fbpx

Prijem 2 nastavnika Mrkonjić Grad

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ „Vuk Karadžić“ Baraći, Mrkonjić Grad

Prijem 2 nastavnika Mrkonjić Grad

OPIS RADNOG MJESTA
JU OSNOVNA ŠKOLA „VUK KARADžIĆ“BARAĆI
MRKONjIĆ GRAD
Broj:9/20.

Na osnovu člana 113. stav 1.2. i 3. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS“broj 44/17 i 31/18.), kao i Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“ broj 74/18 i 26/19.), JU Osnovna škola „Vuk Karadžić“ Baraći, Mrkonjić Grad r a s p i s u j e

K O N K U R S
za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Nastavnik hemije – 1 izvršilac, radnik sa iskustvom, 6 časova (4 časa u CŠ Baraći, 2 časa u PŠ Podrašnica), do kraja školske 2019/2020. godine
2. Nastavnik tehničkog obrazovanja – 1 izvršilac, radnik sa iskustvom,8 časova (4 časa centralnoj školi Baraći, 4 časa u PŠ Podrašnica) do kraja školske 2019/2020.godine.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS“ broj 1/16), kandidati treba da ispunjavaju posebne uslove predviđene članom 104. 105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS“ br. 44/17 i 31/18.), i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“ broj 77/09, 86/10, 25/14. i 76/15.).

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:
1. da je državljanin Republike Srpske ili BiH, a to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu
2.da je punoljetan, a to dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenomfotokopijom lične karte,
3.da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i
4.da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,
5. uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,
6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

Uvjerenja iz tačke 4. i 5. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17 i 31/18.), člana 9. stav 1) tačke 1), 2), 3),4) i 5) i stav 2) Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj: 74/18. i 26/19.)
1.ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u određenoj oblasti.
2. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
3.dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
4.uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos radnika sa iskustvom i položenim stručnim ispitom,
5.uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,
6.uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
7.uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom. Uvjerenje treba da sadrži podatke iz kojih se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla.
8.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
9.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
10.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17 i 31/18) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 17.01.2020. godine sa početkom u 9:30 časova u prostorijama centralne škole u Baraćima.
Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju. Kandidati koji se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vrećene kandidatima. Mole se kandidati da u prijavi tačno navedu koja dokumenta dostavljaju.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Prijave slati na adresu škole JU Osnovna škola „Vuk Karadžić“ Baraći, Mrkonjić Grad,70267,Baraći. Nepotpuna, neovjerena, zastarjela i neblagovremeno dostavljena dokumentacija neće se uzeti u razmatranje.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 23.01.2020

Datum objave: 15.01.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.