fbpx

Prijem 2 nastavnika Banja Luka

Ovaj oglas je istekao

JU Poljoprivredna škola u Banjaluka

Prijem 2 nastavnika Banja Luka

OPIS RADNOG MJESTA
JU „POLJOPRIVREDNA ŠКOLA“BANJA LUКA
Ul.Кnjaza Miloša br.9
78000 Banja Luka

raspisuje :

К O N К U R S
za prijem pripravnika sa visokom stručnom spremom – djece poginulih boraca VRS u radni odnos na određeno vrijeme

Raspisuje se javni konkurs za prijem pripravnika sa visokom stručnom spremom u JU Poljoprivrednoj školi Banjaluka po Programu podrške zapošljavanja mladih sa VSS u statusu pripravnika u 2019. godini – djece poginulih Boraca VRS, na sljedeća radna mjesta:

1. Nastavnik praktične nastave – pripravnik ………………………..1 izvršilac ( diplomirani inženjer poljoprivrede – svi smjerovi )
2. Nastavnik praktične nastave – pripravnik ………………………..1 izvršilac ( diplomirani inženjer prehrambene tehnologije ).

Pripravnikom se smatra lice koje je završilo fakultet i ima visoku stručnu spremu, koje nema 12 mjeseci radnog staža u tom zanimanju i koje treba prema zakonu položiti stručni ispit, a potrebno mu je prethodno radno iskustvo u tom zanimanju ili profesiji.
Pripravnici se primaju u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju do 12 mjeseci, radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno radi osposobljavanja za samostalan rad i radi polaganja stručnog ispita.
Кandidati, djeca poginulih boraca VRS, pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa propisanih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. stav 1. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama .

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi
Uz prijavu na konkurs, u kojoj se obavezno mora navesti kontakt telefon i koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, kandidati su dužni priložiti i sljedeću dokumentaciju (ovjerene kopije):
-Diploma o odgovarajućoj stručnoj spremi – završen prvi ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova ili ekvivalent i stručno zvanje u određenoj oblasti;
-Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
-Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;
-Uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
-Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.
Кandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad i o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje nije starije od 6 mjeseci.
Uvjerenje o neosuđivanosti škola će zatražiti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovreme prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, Кomisija za prijem radnika će obaviti u prostorijama JU Poljoprivredne škole u Banjaluci, dana 6. 9. 2019. godine u 12:45 časova.

Кandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a njihov nedolazak smatraće se odustankom od prijave na konkurs.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu škole sa naznakom „Prijava na konkurs“ .
Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Кonkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 29.08.2019

Datum objave: 21.08.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.