fbpx

Prijem 2 nastavnika Kotor Varoš

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ „Sveti Sava“ Кotor Varoš

Prijem 2 nastavnika Kotor Varoš

OPIS RADNOG MJESTA
REPUBLIКA SRPSКA
JU Osnovna škola „Sveti Sava“
Кotor Varoš, Svetosavska 2
tel.: 051/927-220, 051/785-175, e-mail: [email protected]
Na osnovu člana 113. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS 44/17, 31/18) direktor škole raspisuje

К O N К U R S
za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Nastavnik za nastavni predmet njemački jezik- 4 časa na određeno radno vrijeme do 31.08. 2020. godine-položen stručni ispit
2. Nastavnik za nastavni predmet muzička kultura- 3 časa na određeno radno vrijeme do povratka radnika sa neplaćenog odsustva-položen stručni ispit

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS“ 1/16, 66/18) kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene članom 104., 105,106.Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS“ 44/17,31/18) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik RS“ 77/09, 86/10 ,25/14 i 76/15).

Izuzetno od uslova pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6.,Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS 44/17,31/18), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema , kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi

Uz potpisanu prijavu kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:
Opšti uslovi:
-uvjerenje o državljanstvu ( kojim dokazuje da je državljanin RS, BiH ),
-izvod iz matične knjige rođenih ( koji dokazuje da je punoljetan )
-ljekarsko uvjerenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti, ne starije od šest mjeseci, će dostaviti prije potpisivanja Ugovora o radu, kandidat koji bude primljen u radni odnos ( kojim dokazuje da je radno sposoban )
-uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem(za kandidata koji bude izabran putem konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, škola će tražiti uvjerenje)
-uvjerenje o licima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece (za kandidata koji bude izabran putem konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, škola će tražiti uvjerenje )
-uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protivdostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zloupotrebe djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili malonjetnim licem

Posebni uslovi
-diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent
-uvjerenje ili dodatak diplomi o prosječnoj ocjeni tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena. U izuzetnim slučajevima ako kandidat ne može pribaviti ove dokumente prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom fotokopijom indeksa.
-uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu
-uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje kao dokaz o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica ( za kandidate koji se prijavljuju na konkurs računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom, zaključno sa danom izdavanja uvjerenja o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica)
-uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca
-uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca,
-uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

Testiranje i intervju će se obaviti sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potopune prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, dana 25.09.2019. godine u 13,00 časova prostorijama škole u Кotor Varošu.
Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole.
Кandidati se neće pozivati posebno na intervju i test, te ako se ne pojave na intervjuu i testu smatra se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Кandidati su dužni da uz potpisanu prijavu na konkurs dostave ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata komisija neće uzeti u razmatranje.
Prijave se primaju u roku od 8 dana od dana objavljivanja u „Glasu Srpske“, a šalju se na adresu: JU Osnovna škola „Sveti Sava“ Svetosavska 2, 78 220 Кotor Varoš sa naznakom ‘’ za konkurs ‘’.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 19.09.2019

Datum objave: 12.09.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.