fbpx

Prijem 18 radnika Federalni zavod za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 26/16 i 89/18), Zakona o organizaciji penzijskog i invalidskog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 49/00, 32/01 i 18/05), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 13/19), Uredbe o izmjenama i dopuni Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 9/21 od 03.02.2021. godine), Statuta Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje ("Službene novine Federacije BiH", br. 38/03 i 86/15) i Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta Federalnog zavoda za PIO/MIO s koeficijentima složenosti radnih mjesta, broj: UOFZ-274/19 od 20.12.2019. godine, Odluke o davanju saglasnosti za raspisivanje javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta u Federalnom zavodu za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje, broj: FZ3/5/1-30-6-161-1/21 od 31.03.2021. godine, Federalni zavod za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje, objavljuje J A V N I O G L A S ZA POPUNU UPRAŽNJENOG RADNOG MJESTA U FEDERALNOM ZAVODU ZA PENZIJSKO/MIROVINSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE MOSTAR

Prijem 18 radnika Federalni zavod za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine
Federacije BiH”, broj: 26/16 i 89/18), Zakona o organizaciji penzijskog i invalidskog osiguranja
Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 49/00, 32/01 i 18/05),
Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federacije BiH (“Službene novine
Federacije BiH”, br. 13/19), Uredbe o izmjenama i dopuni Uredbe o postupku prijema u radni
odnos u javnom sektoru u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 9/21 od
03.02.2021. godine), Statuta Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (“Službene
novine Federacije BiH”, br. 38/03 i 86/15) i Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta
Federalnog zavoda za PIO/MIO s koeficijentima složenosti radnih mjesta, broj: UOFZ-274/19 od
20.12.2019. godine, Odluke o davanju saglasnosti za raspisivanje javnog konkursa za popunu
upražnjenih radnih mjesta u Federalnom zavodu za penzijsko/mirovinsko i invalidsko
osiguranje, broj: FZ3/5/1-30-6-161-1/21 od 31.03.2021. godine, Federalni zavod za
penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje, objavljuje

J A V N I O G L A S

ZA POPUNU UPRAŽNJENOG RADNOG MJESTA U FEDERALNOM ZAVODU ZA
PENZIJSKO/MIROVINSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE MOSTAR

I. (1) Predmet javnog oglasa je popunjavanje upražnjenog radnog mjesta u FZ PIO/MIO
temeljem javnog oglašavanja, putem provođenja postupka izbora najuspješnijeg kandidata u
skladu sa Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji Bosne i
Hercegovine V. broj 166/2019 od 19.02.2019. godine i Uredbe o izmjenama i dopuni Uredbe o
postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji BiH („Službene novine Federacije
BiH“, broj: 9/21 od 03.02.2021. godine).
(2) Federalni zavod za PIO/MIO sa sjedištem u ulici Dubrovačka bb Mostar, raspisuje Javni
oglas radi zasnivanja radnog odnosa na slijedećim upražnjenim radnim mjestima prema
Organizacionim jedinicama Federalnog zavoda PIO/MIO i to kako slijedi:
II
1. U Kantonalnoj administrativnoj službi za Zeničko-dobojski kanton u Zenici

1.1.Stručni saradnik 2, za izradu nacrta rješenja u prvom stepenu
VII stepen………………………………………………………………………. 1 izvršilac na neodređeno vrijeme
1.2.Voditelj kancelarijskog poslovanja
VI stepen……………………………………………………………………….. 1 izvršilac na neodređeno vrijeme
1.3.Referent kancelarijskog poslovanja
IV stepen……………………………………………………………………….. 2 izvršioca na neodređeno vrijeme
1.4.Referent za poslove isplate penzija i naknada
IV stepen………………………………………………………………………… 1 izvršilac na neodređeno vrijeme
1.5.Referent za poslove matične evidencije
IV stepen……………………………………………………………………….. 1 izvršilac na neodređeno vrijeme
1.6.Referent za blagajnu, plate i administrativne poslove
IV stepen ………………………………………………………………………. 1 izvršilac na neodređeno vrijeme
2. U Kantonalnoj administrativnoj službi za Kanton Sarajevo u Sarajevu

2.1.Referent za poslove isplate penzija i naknada
IV stepen……………………………………………………………………….. 1 izvršilac na neodređeno vrijeme
2.2.Referent uredskog poslovanja
IV stepen……………………………………………………………………….. 1 izvršilac na neodređeno vrijeme
3. U Kantonalnoj administrativnoj službi za Unsko-sanski kanton u Bihaću

3.1.šef Poslovnice Sanski Most
VI stepen……………………………………………………………………….. 1 izvršilac na neodređeno vrijeme
4. U Kantonalnoj administrativnoj službi za Kanton 10 u Livnu

4.1.Viši referent voditelj poslova za provođenje penzijskog
i invalidskog osiguranja u Poslovnici Drvar
VI stepen………………………………………………………………………. 1 izvršilac na neodređeno vrijeme
5. U Kantonalnoj administrativnoj službi za Zapadno-hercegovački kanton u Ljubuškom

5.1.Referent za provođenje penzijskog i invalidskog
osiguranja u Poslovnici Grude
IV stepen……………………………………………………………………… 1 izvršilac na neodređeno vrijeme
6. U Kantonalnoj administrativnoj službi za Bosansko-podrinjski kanton u Goraždu

6.1.Referent – arhivar
IV stepen……………………………………………………………………….. 1 izvršilac na neodređeno
vrijeme
7. U Kantonalnoj administrativnoj službi za Hercegovačko-neretvanski kanton u Mostaru

7.1.Referent za provođenje penzijskog i invalidskog
osiguranja u Poslovnici Čitluk
IV stepen……………………………………………………………………….. 1 izvršilac na neodređeno
vrijeme
8. U Kantonalnoj administrativnoj službi za Srednjobosanski kanton u Travniku

8.1.Stručni saradnik 2, za izradu nacrta rješenja u prvom stepenu
VII stepen………………………………………………………………………. 1 izvršilac na neodređeno vrijeme
8.2.šef Odsjeka za isplatu penzija i naknada
VI stepen……………………………………………………………………….. 1 izvršilac na neodređeno vrijeme
8.3.Referent za provođenje penzijskog i invalidskog osiguranja
u Poslovnici Busovača
IV stepen………………………………………………………………………. 1 izvršilac na neodređeno vrijeme
8.4.Referent za provođenje penzijskog i invalidskog osiguranja
u Poslovnici Donji Vakuf
IV stepen………………………………………………………………………. 1 izvršilac na neodređeno vrijeme
III.Kandidati koji se prijavljuju na oglas obavezni su ispunjavati opće i posebne uvjete.
Opći uvjeti za sva upražnjena radna mjesta:

a) da je državljanin Bosne i Hercegovine,
b) da je stariji od 18 godina,
c) da nije kažnjavan,
d) da se protiv njega ne vodi krivični postupak,
e) da ima opću zdravstvenu i poslovnu sposobnost.

Posebni uvjeti za radna mjesta iz glave II Oglasa

Posebni uvjeti za radna mjesta pod rednim brojem 1.1. i rednim brojem 8.1.
a) VII. odnosno 240 ECTS bodova – pravni fakultet, ili I. stepen pravnog fakulteta ili visa
upravna,
b) položen stručni ispit,
c) jedna (1) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima u okviru tražene stručne
spreme.
Opis poslova za radna mjesta pod rednim brojem 1.1. i 8.1.: Radi na izradi nacrta prvostepenih
rješenja po domaćim propisima i uz primjenu međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju,
vodi postupak za ostvarivanje prava na inozemnu mirovinu na propisanim međunarodnim
obrascima, prati i proučava propise iz oblasti rješavanja o pravima iz penzijskog i invalidskog
osiguranja radi njihove primjene, obavlja i druge poslove po zaduženju neposrednog
rukovoditelja.
Posebni uvjeti za radno mjesto pod rednim brojem 1.2.
a) VI. stepen stučne spreme, I stepen pravnog fakulteta ili visa upravna škola ili 180 ili više
ECTS bodova pravnog fakulteta,
b) jedna (1) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima u okviru tražene stručne
spreme.
Opis poslova: Organizira i usklađuje rad uredskog poslovanja, predlaže plan i program rada za
izvješće o radu, odgovara za kvalitetno, točno i pravodobno obavljanje posla, te za pravilnu
primjenu propisa o uredskom poslovanju i arhivskoj građi, označava zaprimljenu poštu, te daje
upute i objašnjenja radnicima, obavlja i druge poslove po zaduženju neposrednog rukovoditelja.
Posebni uvjeti za radna mjesta pod rednim brojem 1.3. i rednim brojem 2.2.
a) IV. stepen – gimnazija, ekonomska, upravna ili birotehnička škola,
b) položen stručni ispit,
c) šest (6) mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima u okviru tražene stručne
spreme.
Opis poslova za radna mjesta pod rednim brojem 1.3. i 2.2.: Radi na prijemu pošte i predmeta,
vodi propisane očevidnike o uredskom poslovanju, vodi opći i poseban protokol (priprema
predmete za unos u sistem), vrši iznalaženje i ulaganje predmeta, raspoređuje predmete i poštu,
daje u rad odgovarajućim organizacijskim jedinicama i zadužuje elektronskim putem, otprema
poštu (pisma, pakete i dr.), otprema predmete tijelu za ocjenu radne sposobnosti, vrši obračun
poštanskih troškova, dostavlja završene predmete na arhiviranje, izdaje uvjerenja na osnovi
službenog očevidnika, obavlja i druge poslove po zaduženju neposrednog rukovoditelja.
Posebni uvjeti za radna mjesta pod rednim brojem 1.4. i rednim brojem 2.1.
a) IV. stepen – ekonomska, gimnazija ili upravna škola,
b) poznavanje rada na računaru,
c) šest (6) mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima u okviru tražene stručne
spreme.
Opis poslova za radna mjesta pod rednim brojem 1.4. i 2.1.: Radi na poslovima isplate penzija i
naknada i prati stanje isplata u slučaju preplata penzijskih primanja, evidentira nastale preplate
i izvješćuje mjerodavnu službu radi naplate duga, vrši obustave po administrativnim i sudskim
odlukama, obrađuje i dostavlja popise i čekove institucijama putem kojih se vrši isplata, vodi
propisane očevidnike, izdaje uvjerenja na temelju podataka o kojima se vodi evidencija, te vrši
unos podataka u odgovarajuće baze podataka, radi sa strankama, obavlja i druge poslove po
zaduženju neposrednog rukovoditelja.
Posebni uvjeti za radno mjesto pod rednim brojem 1.5.
a) IV. stepen – gimnazija, ekonomska ili upravna škola,
b) poznavanje rada na računaru,
c) šest (6) mjeseci radnog iskustva na istim ili sičnim poslovima u okviru tražene stručne
spreme.
Opis poslova: Radi poslove unosa na magnetne medije zaprimljenih prijava matične evidencije
za razdoblje u djelokrugu Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, priprema
unesene prijave za pohranu na mikrofilm ili skeniranje i uništavanje, izdaje uvjerenja o
konačnim podacima registriranim u matičnoj evidenciji o stažu osiguranja, plaći i drugim
podacima iz matične evidencije, po potrebi vrši «ON-LINE» izravan unos prijava M-4 i M-8 za
osiguranike koji su podnijeli zahtjev za mirovinu, prosljeđuje prijave za pohranu na mikrofilm ili
skeniranje, vrši preregistraciju obveznika uplate doprinosa putem prijava M-1K, izlistava popise
radnika na zahtjev obveznika uplate doprinosa, te dostavlja poslovnicama prijave s
pogreškama, radi na prijemu, kontroli i šifriranju prijava, vrši prijam prijava o početku, promjeni
i prestanku poslovanja obveznika uplate doprinosa, vrši evidentiranje primljenih prijava za
poslodavce i osiguranike, vodi očevidnike o izdanim registarskim i matičnim brojevima, obavlja i
druge poslove po zaduženju neposrednog rukovoditelja.
Posebni uvjeti za radno mjesto pod rednim brojem 1.6.
a) IV. stepen – ekonomska, gimnazija ili upravna škola,
b) poznavanje rada na računaru,
c) šest (6) mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima u okviru tražene stručne
spreme.
Opis poslova: Vrši obradu podataka za obračun plaća i naknada za uposlenike kantonalne
službe u suradnji sa Središnjom službom, vrši obradu podataka za isplatu primanja po osnovi
prava iz radnog odnosa, vodi očevidnike o naplatama izvršenim u županijskoj administrativnoj
službi, izrađuje statističko izvješće o radu blagajne u skladu propisima, radi na prijemu i otpremi
pošte za Odjeljenje, zadužuje i razdužuje izvršitelje predmetima, radi na otpremi i arhiviranju
pošte, vodi posebne očevidnike u vezi s obavljanjem poslova kontrole, obračuna i naplate
doprinosa i druge potrebne očevidnike, te obavlja i druge poslove po zaduženju neposrednog
rukovoditelja.
Posebni uvjeti za radno mjesto pod rednim brojem 3.1.
a) VI. stepen stručne spreme, I stepen pravnog ili ekonomskog fakulteta, visa upravna ili
visa socijalna škola i položen stručni ispit ili 180 ili više ECTS bodova pravnog ili
ekonomskog fakulteta,
b) položen stručni ispit,
c) jedna (1) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima u okviru tražene stručne
spreme.
Opis poslova: Rukovodi, organizira i koordinira rad u poslovnici, prima osiguranike i korisnike
prava i pruža im stručnu pomoć u vezi s njihovim zahtjevima, neposredno radi na složenijim
poslovima iz djelokruga Poslovnice, a po potrebi posebno na poslovima kompletiranja i
uzimanja izjave na zapisnik, te vodi neophodne očevidnike u radu poslovnice, obavlja i druge
poslove po zaduženju neposrednog rukovoditelja.
Posebni uvjeti za radno mjesto pod rednim brojem 4.1.
a) VI. stepen stručne spreme, I.stepen pravnog ili ekonomskog fakulteta, visa upravna ili
visa socijalna škola i položen stručni ispit, 180 ili više ECTS bodova pravnog ili
ekonomskog fakulteta,
b) položen stručni ispit,
c) jedna (1) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima u okviru tražene stručne
spreme.
Opis poslova: Vodi i koordinira rad u poslovnici, prima osiguranike i korisnike penzija, zaprima
zahtjeve za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, kao i za ocjenu radne
sposobnosti, izvršava poslove u vezi s dobrovoljnim osiguranjem, provjerava valjanost
kompletiranja zahtjeva, pruža stručnu pomoć osiguranicima u pogledu njihovih zahtjeva,
organizira prosljeđivanje kompletiranih zahtjeva za rješavanje, radi i druge poslove vezane za
rad poslovnice, te obavlja i druge poslove matične evidencije kao i ostale poslove po zaduženju
neposrednog rukovoditelja.
Posebni uvjeti za radna mjesta pod rednim brojem 5.1., 7.1., 8.3. i 8. 4.
a) IV. stepen – ekonomska, gimnazija, upravna ili birotehnička škola,
b) šest (6) mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima u okrivu tražene stručne
spreme.
Opis poslova za radna mjesta pod rednim brojevima: 5.1., 7.1., 8.3. i 8.4.: Za razdoblje u
djelokrugu Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje obavlja poslove matične
evidencije u vezi s prijavno-odjavnim i doprinosnim segmentom (radi na prijemu, kontroli i
šifriranju prijava matične evidencije, vrši prijam prijava o početku, promjeni i prestanku
poslovanja obveznika uplate doprinosa, vodi očevidnike o naplati doprinosa obveznika obračuna
i uplate doprinosa koji samostalno obavlja djelatnost, popunjava prijave M-4 za pojedine
kategorije osiguranika, obavlja poslove vezane za potvrdu podataka u vezi sa Jedinstvenim
sistemom, vrši kontrolu i zaprimanje M-4 prijava obveznika uplate doprinosa (samostalne
osiguranike, dobrovoljno osiguranje, zemljoradničko osiguranje i ostale), te obavlja i druge
poslove matične evidencije kao i ostale poslove po zaduženju neposrednog rukovoditelja.
Posebni uvjeti za radno mjesto pod rednim brojem 6.1.
a) IV. stepen – gimnazija, upravna ili birotehnička škola,
b) poznavanje rada na računaru,
c) položen arhivistički ispit,
d) šest (6) mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima u okviru tražene stručne
spreme.
Opis poslova: Zaprima predmete za arhiviranje i vodi očevidnike o istima, sređuje, čuva i rukuje
predmetima u skladu propisima o arhivskoj građi i uredskom poslovanju, vrši preuzimanje i
dostavu poštanskih i drugih pošiljki, pakiranje poštanskih i drugih paketa, izvršava i druge
poslove u vezi s dostavom pošte, obavlja i druge poslove po zaduženju neposrednog
rukovoditelja.
Posebni uvjeti za radno mjesto pod rednim brojem 8.2.
a) VI. stepen stručne spreme, I. stepen pravnog ili ekonomskog fakulteta ili visa upravna ili
visa ekonomska škola ili 180 ili više ECTS bodova pravnog ili ekonomskog fakulteta,
b) poznavanje rada na računaru,
c) jedna (1) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima u okviru tražene stručne
spreme.
Opis poslova: Rukovodi, organizira i koordinira rad na poslovima isplate penzija i naknada,
odgovara za blagovremeno i kvalitetno obavljanje poslova, daje upute za rad izvršiteljima
poslova i radi na najsloženijim poslovima iz djelokruga Odsjeka, redovito surađuje sa šefom
Odjeljenja za isplatu penzija i naknada Središnje službe Federalnog zavoda i organizacijama
putem kojih se vrši isplata penzija i naknada, prima stranke, te obavlja i druge poslove po
zaduženju neposrednog rukovoditelja.
IV. 1. Spisak potrebnih dokumenata
a) prijavni obrazac sa službene stranice Federalnog zavoda za PIO/MIO,
b) izvod iz matične knjige rođenih,
c) uvjerenje o državljanstvu ne starije od šest (6) mjeseci,
d) dokaz o stečenoj stručnoj spremi (za srednju stručnu spremu diploma o završenoj
školi ili svjedočanstvo o završnom ispitu; za višu stručnu spremu diploma o
završenom obrazovanju ili I ciklus Bolonjskog studija pravnog smjera koji se
vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova sa dodatkom diplomi; za visoku stručnu
spremu univerzitetsku diplomu najmanje VII stepena stručne spreme, odnosno
diplomu visokog obrazovanja Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa
najmanje 240 ECTS bodova sa dodatkom diplomi; relevantno obrazovanje – traženo
oglasom završeno u inostranstvu, navesti broj i datum akta o nostrifikaciji diplome i
dostaviti kopiju akta o nostrifikaciji), univerzitetsku diplomu (nostrificiranu diploma
ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi
nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.) kao i dodatak diplomi za kandidate
koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu studiranja, iznimno, samo
da u slučaju visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala niti za
jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju univerzitetske diplome
dostavi Uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat niti za
jednog diplomca. Neovisno o svim drugim zahtjevima iz oglasa kandidati koji su
završili studije po Bolonjskom sistemu studiranja, dužni su, pored ostale tražene
dokumentacije, obavezno dostaviti diplomu prvog ciklusa (ili osnovnog
dodiplomskog studija), čak I ako se oglasom traži drugi i treći ciklus Bolonjskog
sistema studiranja, osim za integrisane studije kod kojih je potrebno dostaviti I
dokaz da se radi o integrisanom studiju, ako to nije vidljivo iz same osnovne
diplome, dodatka diplomi ili rješenja o nostrifikaciji/priznavanju.
e) dokaz o radnom iskustvu (potvrda od poslodavca o radnom iskustvu na poslovima
tražene spreme, uvjerenje o podacima registrovanim u matičnoj evidenciji aktivnih
osiguranika izdato od strane nadležne službe Federalnog zavoda za PIO/MIO uz
obavezno dostavljanje I akta koji razjašnjava šifru zanimanja iz uvjerenja ne starije
od šest (6) mjeseci),
f) za kandidate koji nisu zasnivali radni odnos (volonterski rad) obavezni su dostaviti
uvjerenje Federalnog zavoda za PIO/MIO da nisu evidentirani u bazi podataka
matične evidencije osiguranika Federalnog zavoda za PIO/MIO ne starije od šest (6)
mjeseci,
g) ovjerena izjava podnosioca prijave o nekažnjavanju,
h) ovjerena izjava podnosioca prijave da se ne vodi krivični postupak,
i) dokaz (certifikati) o poznavanju rada na računaru za radno mjesto: 1.4., 1.5., 1.6.,
2.1., 6.1. i 8.2.
j) dokaz o položenom stručnom ispitu, javnom ispitu ili ispitu općeg znanja za radno
mjesto: 1.1., 1.3., 2.2., 3.1., 4.1., 6.1. i 8.1.
Napomena: Uvjerenje o radnoj i zdravstvenoj sposobnosti, uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje
da se ne vodi krivični postupak pribaviće se po zahtjevu poslodavca.
2. Dodatna dokumenta
– Uvjerenje od nadležnog općinskog organa (dokaz o postojanju uvjeta za prioritet u
zapošljavanju shodno Zakonu o dopunskim pravima boraca/branitelja BiH (“Službene novine
Kantona Sarajevo”, br. 45/12 i 26/14).

3. Svi dokumenti uz prijavu na oglas prilažu se u originalu ili ovjerenoj kopiji ne starijoj od 6
mjeseci.
Kandidati koji dokazuju status prema odredbama Zakona o dopunskim pravima boraca i
članova njihovih porodica dužni su dostaviti uvjerenje od nadležnog organa – službe za boračko –
invalidsku zaštitu o toj činjenici.
Kandidati koji su dostavili uredne i blagovremene prijave bit će pozvani uz predočenje lične
karte na testiranje, a u ovisnosti od ishoda istog najuspješnijih 10 kandidata bit će pozvani na
intervju.
Osoba – kandidat koja nije podnijela pravovremenu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne
uvjete iz javnog oglasa kao i osoba koja odustane od testiranja ili intervjua, ili bez obzira na
razlog ne pristupi navedenim radnjama, neće se smatrati kandidatom.
V. Podnošenje prijave
Prijava na oglas sa svim traženim dokumentima podnosi se u roku od 8 dana od dana
posljednjeg objavljivanja.
Napomena: Kandidatu koji bude najuspješniji, ponudit će se zaključivanje ugovora o radu.
Nepravovremene, nepotpune i neuredne prijave neće biti razmatrane.
Prijave na oglas se dostavljaju u zatvorenoj koverti lično ili putem pošte na adresu Federalni
zavod za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje ul. Dubrovačka bb Mostar, sa obaveznom
naznakom

„PRIJAVA NA JAVNI OGLAS RADI POPUNJAVANJA UPRAŽNJENOG RADNOG MJESTA
________________________________________________________ U FZ PIO/MIO”
( upisati naziv radnog mjesta)

OBJAVLJENOG U DNEVNOM GLASILU_________________

„NE OTVARATI – OTVARA KOMISIJA“
Konkurs se objavljuje u dva (2) dnevna glasila i na web stranici FZ PIO/MIO, a ostaje otvoren 8
dana od dana posljednje objave.
FEDERALNI ZAVOD ZA MIROVINSKO/PENZIJSKO
I INVALIDSKO OSIGURANJE – MOSTAR
Ulica Dubrovačka bb.
88000 M O S T A R

Izvor: https://www.fzmiopio.ba/

Broj izvrsilaca: 18

Datum isteka: 14.04.2021

Datum objave: 06.04.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.