– Da se nalazi na evidenciji nezaposlenih lica Zavoda za zapošljavanje.

Pod 5.
– Diplomirana ekonomista turizma sa 240 ECTS bodova, 2 pripravnika,
– Bez radnog iskustva u struci ,odnosno da nije obavio pripravnički staž u traženom stepenu stručne spreme ,odnosno zvanju,
– Da se nalaze na evidenciji nezaposlenih lica Zavoda za zapošljavanje.

Pod 6.
– Diplomirani ekonomista – smjer statistika,1 pripravnik,
– Bez radnog iskustva u struci ,odnosno da nije obavio pripravnički staž u traženom stepenu stručne spreme ,odnosno zvanju,
– Da se nalazi na evidenciji nezaposlenih lica Zavoda za zapošljavanje.

Pod 7.
– Diplomirani pravnik bezbjednosti sa 240 ECTS bodova,1 pripravnik,
– Bez radnog iskustva u struci, odnosno da nije obavio pripravnički staž u traženom stepenu stručne spreme, odnosno zvanju,
– Da se nalaze na evidenciji nezaposlenih lica Zavoda za zapošljavanje.

Pod 8.
– Diplomirani politikolog,smjer nacionalna bezbjednost sa 240 ECTS Bodovva, 1 pripravnik,
– Bez radnog iskustva u struci, odnosno da nije obavio pripravnički staž u traženom stepenu stručne spreme ,odnosno zvanju,
– Da se nalazi na evidenciji nezaposlenih lica Zavoda za zapošljavanje.

Pod 9.
– Inženjer organizacionih nauka-smjer informacioni sistemi i tehnologija 240 ECTS bodova, 1 pripravnik,
– Bez radnog iskustva u struci ,odnosno da nije obavio pripravnički staž u traženom stepenu stručne spreme ,odnosno zvanju,
– Da se nalazi na evidenciji nezaposlenih lica Zavoda za zapošljavanje.

Pod 10.
– Diplomirani ekonomista sa 240 ECTS bodova,1 pripravnik,
– Bez radnog iskustva u struci, odnosno da nije obavio pripravnički staž u traženom stepenu stručne spreme, odnosno zvanju,
– Da se nalazi na evidenciji nezaposlenih lica Zavoda za zapošljavanje.

Pod 11.
– Diplomirani politikolog sa 240 ECTS bodova,1 pripravnik,
– Bez radnog iskustva u struci ,odnosno da nije obavio pripravnički staž u traženom stepenu stručne spreme ,odnosno zvanju,
– Da se nalazi na evidenciji nezaposlenih lica Zavoda za zapošljavanje.

Pod 12.
– Menadžer turizma VŠS, 1 pripravnik,
– Bez radnog iskustva u struci, odnosno da nije obavio pripravnički staž u traženom stepenu stručne spreme, odnosno zvanju,
– Da se nalazi na evidenciji nezaposlenih lica Zavoda za zapošljavanje.

Pod 13.
– Diplomirani menadžer preduzetničke ekonomije sa 180 ECTS bodova,1 pripravnik,
– Bez radnog iskustva u struci ,odnosno da nije obavio pripravnički staž u traženom stepenu stručne spreme, odnosno zvanju,
– Da se nalazi na evidenciji nezaposlenih lica Zavoda za zapošljavanje.

V.Potrebna dokumenta:
Uz potpisanu prijavu na Javni konkurs koja se može preuzeti u prijemnoj kancelariji Opštine Bileća, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova Konkursa.
*Fotokopije lične karte ili pasoša,
*Uvjerenje o državljanstvu,
*Izjave u pismenoj formi,i to:
a) da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio da se povinuje pred Tribunalom–član IX stav 1. Ustava BiH ,
b) da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave,
g) da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kome nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja javnog konkursa,
d) da ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa članom 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske „broj:97/16).

Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova konkursa kandidati prilažu :
*Fotokopiju diplome o završenoj stručnoj spremi,
*Uvjerenje sa Biroa za zapošljavanje o evidenciji nezaposlenih lica,
*Lična izjava da nema radnog iskustva u struci, odnosno da nije obavio pripravniči staž u traženom stepenu stručne spreme, odnosno zvanju,
*Za kandidate koji imaju status člana porodice poginulih boraca VRS,prilaže se uvjerenje ili rješenje o istom.
Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije za sprovođenje javnog konkursa, dužan je da u roku od sedam dana, od dana prijema obavještenja, Komisiji dostavi dokaze o ispunjavanju opštih uslova u orginalu ili ovjerene foto-kopije (izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu, uvjerenje o opštoj zdrastvenoj sposobnosti,uvjerenje o neosuđivanju, uvjerenje da se ne vodi krivični postupak, ovjerene izjave o ispunjavanju uslova iz poglavlja V tačke 2.pod t. a), b), g) i d) i posebnih uslova u orginalu i ovjerenoj foto-kopiji (diplomu o stručnoj spremi, uvjerenje sa biroa za zapošljavanje o evidenciji nezaposlenih lica i izjava da nema radnog iskustva u struci,odnosno da nije obavio pripravnički staž u traženom stepenu stručne spreme, odnosno zvanja. Za kandidate koji imaju status člana porodice poginulih boraca VRS,prilaže se uvjerenje ili rješenje o istom.

Ako pravorangirani kandidat u propisnom roku ne dostavi dokaze ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove,pozvaće sledećeg kandidata, po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata, da dostavi tražene dokaze.
Postupak izbora kandidata sprovodi Konkursna komisija za izbor pripravnika opštinske uprave Bileća u skladu sa Pravilnikom o postupku zapošljavanja pripravnika u opštinskoj upravi Bileća („Službeni glasnik opštine Bileća „broj:5/18).
Svi kandidati koji ispunjavaju uslove iz Javnog konkursa biće pozvani na intervju.O vremenu i mjestu razgovora kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

VI- Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.
Javni konkurs biće objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“ i istaknut na oglasnoj tabli opštinske uprave Bileća.
Javni konkurs će za vrijeme trajanja roka za prijavu biti objavljen i na web stranici opštine Bileća: http://www.opstinabileca.ba
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
Dostavljena dokumentacija uz prijavu na konkurs neće se vraćati.
Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte, na adresu: Opština Bileća, Ulica Kralja Aleksandra br. 28. sa naznakom „Konkurs za pripravnike u opštinskoj upravi Bileća“.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 14

Datum isteka: 12.11.2020

Datum objave: 28.10.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.