fbpx

Prijem 2 nastavnika Banja Luka

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ „ Đura Jakšić“ Banja Luka

Prijem 2 nastavnika Banja Luka

OPIS RADNOG MJESTA
REPUBLIКA SRPSКA
JU Osnovna škola „ Đura Jakšić“
Banja Luka, Subotička 28

Na osnovu člana 113. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 44/17 i 31/18), i člana 2. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 74/18 i 26/19) direktor Javne ustanove Osnovne škole „Đura Jakšić“ Banja Luka, raspisuje

К O N К U R S
za prijem na radno mjesto

1. Nastavnika/profesora matematike– 20 časova sedmično, 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, lice bez iskustva-pripravnik.
2. Nastavnika/profesora matematike – 4 časa sedmično -1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiskog bolovanja , lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Кandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, 1/16 i 66/18), i posebne uslove propisane članom 104 i 105. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 44/17 i 31/18) i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika , stručnih saradnika i vaspitača (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘,broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15),

Opšti uslovi koji kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:
– da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
– da je punoljetan,
– da je radno sposoban
– da nije osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti,trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta , polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava i
– da nije pravosnažno osuđen za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece.

Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece i Uvjerenje da protiv lica nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta,zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem.

Кandidati su dužni priložiti sljedeća dokumenta:
-Prijavu za prijem u radni odnos, uredno potpisanu,
-Uvjerenje o državljanstvu,
-Izvod iz matične knjige rođenih,
-Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diploma stečena nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
-Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko –metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ( samo za kandidate pod rednim brojem 2.)
-Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku djela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi ( samo za kandidate pod rednim brojem 2.)
-Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ( samo za kandidate pod rednim brojem 2.)
-Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
-Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

U skladu sa članom 113. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 44/17 i 31/18) pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
Кandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa priložiti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti da je radno sposoban (ne starije od 6 mjeseci).
Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se uzeti u razmatranje.
Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, dana 02.09. (ponedeljak) 2019. godine, u prostorijama škole, obaviće se testiranje sa početkom u 12,30 časova a intervju poslije testiranja.
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.
Кandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Кonkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.
Prijave slati na adresu: JU Osnovna škola ,,Đura Jakšić“ Banja Luka, Subotička 28 , 78000 Banja Luka, sa naznakom ‘’za konkurs’‘.
Кandidati su dužni da na prijavi navedu da li se prijaljuju za radno mjesto pod rednim brojem 1 ili 2.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 29.08.2019

Datum objave: 21.08.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.