fbpx

Prijem 2 nastavnika JU OŠ „HOLANDIJA“, SLATINA

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ „HOLANDIJA“, SLATINA

Prijem 2 nastavnika JU OŠ „HOLANDIJA“, SLATINA

OPIS RADNOG MJESTA
REPUBLIKA SRPSKA
JU OŠ „HOLANDIJA“, SLATINA
Nikolaja Velimirovića 9, Slatina 78253;
Tel: direktor: 051/587-155, pedagog-psiholog: 051/587-157;
sekretar-računovođa: 051/587-156; faks: 051/587-156;
e-mail: os056@skolers.org; http://www.osholandija.com

Na osnovu člana 113. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), a u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijema u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“ broj: 74/2018 i 26/19) direktor Škole raspisuje

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Nastavnik engleskog jezika za rad u PO u Drugovićima 2 časa i PO u Boškovićima 4 časa sedmične norme, na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, a najduže do 21.07.2021. god, lice sa radnim stažom od najmanje 12 mjeseci i položenim stručnim ispitom …..1 izvršilac
2. Nastavnika fizike za rad u CŠ u Slatini 4 časa i PO u Boškovićima 2 časa sedmične norme, na određeno vrijeme do kraja školske 2020/21. godine, lice sa radnim stažom od najmanje 12 mjeseci i položenim stručnim ispitom ….1 izvršilac

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Kandidati koji se prijavljuju na konkurs moraju da ispunjavaju oššte uslove propisane Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 01/16 i 66/18), kao i posebne uslove propisane Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS“ broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15). Pravo učešće na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasni Republike Srpske“ broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20).

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs jesu:
*da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
*da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
*da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
*da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djeteom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,
*uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djeteta,
*uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
Uvjerenja iz tačke 5. i 6. za izabranog kandidata Škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs sa adresom stanovanja i brojem telefona) potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje će se vršiti bodovanje po kriterijumu utvrđenim Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijema u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 74/2018 i 26/19) i to:
-Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti.
-Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta.
-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu.
-Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi.
-Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoji podatak o prosjeku ocjena.
-Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nazaposlenih lica, nakon sticanja traženog zvanja.
-Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca.
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.
Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se testiranje i intervju predviđeni Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijema u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 74/2018 i 26/19), i Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), dana 03. 11. 2020. godine u 9,00 časova u prostorijama JU Osnovne škole „Holandija“ u Slatini.
Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove knkursa postaviti na oglasnu tablu Škole najkasnije tri dana prije testiranja.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje.
Kandidati koji se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Prijave sa dokumentacijom i kontakt telefonom dostaviti poštom na adresu škole / JU Osnovna škola „Holandija“ Slatina, Ulica Nikolaja Velimirovića broj 9, 78253 Slatina/
Konkurs je otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 29.10.2020

Datum objave: 21.10.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.