fbpx

Prijem 16 radnika

Ovaj oglas je istekao

Ministarstvo unutrašnjih poslova

Prijem 16 radnika

Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika (,,Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/09, 31/12 i 24/15) Agencija za državnu upravu, r a s p i s u j e

J A V N I  K O N K U R S

za upražnjena radna mjesta

 

 

 

I – 1   Ministarstvo unutrašnjih poslova

         Uprava policije

1.1.   Stručni saradnik za obradu prekršaja, Policijska stanica za obradu

prekršaja, Jedinica policije za bezbjednost saobraćaja                  1 izvršilac

         Uprava kriminalističke policije

1.2.   Viši stručni saradnikOdjeljenje za visokotehnološki

kriminalitet, Jedinica za opšti kriminalitet                                 1 izvršilac

1.3.   Stručni saradnik za administrativne poslove                                  1 izvršilac

         Uprava za informaciono-komunikacione tehnologije

1.4.   Viši stručni saradnik-inženjer za radiokomunikacije,

Odjeljenje za radiokomunikacije i tehničke sisteme                         1 izvršilac

         Policijska uprava Banja Luka

1.5.   Stručni saradnik za poslove registracije vozila, Grupa za poslove

registracije vozila II, Odsjek za upravne poslove,

Odjeljenje za pravne i kadrovske poslove                                           2 izvršioca

         Policijska uprava Doboj

1.6.   Stručni saradnik za poslove prebivališta, boravišta, ličnih karata

i JMB, Odsjek za upravno pravne poslove, PS Modriča                     1 izvršilac

         Policijska uprava Bijeljina

1.7.   Rukovodilac Odsjeka, Odsjek za upravno pravne poslove,

PS Lopare                                                                                                1 izvršilac

1.8.   Stručni saradnik za poslove oružja, Odsjek za upravne poslove,

Odjeljenje za pravne i kadrovske poslove                                           1 izvršilac

         Policijska uprava Istočno Sarajevo

1.9.   Stručni saradnik za poslove prebivališta, boravišta, ličnih karata

i JMB, Grupa za upravno pravne poslove, SOP Istočni Stari Grad,

PS Pale, Sektor policije                                                                      1 izvršilac

         Policijska uprava Prijedor 

1.10. Stručni saradnik za poslove vozačkih dozvola, Odsjek za izdavanje

ličnih dokumenata, Odjeljenje za pravne i kadrovske poslove         1 izvršilac

         Policijska uprava Zvornik

1.11. Stručni saradnik za poslove putnih isprava, Odsjek za izdavanje

ličnih dokumenata, Odjeljenje za pravne i kadrovske poslove         1 izvršilac

1.12. Stručni saradnik-mobilna stanica, Odsjek za izdavanje ličnih

dokumenata, Odjeljenje za pravne i kadrovske poslove                      1 izvršilac

1.13. Viši stručni saradnik-glavni inženjer za podršku i održavanje

IKT, Odjeljenje za informaciono-komunikacione tehnologije          1 izvršilac

         Policijska uprava Mrkonjić Grad

1.14. Stručni saradnik za poslove pisarnice i arhive, Odjeljenje za

pravne i kadrovske poslove                                                                   1 izvršilac

1.15. Stručni saradnik za poslove registracije vozila, vozačke dozvole,

prebivalište, boravište, lične karte i JMB (za područje Petrovac),

Grupa za upravno pravne poslove, PS Ribnik                                      1 izvršilac

         Policijska uprava Foča

1.16. Stručni saradnik za poslove pisarnice i arhive, Grupa za

upravno pravne poslove, PS Novo Goražde                                        1 izvršilac

 

II Opis poslova

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.

Vrši preuzimanje, pregled i obradu fotografija prekršaja evidentiranih stacionarnim radarskim sistemima, vodi propisane evidencije, sačinjava službena pismena i akte, zaprima akte pravnih i fizičkih lica kojim odgovaraju na dostavljena obavještenja o počinjenom prekršaju, priprema pismena i podatke za izdavanje prekršajnih naloga i podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.2.

Preduzima mjere i radnje na suzbijanju pojavnih oblika zloupotrebe djece na internetu i štetnih sadržaja na internetu, izučava metodologiju i tehniku njihovog otkrivanja i dokazivanja, predlaže mjere i metode za sprečavanje i borbu protiv zloupotrebe djece na internetu i štetnih sadržaja na internetu. Ostvaruje saradnju sa drugim nadležnim republičkim organima i institucijama i drugim organizacijama, stranim policijskim tijelima u poslovima od značaja za efikasno sprečavanje i otkrivanje kriminaliteta, operativno prikuplja i sistematizuje kvalitetna operativna saznanja i predlaže mjere, metode i sredstva na otkrivanju i dokazivanju krivičnih djela, vrši razmjenu i procjenu operativnih saznanja i informacija sa drugim strukturama u zemlji i inostranstvu, obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.3.

Prima i zavodi, raspoređuje i arhivira povjerljive, strogo povjerljive i druge materijale, prikuplja, sređuje, vodi određene evidencije, obavlja i druge poslove  koje mu odredi neposredni rukovodilac.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.4.

Učestvuje u projektovanju, razvoju i modernizaciji sistema radio komunikacija Ministarstva, učestvuje u implementaciji digitalnih sistema radio veza, prati savremena dostignuća u oblasti sistema radio veza i daje tehnička rješenja za rad uređaja u mrežama Ministarstva, sarađuje sa Odjeljenjem za IK sisteme i bezbjednost na projektovanju i primjeni novih telekomunikacionih tehnologija. Sarađuje na održavanju i modernizaciji tehničkih sistema, radi na otklanjanju najsloženijih kvarova na sredstvima i sistemima radio veza, priprema procedure preventivnog održavanja i povrata sistema u operativno stanje nakon ispada, pruža stručnu pomoć, izrađuje uputstva. Kreira i ažurira tehničku dokumentaciju o resursima i procesima za koje je zadužen. Sačinjava dnevne izvještaje o radu i dostavlja neposrednom rukovodiocu. Obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.5.

Sprovodi upravni postupak u vezi propisa o bezbjednosti saobraćaja na putevima kada se rješavanje tih upravnih stvari vrši na osnovu podataka iz službenih evidencija, a naročito: vrši registraciju motornih vozila, izdavanje potvrda o vlasništvu i potvrda o registraciji i izdavanje registarskih tablica, izdaje uvjerenja iz službenih evidencija o vozilima, po potrebi sprovodi postupak izdavanja vozačkih dozvola, odgovoran je za zakonito i blagovremeno izvršavanje poslova i  zadataka.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.6.

Sprovodi upravni postupak u vezi Zakona o prebivalištu i boravištu građana, Zakona o ličnoj karti i Zakona o JMB u slučaju kada se rješavanje tih upravnih stvari vrši na osnovu podataka iz službenih evidencija, a naročito: vrši prijavu i odjavu prebivališta i boravišta građana, sprovodi postupak izdavanja ličnih karata, vrši određivanje i evidentiranje jedinstvenog matičnog broja, vodi propisane evidencije iz ove oblasti i izdaje potvrde i uvjerenja iz ovih evidencija, obrađuje statističke i druge izvještaje, vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac i odgovoran je za zakonito i blagovremeno izvršavanje poslova i zadataka.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.7.

Preduzima, odnosno predlaže preduzimanje mjera za rješavanje pitanja iz djelokruga odsjeka, sprovodi upravni postupak u prvom stepenu u oblasti upravnih unutrašnjih poslova u slučaju kada je za rješavanje upravnih stvari iz ove oblasti potrebno sprovoditi poseban ispitni postupak, kontroliše potpunost i zakonitost dostavljenih zahtjeva, kontroliše sve operacije kod izdavanja ličnih dokumenata, pruža pravnu pomoć građanima u ostvarivanju njihovih prava i izvršavanja obaveza u upravnom postupku, preduzima preventivne mjere u skladu sa zakonom na sprečavanju zloupotrebe ličnih dokumenata, ostvaruje uvid i usmjerava rad odjeljenja-odsjeka-grupe, prema potrebi učestvuje u provjeri navoda predstvki građana koja se odnose na postupanje i rad radnika koji vrše upravne unutrašnje poslove u PS, vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac i odgovoran je za stanje u ovoj oblasti na području PS.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.8.

U upravnom postupku u vezi sa oružjem i municijom vrši potrebne provjere  kroz službene evidencije koje su od značaja za odlučivanje u tim predmetima, na odgovarajući način evidentira utvrđeno stanje, radi i ažurira evidenciju izdatih oružnih listova, vodi zapisnike na sastancima komisija za rješavanje po zahtjevima za izdavanje odobrenja za nabavljanje oružja i municije, vodi i druge evidencije iz ove oblasti, obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.9.

Sprovodi upravni postupak u vezi Zakona o prebivalištu i boravištu građana, Zakona o ličnoj karti i Zakona o JMB u slučaju kada se rješavanje tih upravnih stvari vrši na osnovu podataka iz službenih evidencija, a naročito: vrši prijavu i odjavu prebivališta i boravišta građana, sprovodi postupak izdavanja ličnih karata, vrši određivanje i evidentiranje jedinstvenog matičnog broja, vodi propisane evidencije iz ove oblasti i izdaje potvrde i uvjerenja iz ovih evidencija, obrađuje statističke i druge izvještaje, vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac i odgovoran je za zakonito i blagovremeno izvršavanje poslova i zadataka.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.10.

Izvršava mjere bezbjednosti i zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom, sprovodi postupak izdavanja vozačkih dozvola, obrađuje statističke i druge izvještaje i vrši druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac, odgovoran je za zakonito i blagovremeno izvršavanje poslova i  zadataka.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.11.

U upravnom postupku u vezi sa putnim ispravama vrši potrebne provjere kroz službene evidencije koje su od značaja za odlučivanje u tim predmetima, vodi i druge evidencije iz te oblasti, zaprima zahtjeve za izdavanje putnih isprava, vrši tehničku obradu zahtjeva, pruža pravnu pomoć građanima u vezi sa ostvarivanjem njihovih prava i izvršavanjem obaveza iz ove oblasti, vrši komunikaciju sa institucijama i organima koji mogu potvrditi identitet podnosioca zahtjeva, odgovara za zakonitost i blagovremenost u izvršavanju poslova i zadataka, obavlja i druge poslove i zadatke koje mu odredi neposredni ruovodilac.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.12.

Na osnovu podnesenog zahtjeva za akviziciju putem mobilne stanice, vrši uzimanje biometrijskih podataka licima koja podnose zahtjeve za izdavanje ličnih dokumenata, a koja zbog zdravstvenih razloga ili invalidnosti nisu u mogućnosti izvršiti postupak akvizicije na određenoj lokaciji,  obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.13.

Stara se za stručno, kvalitetno i efikasno planiranje i realizaciju poslova iz njegovog djelokruga; pravi planove rada i izvještaj o radu, nosilac je poslova za implementaciju informacionog sistema ministarstva i pojedinih aplikativnih rješenja, organizuje rad na održavanju računara i računarske opreme, sredstava veze, telefonskih i uređaja kriptozaštite i stara se o kvalitetnom i blagovremenom izvršavanju poslova, koordinira održavanje radio-relejnog telekomunikacionog sistema za prenos podataka, govora i slike. Obezbjeđuje uslove za funkcionisanje sistema i IK infrastrukture na u PU i PS, sprovodi planove i projekte na području svoje odgovornosti; koordinira rad sa drugim organizacionim jedinicama Ministarstva i operativnim službama; stara se o racionalizaciji i optimalizaciji rada, uslovima korišćenja informacionog sistema; sačinjava dnevne izvještaje o radu i dostavlja neposrednom rukovodiocu. Po potrebi uzima aktivno učešće u aktivnostima na najsloženijim poslovima iz rada odsjeka. Obavlja i druge poslove koje mu dodijeli nadležni rukovodilac.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.14.

Otvara, pregleda i signira prispjelu poštu u skladu sa propisima i stara se o primjeni Uredbe o kancelarijskom poslovanju i uputstvima o sporovođenju Uredbe, stara se o rukovanju i čuvanju spisa i drugih akata koji su zaprimljeni u pisarnici PU-stanice, vrši dostavu, otpremu i ažurnost pošte i sređivanje arhivske građe, vrši ostale poslove i zadatke iz djelokruga pisarnice, stara se o rokovima za sve akte organizacionih jedinica koje upućuje izvršiocima radi rješavanja, vodi predmete iz dostavne knjige i evidentira ih u posebne knjige za otpremu, razvodi predmete, prima poštu i razvrstava je po adresama primaoca, zavodi u dostavne knjige i otprema poštu u skladu sa Uredbom o kancelarijskom poslovanju i o tome vodi evidenciju, sređuje arhivsku građu u skladu sa Zakonom o arhivskoj građi, izdvaja po zahtjevu obrađivača arhivirane predmete, stara se o arhivi, predlaže njeno uništenje i pravi specifikaciju predmeta uz odobrenje i saglasnost neposrednog rukovodioca, obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.15.

Sprovodi upravni postupak u vezi propisa o bezbjednosti   saobraćaja na putevima kada se rješavanje u tim stvarima vrši na osnovu podataka iz službenih evidencija, a naročito : vrši registraciju motornih vozila, izdavanje potvrda o vlasništvu i  potvrda o registraciji, izvršava mjere bezbjednosti, vodi propisane evidencije,sprovodi upravni postupak u vezi Zakona o prebivalištu i boravištu građana, Zakona o ličnoj karti, Zakona o JMB, vrši prijavu i odjavu prebivališta i boravišta građana, provodi postupak izdavanja ličnih karata, vodi propisane evidencije iz ove oblasti, vrši određivanje i evidentiranje JMB, provodi postupak izdavanja vozačkih dozvola,obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.16.

Otvara, pregleda i signira prispjelu poštu u skladu sa propisima i stara se o primjeni Uredbe o kancelarijskom poslovanju i uputstvima o sporovođenju Uredbe, stara se o rukovanju i čuvanju spisa i drugih akata koji su zaprimljeni u pisarnici PU-stanice, vrši dostavu, otpremu i ažurnost pošte i sređivanje arhivske građe, vrši ostale poslove i zadatke iz djelokruga pisarnice, stara se o rokovima za sve akte organizacionih jedinica koje upućuje izvršiocima radi rješavanja, vodi predmete iz dostavne knjige i evidentira ih u posebne knjige za otpremu, razvodi predmete, prima poštu i razvrstava je po adresama primaoca, zavodi u dostavne knjige i otprema poštu u skladu sa Uredbom o kancelarijskom poslovanju i o tome vodi evidenciju, sređuje arhivsku građu u skladu sa Zakonom o arhivskoj građi, izdvaja po zahtjevu obrađivača arhivirane predmete, stara se o arhivi, predlaže njeno uništenje i pravi specifikaciju predmeta uz odobrenje i saglasnost neposrednog rukovodioca, obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.

 

III Opšti uslovi za prijem državnog službenika u radni odnos:

  1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
  2. da je stariji od osamnaest (18) godina;
  3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
  4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i
  5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa.

 

IV Posebni uslovi

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.

Srednja stručna sprema IV stepena, poznavanje rada na računaru, šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.2.

Visoka škola unutrašnjih poslova ili fakultet pravnog, društvenog, bezbjednosnog ili tehničkog smjera, položen stručni ispit, najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.3.

Srednja stručna sprema društvenog ili tehničkog smjera, najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.4.

Visoka stručna sprema, elektrotehnički fakultet, tehnički fakultet-telekomunikacije, elektrotehnika, elektronika, poznavanje engleskog jezika, položen stručni ispit, najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.5.

Srednja stručna sprema društvenog ili tehničkog smjera, poznavanje rada na računaru, položen stručni ispit i najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.6.

Srednja stručna sprema društvenog ili tehničkog smjera, poznavanje rada na računaru, položen stručni ispit i najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.7.

Visoka stručna sprema, pravni fakultet, visoka škola unutrašnjih poslova, dvije (2) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja i položen stručni ispit.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.8.

Srednja stručna sprema (IV stepen) društvenog smjera, poznavanje rada na računaru, položen stručni ispit i najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.9.

Srednja stručna sprema društvenog ili tehničkog smjera, poznavanje rada na računaru, položen stručni ispit i najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.10.

Srednja stručna sprema društvenog ili tehničkog smjera, poznavanje rada na računaru, položen stručni ispit i najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.11.

Srednja stručna sprema društvenog ili drugog odgovarajućeg smjera, poznavanje rada na računaru, položen stručni ispit i najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.12.

Srednja stručna sprema (IV stepen) društvenog ili tehničkog smjera, poznavanje rada na računaru, položen stručni ispit i najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.13.

Visoka stručna sprema, elektrotehnički fakultet, tehnički fakultet-informatika, elektrotehnika, elektronika, telekomunikacije, mašinstvo, saobraćajni fakultet-smjer telekomunikacije, FON-informatičkog smjera, PMF-smjer informatika ili matematika, fakulteti poslovne informatike ili informacionih tehnologija, poznavanje engleskog jezika, dvije (2) godine radnog iskustva u traženom sterpenu obrazovanja, položen stručni ispit.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.14.

Srednja stručna sprema (IV stepen) društvenog ili tehničkog smjera, poznavanje rada na računaru, položen stručni ispit i najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.15.

Srednja stručna sprema društvenog ili tehničkog smjera, poznavanje rada na računaru, položen stručni ispit i najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.16.

Srednja stručna sprema (IV stepen) društvenog ili tehničkog smjera, poznavanje rada na računaru, položen stručni ispit i najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

 

V

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testitanju.

Javno testiranje podrazumjeva razgovor – intervju sa članovima Konkursne komisije.

O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni. Rezultati javne konkurencije, u smislu člana 36. stav 2. Zakona o državnim službenicima, biće objavljeni na internet stranici Agencije za državnu upravu.

 

VI

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Agencije za državnu upravu, www.adu.vladars.net, a može se dobiti i u Agenciji.

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom – uz napomenu da je članom 86. stav 1. k) Zakona o državnim službenicima, precizirano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

 

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati prilažu kopije sljedećih dokumenata:

a) diplome o završenoj VSS  za radna mjesta označena pod brojem: 1.2., 1.4., 1.7. i 1.13. (priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju);

b) diplome/svjedočanstva o završenoj SSS za radna mjesta označena pod brojem: 1.1., 1.3., 1.5., 1.6., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., 1.14., 1.15. i 1.16.;

v) uvjerenja o položenom stručnom ispitu;

g)  uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;

d) dokaza o poznavanju engleskog jezika za radna mjesta označena pod brojem: 1.4., 1.13.

 

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

 

Napomena za kandidate:

Kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji – u protivnom neće moći pristupiti istom.

Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Agencija za državnu upravu, ulica Vladike Platona bb (iza zgrade Osnovnog suda), ili elektronskom prijavom putem veb sajta Agencije sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem veb sajta obavezan je dostaviti dokaze o isunjavanju opštih i posebnih uslova  u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, Agencija za državnu upravu odbacuje zaključkom.

 

VII

Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata na internet stranici Agencije za državnu upravu i na oglasnoj tabli Agencije za državnu upravu, dostavi originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata:

–       diplome o završenoj VSS za radna mjesta označena pod brojem: 1.2., 1.4., 1.7. i 1.13.;

–      diplome/svjedočanstva o završenoj SSS za radna mjesta označena pod brojem: 1.1., 1.3., 1.5., 1.6., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., 1.14., 1.15. i 1.16.;

–       uvjerenja o položenom stručnom ispitu;

–       uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;

–       uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske;

–       uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti;

–       dokaza o poznavanju engleskog jezika za radna mjesta označena pod brojem: 1.4. i 1.13.

 

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

 

VIII

Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu ,,Nezavisne novine” i na internet stranici Agencije za državnu upravu.

 

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ,,Nezavisne novine”.

Izvor: http://adu.vladars.net/latn/?page=10&kat=2&vijest=5313

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 14.06.2019

Datum objave: 06.06.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.