fbpx

Prijem 2 nastavnika Kozluk

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ „Vuk Karadžić“ Roćević

Prijem 2 nastavnika Kozluk

OPIS RADNOG MJESTA
REPUBLIKA SRPSKA
JU Osnovna škola „Vuk Karadžić“ Roćević bb, 75 413 Kozluk
Tel: 056/398-615, 056/490-890, 056/490-891, 056/490-892
e-mail: [email protected]
Broj:1- 02/20
Na osnovu člana 113 . i člana 139. tačka 1. i tačka 17. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („ Službeni glasnik Republike Srpske „ bro j 44/17.) , direktor Javne Ustanove Osnovne škole „Vuk Karadžić“ Roćević , raspisuje:

K O N K U R S
za upražnjena radna mjesta

1.Nastavnik ruskog jezika – 1 izvršilac, za 6 časova sedmično , bez radnog iskustva, na određeno vrijeme do povratka radnika sa neplaćenog odsustva , sa radom u CŠ Roćević i PO Branjevu.
2.Nastavnik demokratije i ljudskih prava za 4 časa sedmično, bez radnog iskustva na određeno vrijeme do 31.08.2020. godine , sa radom u CŠ Roćević i PO Beanjevu.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da imaju : -odgovarajuću stručnu spremu propisanu Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju
(„ Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 44/17; 31/18.) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika,stručnih saradnika i vaspitača („ Službeni glasnik Republike Srpske „ , broj :77/09 ,86/10, 25/14 ,76/15 ).
Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema , kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi. ( „ Službeni glasnik Republike Srpske broj: 74/18. i 26/19.

Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:
1.Prijava na konkurs ( potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos), sa adresom , kontakt telefonom, kraćom biografijom i spiskom dokumenata koje se dostavljaju.
2.Uvjerenje o državljanstvu,
3.Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,
4.Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
5. Dodatak diplomi ,koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje izdato od visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena ,
6.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica ,
7.Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radim iskustvom.
8.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštituo utvrđenom status člana porodice poginulog borca Odbranbeno-otadžbinskog rata Republike Srpske , ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.
9.Uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbranbeno-otadžbinskog rata Republike Srpske , ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.
10.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbranbeno-otadžbinskog rata Republike Srpske , ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca.
Za radna mjesta sa radnim iskustvom pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale potrebne uslove kao i lica koja su ispunjavale uslove po propisima važećim do stupanja na snagu novog Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
11.Ljekarsko uvjerenje ne starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat
nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
12.Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,prije zasnivanja radnog odnosa,
13.Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem , prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje .
Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave,
odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 21.01.2020. godine (utorak) u 12,00 časova u prostorijama škole.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojavi na testiranju i intervju, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.
Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja preko Zavoda za zapošljavanje u Zvorniku i dnevnom listu «Glas Srpske» Banja Luka.
Prijave dostaviti putem pošte na adresu: JU Osnovna škola „Vuk Karadžić“ Roćević bb,75413 Kozluk.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 14.01.2020

Datum objave: 08.01.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.