fbpx

Prijem 19 djelatnika Osnovna glazbena škola Brotnjo u Čitluku

Ovaj oglas je istekao

Osnovna glazbena škola Brotnjo u Čitluku

Prijem 19 djelatnika Osnovna glazbena škola Brotnjo u Čitluku

Na temelju članaka 85. i 85 a. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Narodne novine HNŽ“, broj: 5/00, 4/04, 5/04, 1/14 i 7/16), članka 8. Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u HNŽ-K („Narodne novine HNŽ“, broj: 8/18 i 7/19), članka 67. Statuta Osnovne glazbene škole Brotnjo u Čitluku, članka 5. Pravilnika o radu Osnovne glazbene škole Brotnjo u Čitluku, Odluke Školskog odbora ur. broj: 56-02-427/20 od 03.09.2020. godine, te suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ/K broj: 05-02-30-1406/20 od 21.08.2020. godine, Školski odbor Osnovne glazbene škole Brotnjo u Čitluku raspisuje sljedeći:

N A T J E Č A J

za prijem djelatnika za sljedeća radna mjesta:

A) na određeno vrijeme do 15.07.2021. godine

1. učitelj violine …………………………1 izvršitelj (16 sati tjedno)

2. učitelj gitare ………………………….2 izvršitelja (44 sata tjedno)

3. učitelj gitare ………………………… 1 izvršitelj (11 sati tjedno)

4. učitelj harmonike …………………….2 izvršitelja (44 sata tjedno)

5. učitelj harmonike …………………….1 izvršitelj (19 sati tjedno)

6. učitelj glasovira ………………………3 izvršitelja (66 sati tjedno)

7. učitelj glasovira ………………………1 izvršitelj (16 sati tjedno)

8. učitelj trube ………………………….1 izvršitelj (13 sati tjedno)

9. učitelj klarineta ………………………1 izvršitelj (11 sati tjedno)

10. učitelj saksofona…………………….1 izvršitelj (6 sati tjedno)

11. učitelj flaute…………………………1 izvršitelj (17 sati tjedno)

12. učitelj teorijskih glazbenih predmeta……1 izvršitelj (22 sata tjedno)

13. učitelj teorijskih glazbenih predmeta……1 izvršitelj (5 sati tjedno)

14. računovodstveno – administrativni djelatnik .. 1 izvršitelj (puno radno

vrijeme)

B) na određeno vrijeme, do povratka djelatnice s porodiljnog dopusta, a najdalje do

26.04.2021. godine

1. učitelj flaute…………………………1 izvršitelj (22 sata tjedno)

UVJETI NATJEČAJA:

Pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu (“Službene novine F BiH” broj:26/16 i 89/18),

kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete propisane Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju („Narodne novine HNŽ“ broj, 5/00, 4/04, 5/04, 1/14 i 7/16), uvjete propisane Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji poslova i radnih zadataka i ostalim normativnim aktima škole.

Za radna mjesta pod A) redni brojevi 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12. i 13. i pod B) redni broj 1.,kandidati moraju imati odgovarajuću VŠS ili VSS.

Za radno mjesto pod A) redni broj 14. kandidat mora imati najmanje SSS ekonomskog smjera.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Kandidati su dužni podnijeti sljedeću obveznu dokumentaciju (original ili ovjerena kopija):

– prijava za natječaj (obavezno navesti kontakt telefon ili e-mail adresu)

– kratak životopis

– ovjerena kopija diplome/svjedodžbe o završenoj stručnoj spremi (rješenje o nostrifikaciji

ukoliko je ista stečena u inozemstvu)

– uvjerenja o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)

Pored navedene obvezne dokumentacije kandidati trebaju dostaviti i sljedeću dodatnu

dokumentaciju ako je posjeduju (original ili ovjerena kopija):

– dokaz o radnom stažu – mjerodavni dokument nadležne institucije za mirovinsko osiguranje

i/ili potvrda/uvjerenje o volontiranju kandidata u struci

– uvjerenje/potvrda o dužini čekanja na posao nadležne Službe za zapošljavanje

– uvjerenje o položenom stručnom ispitu

– potvrdu o poginulom članu uže obitelji u domovinskom ratu

Napomena: U skladu s odredbama članka 18. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji u HNŽ (“Narodne novine HNŽ”, broj: 6/18) prioritet pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima imaju osobe iz članka 1. ovog Zakona ukoliko uz ostalu dokumentaciju traženu natječajem dostave dokaz o navedenom.

Kandidati koji budu izabrani dužni su dostaviti liječničko uvjerenje i uvjerenje nadležnog Općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Natječaj ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja, o eventualnom intervju bit će obaviješteni.

Prijavu sa traženom dokumentacijom kandidati su dužni dostaviti isključivo putem pošte i to

preporučenom pošiljkom sa naznakom na adresu:

Osnovna glazbena škola Brotnjo u Čitluku

Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića broj 2

88260 Čitluk

„PRIJAVA NA NATJEČAJ

OSNOVNE GLAZBENE ŠKOLE BROTNJO – NE OTVARATI“

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Napomena: Natječajna dokumentacija prijavljenih kandidata se ne vraća.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/HNK.

Broj izvrsilaca: 19

Datum isteka: 01.10.2020

Datum objave: 24.09.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.