fbpx

Prijem 16 profesora JU Srednja ekonomska i ugostiteljsko-turistička škola Mostar

Ovaj oglas je istekao

JU Srednja ekonomska i ugostiteljsko-turistička škola Mostar

Prijem 16 profesora JU Srednja ekonomska i ugostiteljsko-turistička škola Mostar

Na osnovu člana  62. i 96. Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju HNK-a („Službene novine HNK-a“ broj 8/00, 4/04, 5/04 i 8/06), člana 9. Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja u HNK-a („Službene novine HNK“, broj 5/19) i člana 36. Pravila JU Srednje ekonomske i ugostiteljsko-turističke škole Mostar, Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a broj: 05-02-30-1412-1/20 od 17.8.2020. godine i odluke Školskog odbora broj: 0604-02-894/20 od 8.9.2020. godine,  raspisuje se

JAVNI KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

A) Na određeno vrijeme  do 15.07.2021. godine

 1.  Profesor biologije                                               1 izvršilac (8 časova sedmično)
 2.  Profesor sociologije                                            1 izvršilac (4 časa sedmično)
 3.  Profesor ekologije                                              1 izvršilac (2 časa sedmično)
 4.  Profesor njemačkog jezika                                 1 izvršilac (18 časova sedmično)
 5.  Profesor turskog jezika                                       1 izvršilac (9 časova sedmično)
 6.  Profesor informatike                                          1 izvršilac (12 časova sedmično)
 7.  Profesor hemije               ¸                                  1 izvršilac (8 časova sedmično)
 8.  Profesor tjelesnog i zdravstvenog odgoja          1 izvršilac (4 časa sedmično)
 9.  Profesor ekonomske grupe predmeta                 1 izvršilac (9 časova sedmično)
 10.  Profesor za predmet usluživanje                        1 izvršilac (8 časova sedmično)
 11.  Profesor za predmet kuharstvo                          1 izvršilac (14 časova sedmično)
 12.  Profesor za predmet osnovi nauke o ishrani       1 izvršilac (2 časa sedmično)
 13.  Profesor za predmet poznavanje robe                1 izvršilac (6 časova sedmično)
 14.  Radnik na održavanju čistoće                            1 izvršilac (puno radno vrijeme)

B) Na određeno vrijeme do povratka radnika s porodiljskog odsustva

 1. Profesor ekonomske grupe predmeta                  1 izvršilac (20 časova sedmično)

C) Na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja

 1. Radnik na održavanju čistoće                             1 izvršilac (puno radno vrijeme)

Pored općih Zakonom predviđenih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidati moraju  ispunjavati i posebne uvjete predviđene važećim Zakonom o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju, važećim Nastavnim planom i programom, Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i ostalim normativnim aktima Škole i to:

– Za radna mjesta pod rednim brojem: A) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13. i B) 1. odgovarajuća visoka stručna sprema (VII stepen) odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja s najmanje 240 ECTS bodova.

– Za radna mjesta pod rednim brojem: A) 10. i 11. odgovarajuća visoka (VII stepen) ili viša (VI stepen) stručna sprema odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja s najmanje 180 ili 240 ECTS bodova.

– Za radna mjesta pod rednim brojem: A) 14. i C) 1. završena osnovna škola.

Uz prijavu na konkurs (obavezno navesti adresu, kontakt telefon i email) kandidati su dužni priložiti:

– kraću biografiju

– dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi

– potvrdu/uvjerenje o položenoj pedagoškoj grupi predmeta za one koji nisu završili Nastavnički

fakultet

–  izvod iz matične knjige rođenih (u skladu sa zakonom)

–  uvjerenje o državljanstvu (u skladu sa zakonom)

–  uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih u toku studija/školovanja (u prosjek ulazi i ocjena

odbrane diplomskog rada)

–  uvjerenje o vremenu provedenom na Zavodu za zapošljavanje nakon sticanja stručne spreme

tražene konkursom

–  uvjerenje o radnom stažu u odgojno-obrazovnim ustanovama na poslovima koji odgovaraju

stručnoj spremi koja se traži konkursom

– uvjerenje o radnom stažu ostvarenom  van odgojno-obrazovnih ustanova na poslovima koji

odgovaraju  stručnoj  spremi koja se traži konkursom.

Napomena: Na osnovu člana 18. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica u HNK („Službene novine HNK“, broj: 6/18) prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima imaju lica iz člana 1. Zakona ukoliko uz prijavu dostave dokaz o navedenom.

Navedenu dokumentaciju kandidati su dužni dostaviti originalnu ili uredno ovjerenu fotokopiju

(ne stariju od 6 mjeseci).

S kandidatima koji ispunjavaju tražene uvjete obavit će se intervju u skladu s Poslovnikom o radu Konkursne komisije po konkursima za prijem u radni odnos. O terminu intervjua kandidati će biti obavješteni telefonski.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Priložena dokumenta se neće vraćati.

Izabrani kandidati su dužni dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti nadležne zdravstvene ustanove, uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak  prije zaključivanja ugovora o radu (ne starije od 6 mjeseci).

Kandidati sve informacije vezane za konkurs mogu dobiti na kontakt telefon  036 576 766, a posebno izvod iz Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Prijave na konkurs slati isključivo poštom na adresu:

JU Srednja ekonomska i ugostiteljsko-turistička škola Mostar

Školski odbor (prijava na konkus)

Konak bb, Mostar

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/HNK.

Broj izvrsilaca: 16

Datum isteka: 23.09.2020

Datum objave: 16.09.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.