fbpx

Prijem 2 nastavnika JU OŠ „Donji Žabar“

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ „Donji Žabar“

Prijem 2 nastavnika JU OŠ „Donji Žabar“

OPIS RADNOG MJESTA
JU OŠ „DONjI ŽABAR“ DONjI ŽABAR
TRG MLADOSTI 4
76 273 DONjI ŽABAR

J A V N I K O N K U R S
ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

NA ODREĐENO VRIJEME – DO 31.8.2021. godine
1. Nastavnik fizičkog vaspitanja, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, (8 časova sedmične norme)……1 izvršilac
2. Nastavnik biologije, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, (8 časova sedmične norme) …….1 izvršilac

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Prijavljeni kandidati moraju da ispunjavaju uslove propisane Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 1/16,66/18), uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 63/20), uslove iz Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske br.77/09,86/10,25/14,76/15).

Kandidati dostavljaju sledeće dokumente:
-potpisanu prijavu sa kratkom biografijom i kontakt telefonom (u prijavi obavezno navesti tačnu adresu stanovanja i kontakt telefon);
-uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);
-izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte;
-ljekarsko uvjerenje o psiho-fizičkoj sposobnosti za rad;(dostavlja samo kandidat koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa).Ljekarsko uvjerenje ne može biti starije od šest mjeseci.
-uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece (škola će tražiti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);
-uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivan na krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava, ( škola će tražiti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);
-uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;
-ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;
-uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta koji je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta
-uvjerenje o položenom stručnom ispitu;
-uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;
-dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili
-uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
-uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca
-uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
-uvjerenje opštinskog / gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida i
-uvjerenje opštinskog / gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ( u slučaju da se raspisuje konkurs za lica sa radnim iskustvom), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Dana, 6.11.2020. godine u prostorijama škole obaviće se testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu Škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave, smatra se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.
Testiranje kandidata u 10,00 časova.
Intervju sa kandidatima u 11,00 časova.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja.
Sve prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola „Donji Žabar“ Trg Mladosti br. 4, 76 273 Donji Žabar.
Nepotpune i neblagovreme prijave neće se razmatrati.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i kopije se ne vraćaju kandidatima.

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa članom 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 63/20 ) i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 74/18, 26/19).

Napomena: Kandidati su prilikom dolaska u školu dužni poštovati sve mjere i preporuke JZU Instituta za javno zdrastvo Republike Srpske, a u cilju sprečavanja prenošenja virusa korona, obavezna dezinfekcija ruku pri ulasku u školu, poštovanje fizičke distance od 2 metra, te obavezna upotreba maski.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 29.10.2020

Datum objave: 22.10.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.