fbpx

Prijem 17 radnika Osnovni sud u Šamcu

Ovaj oglas je istekao

Raspisuje se javni konkurs za prijem 17 (sedamnaest) radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u skladu sa Zakonom.

Prijem 17 radnika Osnovni sud u Šamcu

OPIS RADNOG MJESTA
BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
OSNOVNI SUD U ŠAMCU
Broj: 090-0-Su-20-000 113

Na osnovu člana 48 i 77. Zakona o sudovima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 37/12, 44/15 i 100/17), a u vezi primjene Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Osnovnom sudu u Šamcu broj 090-0-Su-20-000 004 od 30.01.2020. godine predsjednik suda raspisuje:

JAVNI KONKURS
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

I
Raspisuje se javni konkurs za prijem 17 (sedamnaest) radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u skladu sa Zakonom.

II
NAZIV I OPIS RADNOG MJESTA

1. Sekretar suda…..1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme,

Opis poslova:
Prati, usmjerava i koordinira rad zaposlenih u sudu i organizacionih jedinica suda, rukovodi i kordinira radom odjeljenja sudske uprave, sarađuje sa predsjednikom suda u poslovima sudske uprave, izradjuje nacrt opštih i pojedinačnih akata suda, učestvuje na izradi prijedloga budžeta i finansijskih planova suda, odgovoran je za zapošljavanje, nadgledanje, ocjenjivanje, stručno usavršavanje, unapređenje, disciplinsko sankcionisanje radnika suda koji nisu nosioci sudske funkcije, odgovoran je za pravilno i blagovremeno obavljanje poslova iz svog domena, dodjeljuje zadatke administrativno-tehničkom osoblju po nalogu predsjednika suda, održava redovne sastanke radi kordiniranja i planiranja poslova u sudu, kao bi se povećala efikasnost rada, u kordinaciji sa predsjednikom suda nadgleda korištenje imovine suda, izrađuje tekst javnog poziva za odabir najpovoljnijeg ponuđača roba, pružanja usluga i ustupanja radova te rukovodi tenderskom procedurom, učestvuje u izradi analitičko-informativnog matrijala suda, stara se o promjeni propisa koi se odnose na unutrašnje poslovanje suda, izrađuje plan korištenja godišnjeg odmora za osoblje u skladu sa dostavljenim planovima rukovodioca sudske pisarnise i rukovodioca zk ureda, preduzima mjere na unapređenju organizacije rada u okviru sudske uprave uz prethodno upoznavanje predsjednika suda, organizuje vođenje evidencije stalnih sudskih vještaka, tumača za jezike i tumača poznavalaca gluvih i nijemih, vodi evidenciju o predstavkama i pritužbama građana po kategorijama podnosilaca putem registratora, vodi evidenciju o zahtjevima za izuzeće sudije ovog suda, vodi evidenciju o uputstvima i dopisima dobijenim od Ministarstva Repbulike Srpske, Okružnog i Vrhovnog suda, vodi upisnik sudske uprave i upisnik pov.i strogo pov. pošte za sud, izrađuje nacrt rješenja po zahtjevima o slobodi pristupa informacijama, po nalogu predsjednika suda priprema materijal za medije te medijski predstavlja sud u skladu sa zakonom, potpisuje putne naloge za upotrebu sudskog vozila u sudskim postupcima, vodi evidenciju o pečatima i određuje lica ovlaštena za korištenje pečata, organizuje vođenje evidencije i kontrole odsustva s posla za sudije i zaposlenike, vrši i druge poslove koje mu povjeri predsjednik suda.

2. Stručni saradnik…..1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme

Opis poslova.
Postupa u vanparničnim i izvršnim stvarima i sporovima male vrijednosti, kada je to predviđeno zakonom, kao i u predmetima koje mu dodjeli predsjednik suda; pomaže sudiji u njegovom radu, vrši analizu pravnih pitanja, priprema predmete za suđenje; obavlja samostalno ili pod nadzorom i po upustvu sudije druge stručne poslove predviđene zakonom.

3. Tehničar za informacionu i komunikacionu tehnologiju (IKT)…..1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme

Opis poslova:
pruža direktnu pomoć/IKT podršku korisnicima u svojoj instituciji u vezi: instalacije, konfiguracije i održavanje IKT opreme (hardvera), instalacije, konfiguracije i korištenja sistemskih aplikacijskih programa i baza podataka (softvera): implementacija namjenski izrađenih softverskih rješenja u sudu; kontrole i praćenja korisničkog pristupa aplikacijama koji se koriste u sudu; sakupljanja i dokumentiranja korisničkih zahtjeva vezanih za aplikacije koje se koriste u sudu: rješavanja serverskih i mrežnih problema: obezbjeđenja sigurnosti pristupa i rada na lokalnoj IKT opremi; ispostavlja redovne izvještaje VSTV-u o stanju i korištenju svih IKT sistema na području koje pokriva, sa posebnim napomenama i primjećenim problemima, načinu njihovog razriješenja. Ovo uključuje ažuriranu dokumentaciju servera, radnih stanica, konfiguracija lokalnih područnih mreža, te sigurnosnih postavki i relevantnih kopija sistema, u slučaju složenijih problema zahtijeva pomoć od strane višeg nivoa IKT podrške, ovi poslovi će se obavljati u skladu sa standardima i režimima rada IKT opreme i operativnih sistema postavljenih od strane IKT odjeljenja VSTV-a, vrši brisanje i ispravak pogrešno unesenih podataka u CMS-u, vrši postavljanje i ažuriranje web stranice suda, vrši oglašavanje ročišta (po CMS-u), obavlja i druge poslove u skladu sa upustvima i naredbama predsjednika i sekretara suda.

4. Referent za opšte poslove…..1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme

Opis poslova:
Prati, usmjerava i koordinira rad u komunalnim izvršnim predmetima koji su zavedeni u SOKOP, u saradnji sa sekretarom suda izrađuje nacrt opštih i pojedinačnih akata suda, dodjeljuje zadatke administrativno-tehničkom osoblju po nalogu sekretara suda i predsjednika suda, izrađuje tekst javnog poziva za odabir najpovoljnijeg ponuđača roba, pružanja usluga i ustupanja radova te rukovodi tenderskom procedurom, učestvuje u izradi analitičko-informativnog materijala suda, preduzima mjere na unapređenju organizacije rada u okviru sudske uprave uz prethodno upoznavanje sekretara suda i predsjednika suda, vodi evidenciju o predstavkama i pritužbama građana po kategorijama podnosilaca putem registratora, vodi evidenciju o uputstvima i dopisima dobijem od Ministarstava Republike Srpske, Okružnog i Vrhovnog suda, odgovoran je za pravilno i blagovremeno obavljanje poslova iz svoga domena, vrši i druge poslove koje mu povjeri predsjednik suda.

5. Šef računovodstva…..1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme

Opis poslova:
Priprema prijedloga budžeta, podiže novac iz banke i odgovara za stanje novca u kasi, provjerava valjanost postojanja obaveza, priprema i dostavlja računovodstvenu-materijalnu dokumentaciju nadležnom Ministarstvu, radi na prijemu i obradi novo pristiglih računa, prati korištenje proračunskih sredstava, vrši izradu finansijskih planova i mjesečnih izvještaja, sastavlja blagajnički izvještaj glave blagajne, vrši sve gotovinske uplate i isplate, održava evidenciju o finansijskim operacijama suda, vodi brigu o računima suda na kojima se drže sredstava u ime stranaka a zajedno sa šefom sudske pisarnice radi na pripremi budžetskih zahtjeva, kontrola i davanje upustva radnicima u vezi poslova vezanih za finansijsko – materijalno poslovanje, izrada odgovarajućih statističkih izvještaja, kontrola i obračun uplate i isplate po depozitima, kontrola izvoda po računima novčanih kazni i troškova krivičnog postupka, obavlja obračun i isplatu plata i ostali ličnih primanja zaposlenih, obavlja obračun ostalih ličnih primanja ( ugovor o djelu, nagrada vještacima i dr.), blagajnički poslovi, poslovi vođenja predmeta korpora-delikata, plemenitih metala, drugih dragocjenosti i novca, dostavlja spise predmeta izvještaje o izvršenom uplatama, odgovoran je i obavlja materijalno-finansijsko poslovanje sa strankama, obavlja ostale zadatke u vezi sa budžetskim i finansijskim pitanjima, obavlja poslove i zadatke koje mu povjeri predsjednik i sekretar suda.

6. Rukovodilac sudske pisarnice…..1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme

Opis poslova:
Odgovoran je za nesmetan protok predmeta u pisarnici u skladu sa internim pravilima suda, koordinira i vrši nadzor nad službenicima pisarnice i odgovoran je za sprovođenje radne discipline,
odgovoran je za manuelno upravljanje predmetina u skladu sa upustvom, odgovoran je za primjenu CMS pravnog okvira u okviru rada pisarnice i ostalih zaposlenih pod ingerencijom rukovodioca pisarnice; priprema interne i eksterne izvještaje pisarnice i o radu sudija, neposredno organizovanje rada na svim poslovima i zadacima u pisarnici (upisničara i daktilografa) i da se oni kvalitetno i blagovremeno obavljaju, prati sve poslove vezane za spise i podneske hitne prirode i vrši kontrolu pismena iz spisa koji se primaju u sud i otpremaju iz suda, kontroliše formiranje, urednost i ažurnost spisa, brine za blagovremeno obezbjeđenje odgovarajućih obrazaca, knjiga i kancelarijskog materijala za potrebe pisarnice, organizuje blagovremeno sastavljanje mjesečnih, tromjesečnih, šestomjesečnih, devetomjesečnih, godišnjih izvještaja i ostalih statističkih izvještaja, dostavlja potrebne podatke i informacije na zahtjev predsjednika suda, sudija i sekretara suda i odgovara za tačnost podataka, organizuje sređivanje i selekciju arhivske građe i uništenja spisa i arhive u skladu sa odgovarajućim propisima, stara se o zakonitosti provođenja postupka uvida u predmete i obezbjeđenje prisustva radnika pisarnice prilikom uvida u predmet, izrađuje plan korištenja godišnjeg odmora za osoblje sudske pisarnice, prijem i raspodjela prispjelih spisa i pismena, vodi upisnike pojedinih referata, izvještava predsjednika suda o kreiranju prakse rada pisarnice kroz CMS projekat, rukovodi sistemom vođenja predmeta kroz unaprijeđeni sistem manuelnog upravljanja spisima (MRMS), inicira izmjenu statutarnih akata vezano za obim i vrstu poslova pisarnice, obavlja i druge poslove u skladu sa upustvima i naredbama predsjednika i sekretara suda.

7. Referent za upravljanje predmetima, izvršenja kazni i arhivar…..1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme

Opis poslova:
stara se o čuvanju i rukovanju omotima spisa predmeta, priprema spise predmeta za dnevno preuzimanje od strane daktilografa, otvara kroz CMS izvještaj o predmetima koje je potrebno iznijeti za sljedeći dan sudijama i stručnim saradnicima i vrši identifikaciju spisa predmeta na policama i sortiranje istih po sudijama i stručnim saradnicima, preuzima novozaprimljene predmete koje je prethodno obradio referent za unos dokumenata, prije konačne predaje predmeta daktilografima provjerava da li je na listi došlo do promjena usljed dnevnih aktivnosti ostalih uposlenika u sudu i nakon sravnjenja konačno odobrava da daktilograf može preuzeti predmete, po vraćanju predmeta od strane sudije,stručnih saradnika/daktilografa, vraća spise na police, odgovorni za vođenja predmeta kroz unaprijeđen sistem manuelnog upravljanja spisima (MRMS), vrši ulaganje pismena i ostalih priloga koji su registrovani u prijemnoj kancelariji od referenta za unos dokumenata u spise, vrši sređivanje i selekciju arhivske građe prema odgovarajućim propisima, vrši kopiranje spisa predmeta ili druge slične operacije, izvršava sankcije, troškove postupka i zaštitne mjere po pravosnažnim odlukama, upisuje u registar novčanih kazni sve izvršene novčane kazne i troškove postupka, prati izvršenje izrečenih novčanih kazni, popunjava naredbe za dovođenje okrivljenih u vezi plaćanja novčanih kazni i odlaska na izdržavanje kazne zatvora, traži adrese stanovanja okrivljenih i povratnice o primljenim pošiljkama, poziva okrivljene i upućuje na izdržavanje kazne zatvora po pravosnažnim odlukama, popunjava uputne akte za izvržavanje kazne zatvora i ulaže ih u predmete, prima obavijest od Okružnog zatvora i Kazneno popravnog zavoda o stupanju na izdržavanje kazne osuđenih lica i iste ulaže u odgovarajuće predmete, radi po zamolnici drugi sudova za izvršenje novčanih kazni i kazni zatvora, dostavlja rješenja o izrečenim zaštitnim mjerama nadležnim organima na realizaciju, priprema statističke izvještaje o izvršenju kazni, vodi i zaključuje „IKS“, „IPS“ i druge upisnike, stara se o čuvanju i rukovanju omotima spisa predmeta i konzistentnošću njihovog sadržaja, priprema spise predmeta za dnevno preuzimanje od strane daktilografa, vrši sređivanje i selekciju arhivske građe prema odgovarajućim propisima, vrši skeniranje i kopiranje spisa predmeta ili druge slične operacije, izdaje predmete iz arhive, vodi spise iz arhive prema odgovarajućem upisniku, vodi evidenciju i magacin privremeno oduzetih predmeta, rukuje arhivom u skladu sa Zakonom i drugim propisima, obavlja i druge poslove prema nalogu šefa pisarnice, predsjednika i sekretara suda.

8. Referent za unos dokumenata…..1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme

Opis poslova:
Registruje dokumente(podneske) pristigle na već postojeće predmete i dokumente koji iniciraju otvaranje novog predmeta,odnosno faze,kako one koji su predati lično tako i one pristigle poštom, izdaje potvrdu o prijemu, kreira omot spisa sa novom CMS naljepnicom, predaje novoformirani predmet referentu za upravljanje predmetima, predaje sve registrovane podneske referentu za upravljanje predmetima kako bi ih ovaj uložio u spise predmeta, odgovoran je za vođenja predmeta kroz unaprijeđen sistem manuelnog upravljanja spisima (MRMS), vrši sređivanje i selekciju arhivske građe prema odgovarajućim propisima, obavlja i druge poslove po nalogu šefa pisarnice, predsjednika i sekretara suda.

9. Referent za otpremu pošte…..1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme

Opis poslova:
Vrši otpremu pošte u sudu i preuzima istu iz pošte, prima predmete od daktilografa složene prema rastućem broju i na isti način predmete složene prema rastućem broju predaje referentu za upravljanje predmetima, vrši sređivanje i selekciju arhivske građe prema odgovarajućim propisima ,odgovoran je za vođenja predmeta kroz unaprijeđen sistem manuelnog upravljanja spisima (MRMS), obavlja i druge poslove prema nalogu šefa pisarnice, predsjednika i sekretara suda.

10. Daktilograf…..5 (pet) izvršilaca na neodređeno vrijeme

Opis poslova:
Vrši sve daktilografske poslove po diktatu i prepisu na kompjuteru ili pisaćoj mašini, radi sa sudijama u osiguravanju pravilnog upravljanja predmetima na dnevnoj osnovi, prekucava materijale i održava evidenciju spisa za sudije uključujući i vođenje zapisnika na pretresima, raspravama, ročištima, odgovoran je za održavanje spisa i unošenje informacija u sistemu registrovanja predmeta u odgovarajuće vrijeme, priprema korespodenciju i dokumentaciju i vodi brigu o rasporedu suđenja, poziva stranke svjedoke i njihove predstavnike i osigurava da su predmeti spremni prema rasporedu, sređuje i ažurira spise i dostavlja ih pisarnici suda, pomaže osoblju pisarnice ukoliko je potrebno te obavlja ostale poslove po naredbi šefa pisarnice, sudije, predsjednika i sekretara suda.

11. Sudski izvršitelj…..1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme

Opis poslova:
Obavlja poslove izvršenja u postupcima “I“ referata u skladu sa odredbama Zakona o izvršnom postupku i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Osnovnog suda Šamac, obavlja druge poslove u skladu sa nalogom predsjednika suda, izvršnog sudije i sekretara suda

12. Portir – telefonista vozač – kućni majstor…..1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme

Opis poslova:
Fizičko obezbjeđenje objekta i uređaja u objektu, vrši nadzor i kontrolu nad zgradom suda i poslije radnog vremena i u neradne dane, ostvaruje prvi kontakt sa strankama koje dolaze u gradu suda i usmjerava u odgovarajuće urede suda, legitimiše stranke koje ulaze u zgradu, zadržava lične karte do izlaska iz zgrade izuzev lica sa pozivima za rasprave, pretrese, ročišta i vodi evidenciju ulazaka u zgradu suda, radi na telefonskoj centrali, uspostavlja unutrašnje i spoljne telefonske veze, vodi odgovarajući dnevnik zapažanja u toku radnog vremena o bezbjednosnim informacijama koje se tiče fizičke sigurnosti suda od krađa i provala i o tome obavještava predsjednika suda, u vrijeme zimskog perioda čisti snijeg oko suda i u toku radnog vremena, pomaže pri utovaru odnosno prijemu ogreva po potrebi zamjenjuje ložača, dostavljača i vozača, vodi evidenciju o nabavci opreme, sitnog inventara, potrošnog materijala i ostalih sredstava, u sezoni grijanja rukuje uređajima centralnog grijanja po rasporedu vremena za zagrijavanje, održava ispravnost zgrade i uređaja u zgradi ( kreči prostorije i farba stolariju), čisti snijeg oko zgrade u toku radnog vremena, obavlja i vrši nadzor svom tehničkom opremom u sudu, obavlja poslove vozača vozilima suda i odgovoran je za prevoz sudija, radnika i opreme, stara se o tehničkoj ispravnosti motornih vozila i njihovom održavanju, opravkama, obavljanje tehničkog pregleda i registracije vozila, obezbjeđuje čistoću vozila i vodi evidenciju o upotrebi vozila, potrošnji goriva i maziva, čistoću garaže i prostora oko nje, obavlja druge poslova po nalogu predsjednika i sekretara suda.

13. Čistačica….1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme

Opis poslova:
Održava čistoću svih prostorija i inventara u zgradi suda, kao i prostora oko zgrade suda, osigurava da je u zgradi izvršen sigurnosni pregled, tako da je zgrada bezbjedna tokom noći, da se po završetku radnog vremena sve prostorije zaključaju, svjetla pogase, voda zatvori i električni uređaji isključe, obavlja i druge poslove po nalogu predsjednika i sekretara suda.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
III OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
a) Opšti uslovi koje svi kandidati moraju ispunjavati:
da je državljanin Republike Srpske ili BiH,
da je stariji od 18 godina,
da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u sudu
da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa
da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

Uz prijavu na konkurs svi kandidati su dužni da dostave dokaz o ispunjavanju opštih uslova i to: uvjerenje o državljanstvu, rodni list, potpisanu i ovjerenu izjavu o ispunjavanju uslova iz stav III tačka a) podt. 4. i 5. Konkursa i uvjerenje suda o nevođenju krivičnog postupka.

b) Posebni uslovi koje kandidati moraju ispunjavati:
Za radno mjesto pod brojem 1:
– da ima završenu VSS – pravni fakultet, VII stepen, sa ostvarenih 240 ECTS bodova ili ekvivalent
– najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave i odgovarajuće iskustvo na organizacionim poslovima

Uz prijavu na Konkurs kandidati su dužni da pored dokaza o ispunjavanju opštih, dostave dokaze o ispunjavanju i posebnih uslova i to: diplomu o potrebnom stečenom zvanju, dokaz o radnom iskustvu, uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave, dokaz o iskustvu na organizacionim poslovima.

Za radno mjesto pod brojem 2:
– da ima završenu VSS – pravni fakultet, VII stepen, sa ostvarenih 240 ECTS bodova ili ekvivalent
– položen pravosudni ispit,

Uz prijavu na Konkurs kandidati su dužni da pored dokaza o ispunjavanju opštih, dostave dokaze o ispunjavanju i posebnih uslova i to: diplomu o potrebnom stečenom zvanju, uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu.

Za radno mjesto pod brojem 3:
– da ima završenu VSS tehničkog smjera, VII stepen sa ostvarenih 240 ECTS bodova ili ekvivalent
– da ima najmanje jednu godinu radnog iskustva na poslovima informacione tehnologije,
– da ima dobro poznavanje i radno iskustvo u Windows NT/2000/2003 serverskim operativnim sistemima ( kao i klijent verzijama), Microsoft, Echange Microsoft Office Paketu
– da ima poznavanje koncepta mreža (LAN/WAN) TCP/IP mrežnog protokola
– položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave

Uz prijavu na Konkurs kandidati su dužni da pored dokaza o ispunjavanju opštih, dostave dokaze o ispunjavanju i posebnih uslova i to: diplomu o potrebnom stečenom zvanju, dokaz o radnom iskustvu, uvjerenje o poznavanju i radnom iskustvu u Windows NT/2000/2003 serverskim operativnim sistemima (kao i klijent verzijama), Microsoft, Echange Microsoft Office Paketu i dokaz o poznavanju koncepta mreža (LAN/WAN) TCP/IP mrežnog protokola, uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto pod brojem 4:
– da ima završenu VSS – pravni fakultet, VII stepen, sa ostvarenih 240 ECTS bodova ili ekvivalent
– 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima u traženom stepenu obrazovanja
– položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave
– poznavanje rada na računaru

Uz prijavu na Konkurs kandidati su dužni da pored dokaza o ispunjavanju opštih, dostave dokaze o ispunjavanju i posebnih uslova i to: diplomu o potrebnom stečenom zvanju, dokaz o radnom iskustvu, uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave, uvjerenje o poznavanju rada na računaru.

Za radno mjesto pod brojem 5:
– da ima završenu VSS ekonomskog smjera, VII stepen, sa ostvarenih 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
– da ima 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
– posjedovanje certifikata i licence za certifikovanog knjigovođu,
– poznavanje rada na računaru
– položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave

Uz prijavu na Konkurs kandidati su dužni da pored dokaza o ispunjavanju opštih, dostave dokaze o ispunjavanju i posebnih uslova i to: diplomu o potrebnom stečenom zvanju, dokaz o radnom iskustvu, certifikat i licencu za certifikovanog knjigovođu, uvjerenje o poznavanju rada na računaru, uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto pod brojem 6:
– da ima završenu VSS društvenog smjera, VII stepen sa ostvarenih 240 ECTS bodova ili ekvivalent
– da ima položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave,
– da ima radno iskustvo 1 (jedna) godina na poslovima sudske uprave
– poznavanje rada na računaru

Uz prijavu na Konkurs kandidati su dužni da pored dokaza o ispunjavanju opštih, dostave dokaze o ispunjavanju i posebnih uslova i to: diplomu o potrebnom stečenom zvanju, uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave, dokaz o iskustvu na poslovima sudske uprave, uvjerenje o poznavanju rada na računaru.

Za radno mjesto pod brojem 7, brojem 8, brojem 9 i brojem 10:
– da ima završenu SSS, IV stepen stručne spreme,
– poznavanje rada na računaru
– 6 mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima u traženom stepenu obrazovanja
– položen stručni ispit za rad u organima uprave

Uz prijavu na Konkurs kandidati su dužni da pored dokaza o ispunjavanju opštih, dostave dokaze o ispunjavanju i posebnih uslova i to: diplomu o potrebnom stečenom zvanju, uvjerenje o poznavanju rada na računaru, uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave, dokaz o radnom iskustvu.

Za radno mjesto pod brojem 11:
– da ima završenu SSS, IV stepen stručne spreme,
– položen vozački ispit „B“ kategorije,
– poznavanje rada na računaru
– 6 mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima u traženom stepenu obrazovanja
– položen stručni ispit za rad u organima uprave

Uz prijavu na Konkurs kandidati su dužni da pored dokaza o ispunjavanju opštih, dostave dokaze o ispunjavanju i posebnih uslova i to: diplomu o potrebnom stečenom zvanju, ovjerenu fotokopiju vozačke dozvole „B“ kategorije, uvjerenje o poznavanju rada na računaru, uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave, dokaz o radnom iskustvu.

Za radno mjesto pod brojem 12:
– da ima završenu SSS, IV stepen stručne spreme,
– položen vozački ispit „B“ kategorije,
– poznavanje rada na računaru
– 6 mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima u traženom stepenu obrazovanja

Uz prijavu na Konkurs kandidati su dužni da pored dokaza o ispunjavanju opštih, dostave dokaze o ispunjavanju i posebnih uslova i to: diplomu o potrebnom stečenom zvanju, ovjerenu fotokopiju vozačke dozvole „B“ kategorije, uvjerenje o poznavanju rada na računaru, dokaz o radnom iskustvu.

Za radno mjesto pod brojem 13:
– da ima završenu SSS, III stepen stručne spreme

Uz prijavu na Konkurs kandidati su dužni da pored dokaza o ispunjavanju opštih, dostave dokaze o ispunjavanju i posebnih uslova i to: diplomu o potrebnom stečenom zvanju.

Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidati dostaviće po završetku izborne procedure, ali prije donošenja rješenja o prijemu.

Kao dokaz o poznavanju rada na računaru kandidati pored uvjerenja škola ili drugih institucija koji se bave obučavanjem znanja rada na računaru, mogu dostaviti i uvjerenje fakulteta o provjeri znanja rada na računaru, položenom ispitu informatike, ili drugu ispravu fakulteta (ovjerena kopija upisnice – indeksa, dodatak diplomi), koja potvrđuje poznavanje ili znanje rada na računaru, diplomu ili drugu ispravu koja potvrđuje stečeno zvanje ili zanimanje koje je neposredno vezano za rad na računaru.

Kopija radne knjižice nije dokaz o radnom iskustvu.
Navedeni dokumenti dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj kopiji (ne starije od 6 mjeseci).

III Napomena: Za radna mjesta pod rednim brojem 3, 5, 7, 8, 9, 10. i 11 ukoliko se na konkurs ne javi dovoljan broj kandidata koji imaju položen stručni ispit za rad u organima uprave, u obzir dolaze i kandidati koji nemaju položen stručni ispit i koji će biti u obavezi položiti stručni ispit u rokovima određenim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Osnovnom sudu u Šamcu i Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Osnovnom sudu u Šamcu.

Kandidati koji budu ispunjavali sve uslove Konkursa biće pozvani na provjeru radnih sposobnosti i intervju sa konkursnom komisijom o čemu će biti obavješteni telefonskim putem na kontakt broj koji su dužni dostaviti uz prijavu ili e-mail adresu. Neodazivanje kandidata na provjeru radnih sposobnosti i intervju komisija će smatrati odustajanje kandidata od konkursa. Pravila provođenja provjere radne sposobnosti i intervjua biće objavljena na oglasnoj tabli Osnovnog suda u Šamcu.

IV Prijavu na Konkurs sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti u prijemnu kancelariju Osnovnog suda u Modriči ili putem pošte u zatvorenoj koverti na adresu: ul. Cara Lazara bb, 74480 Modriča sa naznakom „Prijava na Konkurs u sud Šamac- ne otvaraj“.

V Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama Glas Srpske.
Konkurs će biti objavljen i na oglasnoj tabli Filijale JU Zavod za zapošljavanje RS u Šamcu.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.
O rezultatima Konkursa svi kandidati će biti obavješteni pismenim putem.
Izabrani kandidat će stupiti na rad nakon provedenog konkursa.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 17

Datum isteka: 03.12.2020

Datum objave: 18.11.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.