fbpx

Prijem 16 učitelja Osnovna škola Ilije Jakovljevića Mostar

Ovaj oglas je istekao

Osnovna škola Ilije Jakovljevića Mostar

Prijem 16 učitelja Osnovna škola Ilije Jakovljevića Mostar

Na temelju čl. 85. st.1.Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ( «NN HNŽ» broj 5/00, 4/04, 5/04, 1/14, 7/16), čl. 20a. Zakona o radu ( „Službene novine FBiH“ 26/16, 89/18), čl. 8. Kolektivnog ugovora  za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u HNŽ („ NN HNŽ“ br.8/18, 7/19), čl. 111. Statuta Škole, čl. 7. Pravilnika o radu Osnovne škole Ilije Jakovljevića Mostar,  Odluke Školskog odbora ur. br.05-02-504/20 od 31.8.2020.godine, a po dobivenoj suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ ur.br. 05-02-30-1482/20 od  20.8.2020.godine Osnovna škola Ilije Jakovljevića Mostar raspisuje

N A T J E Č A J

Raspisuje se natječaj za sljedeća radna mjesta:

na određeno vrijeme do 15.07.2021. godine

 1. Učitelj razredne nastave – 6 izvršitelja, puna norma
 2. Učitelj hrvatskog jezika – 1 izvršitelj, 14 nastavnih sati tjedno
 3. Učitelj njemačkog jezika – 1 izvršitelj, 10 nastavnih sati tjedno
 4. Učitelj biologije – 1 izvršitelj, 2 nastavna sata tjedno
 5. Učitelj kemije – 1 izvršitelj, 10 nastavnih sati tjedno
 6. Učitelj informatike – 3 nastavna sata tjedno
 7. Učitelj katoličkog vjeronauka – 1 izvršitelj puna norma
 8. Učitelj katoličkog vjeronauka – 1 izvršitelj, 2 nastavna sata tjedno
 9. Učitelj pravoslavne vjeronauke – 1 izvršitelj, 4 nastavna sata tjedno

na određeno vrijeme do povratka djelatnice s porodiljskog bolovanja, a najdulje do 6.10.2020.godine

10. Učitelj razredne nastave – 1 izvršitelj, puna norma

na određeno vrijeme do povratka djelatnice s porodiljskog bolovanja a najdulje do 2.5.2021.godine

11. Učitelj engleskog jezika – 1 izvršitelj, puna norma

Uvjeti natječaja:

Kandidati pod rednim brojem 1. i 10. pored općih uvjeta utvrđenih zakonom trebaju imati najmanje odgovarajuću srednju ili višu stručnu spremu odgovarajućeg smjera, a kandidati od rednog broja 2. do 9., kao i kandidati pod rednim brojem 11. pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom trebaju imati višu ili visoku stručnu spremu odgovarajućeg smjera. Za učitelje vjeronauka potrebna je i  isprava o ovlasti za  poučavanje vjeronauka izdana od mjerodavne vjerske zajednice.

Kandidati su dužni dostaviti:

 • prijavu na natječaj sa točno naznačenim radnim mjestom
 • kratak životopis sa naznačenim brojem mobitela i mail adresom
 • diplomu o stečenoj stručnoj spremi (ukoliko je izdana u stranoj državi dostaviti nostrifikaciju diplome)
 • izvod iz matične knjige rođenih
 • uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci)

Sva dokumentacija  koju kandidati prilažu uz prijavu mora biti u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Kandidat izabran na natječaju je dužan  prije zaključivanja ugovora o radu dostaviti liječničko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove koje ne može biti starije od 6 mjeseci, uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 3 mjeseca i potvrdu da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak ne stariju od 3 mjeseca.

Kandidati pod rednim brojem od 1.do 11., pored već navedenih uvjeta trebaju ispunjavati i dodatne kriterije temeljem kojih će se izvršiti bodovanje  kandidata a to su: uvjerenje o položenom stručnom ispitu i uvjerenje/potvrda o poznavanju rada na računaru.

Člankom 7. stavak 1. točka 2. Zakona o pravima branitelja i njihovih obitelji („Službene novine FBiH“br.33/04, 56/05, 70/07, 9/10 i 90/17,) i čl.18. Zakona o dopunskim pravima branitelja („Narodne novine HNŽ „ br. 6/18) određeno je da branitelji i članovi njihovih obitelji imaju prednost prilikom zapošljavanja pod  jednakim uvjetima za što kao dokaz moraju dostaviti uvjerenje/potvrdu Službe za zaštitu prava branitelja i njihovih obitelji.

Za kandidate koji ispunjavaju uvjete natječaja Povjerenstvo će provesti intervju koji će se održati u utorak 6.10.2020.godine . O terminu održavanja intervjua ćemo vas obavijestiti telefonski. Kandidati koji ne pristupe intervjuu smatrat će se da su odustali od natječaja

Neovjerena, nepotpuna i neblagovremena dokumentacija neće se razmatrati.

Dokumentaciju dostaviti osobno ili na adresu:

Osnovna škola Ilije Jakovljevića Mostar,

Ante Starčevića bb,

88 000 Mostar

sa naznakom za

Natječajno povjerenstvo – ne otvarati

Natječaj ostaje otvoren  8 (osam) dana od dana oglašavanja.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/HNK

Broj izvrsilaca: 16

Datum isteka: 01.10.2020

Datum objave: 24.09.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.