fbpx

Prijem 2 nastavnika JU OŠ „ Petar Petrović Njegoš “ Maslovare

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ „ Petar Petrović Njegoš “ Maslovare

Prijem 2 nastavnika JU OŠ „ Petar Petrović Njegoš “ Maslovare

OPIS RADNOG MJESTA
JU Osnovna škola „Petar Petrović Njegoš“
Maslovare bb, 78 223 Maslovare
tel.: 051/760 – 611, e-mail: os052@skolers.org
Broj: 591/20

Na osnovu člana 113. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni Glasnik RS “ broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20 ), direktor škole raspisuje

K O N K U R S
za prijem radnika

1. Nastavnik srpskog jezika i književnosti – 1 izvršilac, 5 časova, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja,
2. Nastavnik demokratije i ljudskih prava – 1 izvršilac, 1 čas, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja.

Za navedena radna mjesta potrebno je imati radno iskustvo i položen stručni ispit.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene Zakonom o radu („Službeni glasnik RS“ broj: 01/16 i 66/18) i članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS“ broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik RS“ broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).
Bodovanje kandidata će se vršiti po kriterijumu Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“ broj: 74/18 i 26/19) i na osnovu Odluke Ustavnog suda br. U-83/14, objavljena u „ Službenom glasniku RS“ broj: 18/16.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:
-da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
-da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
-da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
-da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,
-uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece i
-uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
Uvjerenja iz tačke 4) i 5) za izabranog kandidata pribaviće škola službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje opštih uslova, potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“ broj: 74/18 i 26/19, u daljem tekstu: Pravilnik), koja podrazumijeva:
*Ovjerenu foto – kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određeoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
*Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
*Uvjerenje o položenoj pedagoško – psihološkoj i didaktičko – metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško – psihološku i didaktičko – metodičku grupu predmeta,
*Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
*Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,
*Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanja kao dokaz o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica (boduje se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi i profilu traženim konkursom),
*Uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca, a koje sadrži podatke o: vrsti posla; stepenu stručne spreme; dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla, kao i napomenu ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, te je to radno vrijeme potrebno preračunati u puno radno vrijeme,
*Uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
*Uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
*Uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni da uz prijavu na konkurs dostave ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa, a prijave su im potpune i blagovremene, biće podvrgnuti testiranju i intervjuu koji će biti obavljen u prostorijama JU OŠ “ Petar Petrović Njegoš “ Maslovare, u petak, 06.11.2020. godine, sa početkom u 11:30 časova. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i neovjerene fotokopije priložene dokumentacije, neće biti uzete u razmatranje.
Prijave se primaju u roku od 8 dana od dana objavljivanja u „ Glasu Srpske , a šalju se na adresu: JU OŠ „ Petar Petrović Njegoš “ Maslovare, 78 223 Maslovare, sa naznakom „ za konkurs srpski jezik i za konkurs demokratija i ljudska prava “.
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola postavlja na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.
Škola će pisanim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 29.10.2020

Datum objave: 21.10.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.