fbpx

Prijem 2 nastavnika JU OŠ „Nemanja Vlatković“ Šipovo

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ „Nemanja Vlatković“ Šipovo

Prijem 2 nastavnika JU OŠ „Nemanja Vlatković“ Šipovo

OPIS RADNOG MJESTA
REPUBLIKA SRPSKA
JU Osnovna škola „Nemanja Vlatković“
Šipovo, Omladinska 1
tel.: 050 371 407, e-mail: os091@skolers.org
Broj: 349/20

Na osnovu člana 113. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (,,Službeni glasnik Republike Srpske,,, broj 44/17, 31/18 ,84/19 i 63/20) i Pravilnika o stručnim profilima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (,,Službeni glasnik Republike Srpske,,, broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15), direktor JU OŠ „Nemanja Vlatković“ Šipovo, raspisuje

J A V N I K O N K U R S
za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Nastavnik tehničkog obrazovanja, 4 časa sedmično, na određeno vrijeme do 31.08.2021. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom …..1 izvršilac
2. Nastavnik informatike, 4 časa sedmično, na određeno vrijeme do 31.08.2021. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom……..1 izvršilac

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 01/16 i 66/18), Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 44/17, 31/18, 84/19 i 63/20) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik RS“ broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).
Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuju na konkurs za prijem u radni odnos) potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po Pravilniku o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

Na konkurs dostaviti:
1. Prijavu za prijem u radni odnos, uredno potpisanu od strane kandidata,
2. Uvjerenje o državljanstvu (da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine),
3. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,
4. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
5. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da doostavikandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
6. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
7. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu ,
8. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi
9. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
10. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla koje je kandidat obavljao, stepen stručnre spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla
11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,
13. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom staatusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.
14. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Pravo učešća na konkursu imaju lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17, 31/18, 84/19 i 63/20)
Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17, 31/18, 84/19 i 63/20) ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme, u skladu sa članom 177. Zakona.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola će postaviti na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i inrvjua.
Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa članom 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 44/17, 31/18, 84/19 i 63/20)i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (,,Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 74/18 i 26/19).
Intervju i testiranje kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se 05.11.2020. godine sa početkom u 09.00 časova u prostorijama škole.
Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i testiranje, a u slučaju nepojavljivanja, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Prijave slati na adresu JU Osnovna škola „Nemanja Vlatković“ Šipovo, Omladinska 1, 70270 Šipovo, u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa, sa naznakom “za konkurs“.
Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem i Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Ljekarsko uvjerenje kojim kandidat dokazuje da je radno sposoban a koje ne može biti starije od šest mjeseci prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 29.10.2020

Datum objave: 21.10.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.