fbpx

Prijem 15 pripravnika Brod

Ovaj oglas je istekao

Opštinska uprava Brod

Prijem 15 pripravnika Brod

OPIS RADNOG MJESTA
OPŠTINA BROD
SVETOG SAVE 17
74 450 BROD

JAVNI KONKURS
za prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme u Opštinsku upravu Opštine Brod

I – Načelnik opštine Brod raspisuje javni konkurs za prijem pripravnika sa visokim obrazovanjem u radni odnos u Opštinsku upravu Opštine Brod, na određeno vrijeme, u trajanju od jedne godine, po sljedećem:

a) pripravnici – djeca poginulih boraca VRS:
1. Diplomirani trener sportske gimnastike – 1 izvršilac,

b) ostali pripravnici:
1. Diplomirani ekonomista – 1 izvršilac,
2. Diplomirani pravnik – 3 izvršioca,
3. Diplomirani prostorni planer – 3 izvršioca,
4. Diplomirani inženjer informatike – 1 izvršilac,
5. Diplomirani sanitarni inženjer – 1 izvršilac,
6. Diplomirani menadžer zaštite životne sredine – 1 izvršilac,
7. Diplomirani profesor fizičkog vaspitanja – 1 izvršilac,
8. Diplomirani inženjer poljoprivrede – 1 izvršilac,
9. Diplomirani inženjer saobraćaja – 1 izvršilac,
10. Diplomirani vaspitač predškolske djece – 1 izvršilac.

II – Opis poslova
Pripravnik je lice koje se prima u radni odnos na određeno vrijeme radi osposobljavanja za samostalan rad u struci, odnosno samostalno obavljanje posla, koje prvi put zasniva radni odnos u tom stepenu stručne spreme ili zvanja i lice koje je provelo na radu vrijeme kraće od vremena utvrđenog za pripravnički staž u tom stepenu stručne spreme ili zvanja.
Pripravnici će se osposobljavati po Programu stručne obuke pripravnika („Službeni glasnik opštine Brod“, br.5/18).
Pripravnički staž za pripravnike sa visokim obrazovanjem stečenim na studijama prvog ciklusa ili ekvivalentom traje godinu dana.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
III – Opšti uslovi za prijem u radni odnos
-da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
-da je starije od 18 godina,
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
-da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
-da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa,
-da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi i
-da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH.

IV – Posebni uslovi
a) Za poziciju pod I-a, redni broj 1:
– Visoka stručna sprema ili prvi ciklus studija sa ostvarenih 240 ECTS bodova,
b) Za poziciju pod I-b, redni brojevi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. i 10:
– Visoka stručna sprema ili prvi ciklus studija sa ostvarenih 240 ECTS bodova,
v) Za poziciju pod I-b, redni broj 8:
– Visoka stručna sprema ili prvi ciklus studija sa ostvarenih 180 ECTS bodova.

V – Potrebna dokumenta
(1) Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu- Prijava na javni konkurs. Uz navedeni obrazac, kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova, kandidat prilaže foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, a izjava da kandidat:
1) nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH,
2) da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
3) da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa i
4) da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi, u skladu sa članom 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jednice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16), sastavni je dio Prijave na javni konkurs.

(2) Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže:
– foto-kopiju diplome o završenoj stručnoj spremi,
– izjavu da nije obavio pripravnički staž u traženom stepenu i vrsti stručne spreme,
– uvjerenje Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, da se kandidat vodi u evidenciji za aktivno traženje posla.
(3) Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove javnog konkursa, Konkursna komisija će obaviti usmeni intervju.
O mjestu i vremenu održavanja intervjua, kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.
(4) Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije dostavi dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova u orginalu ili ovjerenoj foto-kopiji, ovjerenu izjavu o ispunjenosti uslova iz tačke V stav 1. podtačka 1, 3. i 4. javnog konkursa, kao i uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.
(5) Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze iz stava 4. ove tačke u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa rang-liste uspješnih kandidata da postupi u skladu sa stavom 4. ove tačke.

VI – Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava je 15 dana, od dana objavljivanja javnog konkursa. U slučaju da javni konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok za podnošenje prijave računaće se od dana posljednjeg objavljivanja.
Javni konkurs biće objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Prijave na javni konkurs se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu: „Opština Brod, Ulica Svetog Save br.17, sa naznakom „Prijava na javni konkurs za prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme, u Opštinsku upravu Opštine Brod“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Za davanje dodatnih obavještenja o javnom konkursu zadužen je službenik Marić Petranka, kontakt telefon 053/610-169.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 15

Datum isteka: 05.11.2020

Datum objave: 22.10.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.