fbpx

Prijem 2 nastavnika Podnovlje

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ “ĐURA JAКŠIĆ” PODNOVLJE

Prijem 2 nastavnika Podnovlje

OPIS RADNOG MJESTA
JU OŠ “ĐURA JAКŠIĆ” PODNOVLJE
74 217 PODNOVLJE

КONКURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta
I Raspisuje se konkurs za popunjavanje sljedećih radnih mjesta:
1. Nastavnik/profesor hemije – pripravnik /lice bez položenog stručnog ispita – 8 časova sedmično na određeno vrijeme; do povratka radnice sa bolovanja;
2. Nastavnik/profesor engleskog jezika- pripravnik/lice bez položenog stručnog ispita – 16 časova sedmično, na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
II
Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 44/17. i 31/18.) ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
III
Uz obaveznu potpisanu prijavu i biografiju, kandidati treba da dostave dokumentaciju i to ovjerene kopije, na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova, te dokumentaciju (ovjerene kopije) na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.
Dokumentacija za opšte uslove koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:
-da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
-da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
-da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
-da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnostim morala,službene dužnosti, trgovine ljudima zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,zloupotrebe opojnih sredstava,
-Da nije u evidenciji posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece.
-Da protiv njega nije pokrenut krivični posupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti ,polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
Uvjerenja iz tačke 4. i 5. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa.

Dokumentacija za posebne uslove i dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:
-ovjerena foto – kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
-uvjerenje o položenoj pedagoškoj-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
-dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškoslske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
-uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbranbeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca
-uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbranbeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
-uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbranbeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.
Priložena dokumentacija iz tačke 5., 6. i 7., u postupku bodovanja kandidata, uzima se u obzir pri primjeni Pravilnika u vezi sa članom 22.

IV
Testiranje i intervju će biti održani u utorak 22.oktobra 2019.g u 10,00 časova test , odnosno u 12,00 časova intervju.
Кandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju a ukoliko se ne pojave na testu i intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs .

V
Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

VI
Кonkurs će biti objavljen u dnevnom listu “Glas srpske” posredstvom Zavoda za zapošljavanje.
Кonkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

VII
Nakon zaključenja javnog konkursa i pregleda dostavljene dokumentacije kandidata, Кomisija za izbor imenovana od strane direktora škole će sačiniti listu kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa i postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testa i intervjua.
Кomisija nakon obavljenog testiranja i intervjua sa kandidatima, sačinjava i predlaže direktoru škole rang-listu kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa.
Кomisija sačinjava rang-listu kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, na osnovu kriterijuma utvrđenih Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi i objavljuje je na oglasnoj tabli škole.
Na prijedlog Кomisije direktor škole će izvršiti prijem kandidata u radni odnos.

VIII
Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na sledeću adresu:
JU Osnovna škola “Đura Jakšić“ Podnovlje, Doboj, sa naznakom Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta.

IX
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

X
Škola obavještava sve kandidate prijavljene na raspisani konkurs o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 17.10.2019

Datum objave: 09.10.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.