fbpx

Prijem 2 državna službenika u Općini Vogošća

Ovaj oglas je istekao

Općina Vogošća

Prijem 2 državna službenika u Općini Vogošća

 

Na osnovu člana 34. a u vezi sa članom 67. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo („Službene
novine Kantona Sarajevo“ br. 31/16), a na zahtjev Općine Vogošća, Agencija za državnu službu
Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Vogošća

6-1230

Radna mjesta:
01. Stručni savjetnik za upravno rješavanje u oblasti boračko-invalidske i socijalne
zaštite – 1 ( jedan ) izvršilac
02. Stručni savjetnik za upravno rješavanje u oblasti prostornog planiranja i
urbanizma – 1 ( jedan ) izvršilac
1. Opis poslova: vodi upravni postupak i donosi rješenja i zaključke po pitanjima boračko-invalidske
zaštite po federalnom propisu i to lična invalidnina, ortopedski dodatak i dodatak za njegu i pomoć
drugog lica, porodična i uvećana porodična invalidnina, priprema postupak i prijedlog za izradu
rješenja za mjesečnu novčanu naknadu dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova porodice
poginulih, umrlih i nestalih dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja; vodi upravni postupak i rješava
najsloženije upravne stvari u oblasti: dječijeg doplatka, novčanih naknada porodiljama iz radnog
odnosa, novčanih pomoći porodiljama koje nisu u radnom odnosu, subvencija troškova boravka
djece u predškolskim ustanovama, jednokratnih pomoći za opremu novorođenčeta, pomoć u
prehrani djeteta, raseljenih lica i izbjeglica; vodi upravni postupak za regulisanje prava na
zdravstvenu zaštitu iz nadležnosti Službe; vrši reviziju korisnika prava na porodičnu invalidninu,
rokom vezana rješenja zbog školovanja te donošenje novih rješenja po službenoj dužnosti; prati
postupak revizije korisnika prava po Zakonu o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz
oblasti boračko-invalidske zaštite i socijalne zaštite; po kantonalnom propisu izrada rješenja i
zaključaka za oslobađanje plaćanja naknade za pogodnost rentu u postupku izgradnje objekata i
legalizacije postojećih objekata, besplatne vožnje u javnom gradskom saobraćaju na kantonu,
naknade troškova dženaze – sahrane i prava na mjesečna novčana primanja dobitnika ratnih
priznanja i odlikovanja i članova porodice poginulih, umrlih i nestalih dobitnika ratnih priznanja i
odlikovanja i ratnih vojnih invalida kojima je priznato pravo na dodatak za njegu i pomoć drugog lica;
održava saradnju sa nadležnim ustanovama u vezi izvršavanja zakona i drugih propisa iz ove oblasti;
prati i proučava zakone i druge propise iz svoje nadležnosti; vrši svakodnevne konsultacije sa
pomoćnikom načelnika u vezi rješavanja pitanja iz svoje nadležnosti; obavlja unosi obradu podataka
u bazu za instaliranu softversku aplikaciju; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog
rukovodioca iz djelokruga Službe.
02. Opis poslova: vodi prvostepeni upravni postupak po zahtjevima za izdavanje: urbanističkih
saglasnosti, odobrenja za građenje, odobrenja za izvođenje pripremnih radova, odobrenja za
uklanjanje građevine, odobrenja za upotrebu objekata, utvrđujućih rješenja, izmjena i produženja
rješenja; vodi uviđaje na licu mjesta po navedenim zahtjevima u slučajevima kada je to potrebno;
izrađuje nacrte prvostepenih rješenja i drugih akata; vrši izradu nacrta rješenja o visini i obavezi
uplate naknada za uređenje gradskog građevinskog zemljišta i rente, te rješenja o visini i obavezi
uplate naknada za izgradnju javnih skloništa; priprema pisane obavijesti za fizička i pravna lica,
državne institucije i druge subjekte o činjenicama i podacima kojim raspolaže Služba; organizuje
javni uvid i javnu raspravu o nacrtu prostorno-planske dokumentacije, te za iste priprema nacrte
odluka o pristupanju izradi, izmjeni ili dopuni i donošenju provedbene prostorno-planske
dokumentacije; sastavlja izvještaje, analize, informacije i druge akte, koji se odnose na poslove iz
nadležnosti Službe; učestvuje u izradi nacrta i prijedloga općinskih i drugih propisa iz nadležnosti
Službe; prima stranke i daje im stručna objašnjenja i upute, u skladu sa zakonskim propisima o
pitanjima iz nadležnosti Službe; vodi internu evidenciju upravnih predmeta i sastavlja periodične i
druge izvještaje o toku rješavanja i riješenosti upravnih predmeta i dostavlja ih rukovodiocu Službe;
obavlja unos i obradu podataka u bazu za instaliranu softversku aplikaciju; obavlja i druge poslove
po nalogu neposrednog rukovodioca iz djelokruga Službe.
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 35. Zakona o državnoj službu u Kantonu
Sarajevo:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII
stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne
djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe
u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposobno za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije
otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni
i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće
posebne uvjete i to za:
Poziciju 01:
– VSS – VII stepen odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog
sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova, završen pravni fakultet,
– najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon sticanja stručne spreme,
– poznavanja rada na računaru.
Poziciju 02:
– VSS – VII stepen odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog
sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova, završen pravni fakultet,
– najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon sticanja stručne spreme,
– poznavanje rada na računaru.
Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca
Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja
Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici
Agencije: www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni
konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme u
skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerene kopije) na propisanom Obrascu uvjerenja
(može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosanskopodrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba).
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao
od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o vremenu i
načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Istovremeno sa dostavom
dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno
zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu
u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove objave,
u “Službenim novinama Federacije BiH” neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz konkursne
procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u
„Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI KANTON, UL.
KULOVIĆA BR. 7
71000 SARAJEVO
sa naznakom
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Vogošća
sa pozivom na broj 818/19”
DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

Izvor: Agencija za državnu službu FBiH

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 24.10.2019

Datum objave: 17.10.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.