fbpx

Prijem 2 nastavnika Kasindo

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ ‘’Jovan Dučić’’ Кasindo

Prijem 2 nastavnika Kasindo

OPIS RADNOG MJESTA

JU OŠ “ JOVAN DUČIĆ” КASINDO
ISTOČNA ILIDŽA

Na osnovu Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i ukazanih potreba, direktor JU Osnovna škola ‘’Jovan Dučić’’ Кasindo raspisuje

КONКURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Nastavnik razredne nastave – jedan (1) izvršilac sa radnim iskustvom, položen stručni ispit, na neodređeno vrijeme.
2. Nastavnik demokratije i ljudskih prava, 2 časa – jedan (1) izvršilac sa iskustvom, položen stručni ispit, na određeno vrijeme, do kraja školske 20019/20. godine, tj. do 31.08.2020. godine.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos propisani su Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’’ broj: 44/17), Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’’ broj: 31/18), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’’ broj: 77/09, 86/10, 25/14, 76/15) i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’’ broj: 74/18).

A) Opšti uslovi, koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja:
1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
2) da je punoljetan,
3) da je radno sposoban (ljekarsko uvjerenje se dostavlja po prijemu u radni odnos),
4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotreba opojnih sredstava
5) da se ne nalazi u posebnom Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece.
6) da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog intergniteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
Uvjerenje iz tačke 4) i 5) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.
B) Posebni uslovi, koje kandidati treba da ispunjavaju:
da ima odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent, u skladu sa Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’’ broj: 77/09 i 86/10, 25//14, 76/15), Uredba o pedagoškim standardima i normativima za osnovno obrazovanje i vaspitanje (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’’ broj: 51/11, 19/12 i 77/12) i Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (’‘Sl.užbeni glasnik Republike Srpske’’ broj: 44/17, 31/18).

Pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme kao i lica propisana član 104. Stav 6. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’’ broj: 44/17, 31/18).
da ima položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

G) POTREBNA DOКUMENTACIJA
1. Uz prijavu (svojeručno potpisanu od strane kandidata, sa kraćom biografijom, adresom i kontakt telefonom) potrebno je da kandidati dostave:
a) Dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje opštih uslova:
2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,
3. Uvjerenje o državljanstvu;
4) Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog intergniteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

b) Dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:
4. Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u oblasti traženoj konkursom ili ekvivalent,
5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
6. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
7. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan vaspitno-obrazovni rad,
8. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u školi,
9. Uvjerenje o radnom stažu, kod ranijeg poslodavca, koju izdaje vaspitno-obrazovna ustanova,
10. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, koja traže zaposlenje,
11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invlida.
13. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Prijem nastavnika u radni odnos, vršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijima prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (’‘Službeni glasnik RS’’ broj 74/18 i 45/19).

Nepotpune i neblagovremene, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove neće se razmatrati.
Testiranje kandidata će se obaviti 03.09.2019. godine, u 11.00 sati. Intervju kandidata će se obaviti 04.09.2019. godine, u 11.00 sati.
Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole. Кandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Ako se ne pojave na zakazanom testiranju i intervju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Кonkurs ostaje otvoren osam (8) dana, od dana objavljivanja.
Primljeni kandidati počinju sa radom nakon završene konkursne procedure.

Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom „prijava na konkurs, ne otvarati“, na adresu škole:
JU OŠ “JOVAN DUČIĆ” КASINDO
MLADIČКA BR 3
71 213 ISTOČNA ILIDŽA

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 29.08.2019

Datum objave: 22.08.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.