fbpx

Prijem 2 nastavnika Budimlić Japra

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ „Petar Škundrić“, Budimlić Japra

Prijem 2 nastavnika Budimlić Japra

OPIS RADNOG MJESTA
JU Osnovna škola „Petar Škundrić“, Budimlić Japra
Budimlić Japra broj:131, opština Oštra Luka
tel.: 052/483-019, e-mail: [email protected]
Broj: 150/19

Na osnovu člana 139. stav 3. tačka 15. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS“, br.44/17 i 31/18), ); člana 29. tačka 15. Statuta škole i člana 4. stav 1. Pravinika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Sl. glasnik RS“, br. 74/18 i 26/19) , direktor škole r a s p i s u j e :

КONКURS
ZA POPUNU SLOBODNIH RADNIH MJESTA

1. Nastavnik razredne nastave, 1 izvršilac, sa radnim iskustvom na određeno vrijeme do povratka radnika sa funkcije.
2. Voditelj jutarnjeg čuvanja, 50% norme (4 sata), 1 izvršilac, sa radnim iskustvom na određeno vrijeme do kraja nastavne godine do 30.06.2020. godine.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored uslova propisanih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom 12vapsitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS“, br.44/17 i 31/18).
Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos i načinu bodovnja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“, br.74/18 i 26/19).

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:
1) da je državljanin RS ili BiH , što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2) da je punoljetan, što dokazuje izvodom iz matične kljige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
3) da je radno sposoban, što dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci, (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa),
4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena prtiv dostojanstva ličnosti, morala, službene duženosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava.
Uvjerenje o neosuđivanosti iz tačke 4) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu na konkurs (sa kratkom biografijom i kontakt telefonom) i dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:
1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovrajućoj oblasti,
uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
3) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u osnovnoj školi,
4) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje izdato od strane visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena koje je kandidat ostvario tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
5) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
6) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,
7) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rada RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,
9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rada RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

Na konkurs pod rednim brojem 2 (voditelj jutarnjeg čuvanja) mogu ravnopravno konkurisati nastavnici razredne nastave, diplomirani pedagozi i nastavnici predmetne nastave.
Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju uslove propisane Zakonom, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja Zakona na snagu, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Za kandidate koji dostave potpune i blagovremene prijave testiranje i intervju će se obaviti u školi u Budimlić Japri dana 29.10.2019. godine sa početkom u 9 časova sa kandidatima pod rednim brojem 1 (razredna nastava), a za kandidate pod rednim brojem 2 u 11 časova (voditelj jutarnjeg čuvanja).
Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole.
Кandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.
Кandidati koji se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Кonkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Prijave i dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti poštom na adresu: JU Osnovna škola „Petar Škundrić“, 79228 Donji Agići, sa naznakon „Za konkurs“.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 24.10.2019

Datum objave: 17.10.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.