Prijem 14 radnika Mostar

Ovaj oglas je istekao

Grad Mostar

Prijem 14 radnika Mostar

 

 

 

Na temelju članka 24. stavak (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine
(»Službene novine Federacije BiH», br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) a u svezi
sa člankom 1. Uredbe o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine u
Hercegovačko-neretvanskom kantonu („Službene novine HNK“, broj: 1/12 i 1/14), a na zahtjev
Grada Mostara, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Gradu Mostaru

2/ 542

Radna mjesta:
TAJNIŠTVO GRADONAČELNIKA
01. Stručni suradnik za odnose s javnošću i uređenje web stranice Grada
– 1 (jedan) izvršitelj
02. Stručni suradnik za nabave – 1 (jedan) izvršitelj

PROFESIONALNA VATROGASNA POSTROJBA – ČETA
03. Stručni suradnik – Instruktor za tjelovježbu – 1 (jedan) izvršitelj
ODJEL ZA FINANCIJE I NEKRETNINE
04. Šef Odsjeka za glavnu knjigu trezora (računovodstvo) – 1 (jedan) izvršitelj
05. Šef Odsjeka za upravljanje jedinstvenim računom Trezora – 1 (jedan) izvršitelj
06. Stručni suradnik za platno poslovanje i izvršenje plaćanja – 1 (jedan) izvršitelj
ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
07. Viši stručni suradnik za kulturu – Služba za kulturu – 1 (jedan) izvršitelj
08. Viši stručni suradnik za proračunske poslove i naknade korisnika – Služba za zaštitu
prava branitelja i njihovih obitelji – 1 (jedan) izvršitelj
ODJEL ZA URBANIZAM I GRAĐENJE
09. Stručni suradnik za građevinske propise (pravne struke) – Služba za građevinske
propise – 2 (dva) izvršitelja
10. Stručni suradnik za pravne poslove – Služba za katastar – 1 (jedan) izvršitelj
ODJEL ZA GOSPODARSTVO, KOMUNALNE I INSPEKCIJSKE POSLOVE
11. Stručni savjetnik za poljoprivredu – Služba za gospodarstvo – 1 (jedan) izvršitelj
12. Viši stručni suradnik za održavanje zelenila na javnim gradskim površinama – Služba
za komunalne poslove i okoliš – 1 (jedan) izvršitelj
13. Stručni suradnik za komunalnu naknadu – Služba za komunalne poslove i okoliš – 1
(jedan) izvršitelj
14. Tržišni inspektor – Služba za inspekcijske poslove – 2 (dva) izvršitelja
01.Opis poslova: prikuplja i obrađuje informacije i fotografije s ciljem informiranja javnosti o
radu Gradske uprave; uređuje, dnevno ažurira, unapređuje i razvija web stranicu Grada;
ostvaruje suradnju sa odjelima odnosno službama Gradske uprave; koordinira rad sa stručnom
službom Gradskog vijeća i stručnim savjetnikom za odnose s javnošću; obavlja i druge poslove
po nalogu gradonačelnika i Glavnog savjetnika Grada.
Posebni uvjeti:
– VSS – VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog (najmanje 180
ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – diploma
visokog obrazovanja iz oblasti odnosa s javnošću, elektrotehničke i računalske struke
– najmanje 1 (jedna) godina radnog staža ostvarenog na poslovima struke nakon
završene visoke stručne spreme
– poznavanje rada na računaru
02. Opis poslova: sudjeluje u pripremi tenderske dokumentacije u postupcima javnih nabava;
obavlja stručno administrativne poslove za povjerenstvo koje provodi postupak javnih nabava i
pomaže povjerenstvu pri korespondenciji sa ponuđačima; prati dinamiku realizacije plana javnih
nabava; prati i kontrolira izvršenje zaključenih ugovora; sudjeluje u izradi obavještenja u
postupcima javnih nabava i brine se za uredno objavljivanje oglasa; obavlja i druge poslove po
nalogu gradonačelnika i Glavnog savjetnika Grada.
Posebni uvjeti:
– VSS – VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog (najmanje 180
ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – diploma
visokog obrazovanja pravne ili upravne struke
– najmanje 1 (jedna) godina radnog staža ostvarenog na poslovima struke nakon
završene visoke stručne spreme
– poznavanje rada na računaru
03. Opis poslova: planira sportske aktivnosti u smislu stjecanja tjelesne kondicije; vrši obuku
za stjecanje tjelesne spreme vatrogasaca; sudjeluje u radu i organizaciji sportskih ekipa;
surađuje sa zapovjednikom PVPČ po pitanjima stjecanja tjelesne kondicije i sportskih aktivnosti;
izrađuje mjesečne, tromjesečne i godišnje planove za stjecanja tjelesne kondicije; organizira
izvođenje nastave za stjecanja tjelesne kondicije; planira broj sati tjelovježbe u odjeljenjima;
pravi raspored održavanja stručne nastave; vodi ronilačku ekipu i stara se o radu i obuci iste;
planira nabavku ronilačke opreme; sudjeluje u intervencijama gašenja požara; obavlja i druge
poslove po nalogu zapovjednika i zamjenika zapovjednika PVPČ; za svoj rad odgovoran je
starješini i zamjeniku starješine postrojbe/čete.
Posebni uvjeti:
– VSS – VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog (najmanje 180
ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – diploma
visokog obrazovanja iz oblasti kineziologije (studij tjelesne kulture)
– najmanje 1 (jedna) godina radnog staža ostvarenog na poslovima struke nakon
završene visoke stručne spreme
– položen ispit za rukovoditelja akcije gašenja požara
– tjelesna i psihička sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti
– poznavanje rada na računaru
04. Opis poslova: rukovodi Odsjekom; organizira vršenje svih poslova iz nadležnosti Odsjeka;
raspoređuje poslove na službenike i namještenike; daje bliže upute o načinu vršenja tih
poslova; osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje svih poslova iz nadležnosti
Odsjeka; redovito usmeno ili pismeno upoznaje šefa Službe i načelnika Odjela o stanju vršenja
poslova, problemima koji postoje u vršenju tih poslova i predlaže mjere za njihovo rješavanje;
prati realizaciju zakona i propisa i osigurava dostavljanje svih potrebnih podataka i dokumenata
iz djelokruga Odsjeka; obavlja najsloženije poslove koji se odnose na razvijanje i održavanje
kontnog plana; razvija i održava standardne proračunske klasifikacije; sarađuje i koordinira sa
federalnim i županijskim ministarstvom financija u vezi sa računovodstvenom metodologijom;
primjenjuje računovodstvene standarde i propise iz oblasti računovodstva; osigurava da se
transakcije knjiže isključivo na osnovu vjerodostojne dokumentacije u pomoćnim i Glavnoj knjizi,
da izvještaji sadrže potpune, pouzdane, ažurne i precizne informacije o finansijskoj situaciji;
periodično procjenjuje i predlaže izmjene računovodstvene metodologije; priprema i izrađuje
akta za provođenje redovnog godišnjeg popisa; učestvuje u izradi kvartalnih i godišnjeg
obračuna i izradi izvještaja o izvršenju proračuna; postupa po nalozima načelnika Odjela i šefa
Službe i obavlja najsloženije poslove iz nadležnosti Odsjeka; odgovoran je za racionalno
korištenje materijalnih, financijskih i kadrovskih potencijala Odsjeka.
Posebni uvjeti:
– VSS – VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog (najmanje 240
ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – diploma
visokog obrazovanja ekonomske struke
– najmanje 4 (četiri) godine radnog staža ostvarenog na poslovima struke nakon završene
visoke stručne spreme
– posjedovanje licence za zvanje certificiranog računovođe
– poznavanje rada na računaru
05. Opis poslova: rukovodi Odsjekom; organizira vršenje svih poslova iz nadležnosti Odsjeka;
raspoređuje poslove na službenike i namještenike; daje bliže upute o načinu vršenja tih
poslova; osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje svih poslova iz nadležnosti
Odsjeka; redovito usmeno ili pismeno upoznaje šefa Službe i načelnika Odjela o stanju vršenja
poslova, problemima koji postoje u vršenju tih poslova i predlaže mjere za njihovo rješavanje;
obavlja najsloženije poslove koji se odnose na unapređenje trezorskog poslovanja; priprema
akta i utvrđuje procedure koje se odnose na poslovanje putem jedinstvenog računa trezora;
surađuje sa budžetskim korisnicima u pogledu davanja informacija i stručne pomoći; prati
realizaciju zakona i propisa i osigurava dostavljanje svih potrebnih podataka i dokumenata iz
djelokruga Odsjeka; postupa po nalozima načelnika Odjela i šefa Službe i obavlja najsloženije
poslove iz nadležnosti Odsjeka; odgovoran je za racionalno korištenje materijalnih, financijskih i
kadrovskih potencijala Odsjeka.
Posebni uvjeti:
– VSS – VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog (najmanje 240
ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – diploma
visokog obrazovanja ekonomske struke
– najmanje 4 (četiri) godine radnog staža ostvarenog na poslovima struke nakon završene
visoke stručne spreme
– posjedovanje licence za zvanje certificiranog računovođe
– poznavanje rada na računaru
06. Opis poslova: priprema podatke za izradu mjesečnih i kvartalnih planova novčanih tokova;
utvrđuje uzroke odstupanja i predlaže korektivne mjere; vrši usaglašavanje okvira operativnih
budžeta prema planu novčanih tokova budžeta Grada; vrši prijem i kontrolu dokumentacije za
plaćanje Grada i proračunskih korisnika i kontrolu povezanosti sa prethodno izdatim
narudžbenicama te prosljeđuje na knjiženje u Glavnu knjigu trezora; obavlja koordinaciju
izvršenja plaćanja prema utvrđenim procedurama; osigurava podatke i izvještaje o stanjima
sredstava te potrebnim i izvršenim plaćanjima po dobavljačima i proračunskim korisnicima;
sastavlja mjesečnu PDV prijavu i dostavlja je u UIO; učestvuje u vođenju baze komitenata;
osigurava podatke za izvještaje i analize. Obavlja poslove u sistemu Trezora sa ovlaštenjima u
korištenju aplikacije u odgovarajućem modulu, te obavlja i druge poslove po nalogu šefa
Odsjeka.
Posebni uvjeti:
– VSS – VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog (najmanje 180
ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – diploma
visokog obrazovanja ekonomske struke
– najmanje 1 (jedna) godina radnog staža ostvarenog na poslovima struke nakon
završene visoke stručne spreme
– poznavanje rada na računaru
07. Opis poslova: predlaže mjere za unapređenje stanja u oblasti kulture; radi na uspostavi,
izradi, vođenju i održavanju evidencije iz oblasti djelovanja ustanova kulture, udruga građana,
strukovnih organizacija; prati njihovo djelovanje; razmatra programe rada i prati njihovu
realizaciju; sudjeluje u planiranju potrebnih sredstva koja se u proračunu osiguravaju za
financiranje ustanova iz ove oblasti; sudjeluje u pripremi i realizaciji programa od značaja za
Grad (obljetnice, tradicionalne manifestacije); odgovara i podnosi izvješće o svom radu šefu
službe; obavlja i druge poslove po nalogu šefa službe.
Posebni uvjeti:
– VSS – VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog (najmanje 240
ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – diploma
visokog obrazovanja pravne, upravne, ekonomske struke ili iz oblasti umjetnosti,
filozofije, žurnalistike, političkih znanosti
– najmanje 2 (dvije) godine radnog staža ostvarenog na poslovima struke nakon završene
visoke stručne spreme
– poznavanje rada na računaru

08. Opis poslova: obavlja proračunske poslove službe; izrađuje financijske planove i nadzire
njihovo izvršenje; surađuje sa službom za financije i proračun; prati izvršenje i sudjeluje u izradi
mjesečnih, tromjesečnih i godišnjih izvješća o izvšenju proračuna službe; odobrava mjesečni
obračun novčanih naknada za korisnike; vrši kontrolu materijalno-financijskog poslovanja službe
i namjenskog utroška sredstava dodijeljenih korisnicima; odobrava izvršenje administrativne i
sudske zabrane na novčana primanja korisnika kod kreditnih zaduženja; procjenjuje potrebu za
prekovremenim radom u službi; izrađuje analize, izvješća i stručne materijale; obavlja i druge
poslove po nalogu šefa službe.
Posebni uvjeti:
– VSS – VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog (najmanje 240
ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – diploma
visokog obrazovanja ekonomske struke
– najmanje 2 (dvije) godine radnog staža ostvarenog na poslovima struke nakon završene
visoke stručne spreme
– poznavanje rada na računaru
09. Opis poslova: prati i primjenjuje građevinske propise; vodi jednostavne upravne postupke i
izrađuje pojedinačne akte po zahtjevima za izdavanje urbanističkih suglasnosti, odobrenja za
građenje, uporabnih dozvola; izrađuje informacije, analize i izvješća; ostvaruje suradnju sa
organima nadležnim za sudjelovanje u postupku izdavanja odobrenja; obavlja i druge poslove
po nalogu šefa službe.
Posebni uvjeti:
– VSS – VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog (najmanje 180
ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – diploma
visokog obrazovanja pravne ili upravne struke
– najmanje 1 (jedna) godina radnog staža ostvarenog na poslovima struke nakon
završene visoke stručne spreme
– poznavanje rada na računaru
10. Opis poslova: prati i primjenjuje propise iz oblasti katastra, zemljišno-knjižne evidencije i
nekretnina; vodi jednostavne upravne postupke vezane za promjenu statusa nekretnina i
izrađuje pojedinačne upravne akte; vrši prikupljanje podataka o trenutnom stanju na terenu koji
se tiču istaknutih naziva naseljenih mjesta, ulica, trgova i kućnih brojeva; priprema i koordinira
aktivnosti na označavanju istih; kontrolira njihovu ispravnost i postavljanje novih oznaka; vrši
obradu podataka i izrađuje akte za određivanja kućnog broja; priprema i dostavlja spise po
kojima je pokrenut pravni lijek nadležnim tijelima; izrađuje informacije, analize i izvješća, te
predlaže mjere za poboljšanje stanja u ovoj oblasti; obavlja i druge poslove po nalogu šefa
službe.
Posebni uvjeti:
– VSS – VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog (najmanje 180
ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – diploma
visokog obrazovanja pravne ili upravne struke
– najmanje 1 (jedna) godina radnog staža ostvarenog na poslovima struke nakon
završene visoke stručne spreme
– poznavanje rada na računaru
11. Opis poslova: prati i provodi propise iz oblasti poljoprivrede, sudjeluje u izradi općinskih
akata i stimulativnih mjera zaštite, uređenja i korištenja poljoprivrednih resursa, te prati njihovo
izvršenje; priprema programe, planove, projekte i druge akte čije donošenje propisuje zakon i
podzakonski akti koji reguliraju oblast poljoprivrede i prati njihovu realizaciju; priprema projektnu
dokumentaciju za projekte Grada iz oblasti poljoprivrede za fondove nadležnih ministarstava i
EU fondove; ostvaruje saradnju i pruža stručnu i tehničku pomoć u unapređenju svih grana
poljoprivrede; izrađuje analize, izvještaje, informacije i druge materijale; uspostavlja i vodi
Registar poljoprivrednih gazdinstava, Registar klijenata, Vinogradarski i vinarski registar, te
ostale zakonom propisane evidencije; ostvaruje saradnju sa federalnim i županijskim
ministarstvom za poljoprivredu; dostavlja federalnom i županijskom ministarstvu podatke o
izmjenama u registrima; radi na edukaciji poljoprivrednika u vezi s novčanim potporama;
izvješćuje o svom radu šefa službe; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Službe.
Posebni uvjeti:
– VSS – VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog (najmanje 240
ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – diploma
visokog obrazovanja poljoprivredne struke
– najmanje 3 (tri) godine radnog staža ostvarenog na poslovima struke nakon završene
visoke stručne spreme
– poznavanje rada na računaru
12. Opis poslova: prati stanje i poduzima mjere vezane za održavanje zelenih površina
(parkova, izletišta, trim staza, dječijih igrališta, objekata javne higijene, pješačkih staza,
travnjaka, drvoreda itd.). Poduzima mjere za redovito održavanje grobalja urednim, čistim i
sanitarno ispravnim; planira potrebita sredstva za realiziranje planiranih radova; pomaže rad
povjerenstva za javne nabave; priprema ugovor s izabranim ponuđačem; obavlja nadzor,
primopredaju i obračun radova; podnosi izvješće šefu službe; obavlja i druge poslove po nalogu
šefa službe.
Posebni uvjeti:
– VSS – VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog (najmanje 240
ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – diploma
visokog obrazovanja poljoprivredne struke
– najmanje 2 (dvije) godine radnog staža ostvarenog na poslovima struke nakon završene
visoke stručne spreme
– poznavanje rada na računaru
13. Opis poslova: koordinira i nadzire u svim fazama rad višeg referenta za komunalnu
naknadu; prati naplatu i dospjelost potraživanja; surađuje sa javnim pravobraniteljem po pitanju
prinudne naplate komunalne naknade; komunicira sa Odjelom za financije i nekretnine;
priprema ugovore o obročnom plaćanju duga za komitente po odobrenju nadležnog organa;
prati stanje u oblasti i predlaže mjere za poboljšanje stanja; obavlja i druge poslove po nalogu
šefa Službe.
Posebni uvjeti:
– VSS – VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog (najmanje 180
ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – diploma visokog
obrazovanja ekonomske struke
– najmanje 1 (jedna) godina radnog staža ostvarenog na poslovima struke nakon
završene visoke stručne spreme
– poznavanje rada na računaru
14. Opis poslova: vrši inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i drugih propisa koji se
odnose na rad i poslovanje poduzeća, samostalnih radnji i drugih pravnih i fizičkih osoba u
oblastima proizvodnje i prometa roba i usluga, autorskih prava i drugih oblika samostalnog
privređivanja, način i uvjete obavljanja privrednih djelatnosti na domaćem tržištu ako posebnim
zakonom nije određena nadležnost drugog tijela državne uprave, redovite kontrole trgovine na
veliko, trgovine na malo i obavljanja trgovinskih usluga, obavljanje obrta, ako zakonom nije
određana nadležnost drugih tijela organa državne uprave, zaštitu potrošača, cijene proizvoda i
usluga, naknade, takse (osim upravnih i sudskih), pretplate i druge slične naknade, kvalitetu
proizvoda, ispravnost mjerila, ispunjenje mjeriteljskih zahtjeva za pakovine, uporabu mjernih
jedinica i njihovo navođenje u prometu roba, zaštitu znakova razlikovanja proizvoda u prometu
roba; poduzima, sukladno zakonu, upravne i druge mjere radi sprečavanja i otklanjanja
nezakonitosti u izvršavanju propisa iz ove oblasti.
Posebni uvjeti:
– VSS – VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog (najmanje 240
ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – diploma
visokog obrazovanja pravne, ekonomske ili tehnološke struke
– najmanje 3 (tri) godine radnog staža ostvarenog na poslovima struke nakon završene
visoke stručne spreme
– poznavanje rada na računaru
Pored posebnih uvjeta navedenih u javnom natječaju kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete
iz članka 25. Zakona o državnoj službu u Federaciji Bosne i Hercegovine:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje
VII stupnja stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa
Bolonjskog sustava studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi
osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima
državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposobno za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno
mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta osoba nije
otpuštena iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u
Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom članka IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni natječaj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog
obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama
Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Ante
Starčevića b.b., 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH
www.adsfbih.gov.ba.)
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni
natječaj dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon stjecanja visoke stručne spreme
u skladu sa uslovima konkura (original ili ovjerena kopija), na propisanom Obrascu
uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačkoneretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Ante Starčevića b.b., 88000 Mostar, ili na
web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba.)
3. Kandidati za radna mjesta stručnog suradnika, koji obavljaju poslove namještenika u
organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni
natječaj dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i
Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon
06.04.1992. godine),
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet
godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita
za namještenike, izdati nakon objave javnog natječaja,
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike u organima državne službe.
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne
objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je
odustao od dalje natječajne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o vremenu
i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja. Istovremeno sa dostavom
dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno
zapošljavanje na temelju posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom
statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom natječaju moraju ispunjavati uvjete javnog natječaja sa danom njegove
objave u “Službenim novinama Federacije BiH”, neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili
dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog natječaja biće isključen iz natječajne
procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog
natječaja u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu FBIH
Odjeljenje Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton
Ante Starčevića b.b. 88 000 Mostar
sa naznakom:
„Javni natječaj za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Gradu Mostaru”
V. D. DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave

Izvor: https://www.adsfbih.gov.ba/data/2019/konkursi/03_mart/grad_mostar_02_542.pdf

Broj izvrsilaca: 14

Datum isteka: 18.04.2019

Datum objave: 08.04.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.