fbpx

Prijem 2 nastavnika Bijeljina

Ovaj oglas je istekao

JU Tehnička škola „Mihajlo Pupin“, Bijeljina

Prijem 2 nastavnika Bijeljina

OPIS RADNOG MJESTA
REPUBLIКA SRPSКA
JU Tehnička škola „Mihajlo Pupin“, Bijeljina
Račanska bb, tel.: 055/250-386, e-mail: ss57@skolers.org
Broj: 2485/19
Na osnovu člana 106. i 132.stav (3)tačka 13.Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (Službeni glasnik RS br.41/18) direktor Škole r a s p i s u j e

К O N К U R S
za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Nastavnik saobraćajne psihologije, 2 časa, određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, lice bez radnog iskustva-pripravnik ……1 izvršilac i
2. Nastavnik praktične nastave-elektro grupe predmeta, puna norma, neodređeno vrijeme, lice bez iskustva-pripravnik,sa položenim pedagoško-psihološkom i didaktičko-metodičkom obrazovanju……1izvršilac.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (Službeni glasnik RS br.01/16,66/18) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove u skladu sa članom 104.Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (Službeni glasnik RS br.41/18),Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (Službeni glasnik RS br.29/12,80/14 i 83/15). Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem (Službeni glasnik RS br.24/19).

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs za prijem u radni odnos sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, potrebno je da kandidat dostavi i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova i to:
1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2. da je punoljetan, dokazuje se izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zlupotrebe opojnih sredstava,
5. uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,
6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti,polnog i drugog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja pod brojem 4.i 5 za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Кandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:
-ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ESTЅ bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
-uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
-uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vapitno-obrazovnom procesu,
-uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu,sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,
-dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
-uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
-uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži podatke: o vrsti posla, stepen stručne spreme i dužine ostvarenog radnog staža po vrsti posla,
-uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, -ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
-uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
-uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju(Službeni glasnik Republike Srpske br.41/18), ispuljavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika. Izuzetno, pravo učešća na konkurs imaju lica iz člana 104.stav 7.i 8.koje je steklo radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci,ukoliko ispunjava ostale uslove propisano Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

Testiranje i intervju za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u prostorijama Škole-Račanska ulica , dana 23.10.2019.godine (srijeda)u 12,00 sati za nastavnika praktične nastave elektro grupe predmeta, a 24.10.2019.godine (četvrtak) u 12,00 sati nastavnika saobraćajne psihologije.
Škola će istaknutri na oglasnoj tabli spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa.
Кandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju,a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.
Neblagovremene i nepotpune neće se razmatrati.

Кonkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.
Prijave sa potrebnim dokumentima dostavljati sa naznakom ‘’konkurs za natavnika’‘(navesti radno mjesto na koje kandidat konkuriše) na adresu JU Tehnička škola ‘’Mihajlo Pupin’‘

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 17.10.2019

Datum objave: 09.10.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.