fbpx

Prijem 2 nastavnika u zvanje redovni profesor Zenica

Ovaj oglas je istekao

JU Univerzitet u Zenici mašinski Fakultet raspisuje konkurs za prijem u radni odnos:

Prijem 2 nastavnika u zvanje redovni profesor Zenica

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

JU UNIVERZITET U ZENICI

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Zenici, broj: 01-02-1-1748/20 od 07.05.2020.godine, Univerzitet u Zenici objavljuje

K O N K U R S

za izbor nastavnika

MAŠINSKI FAKULTET

Nastavnik

 • Nastavnik u zvanje redovni profesor (napredovanje-bez zasnivanja radnog odnosa) za užu naučnu oblast Projektovanje i upravljanje proizvodnim sistemima i kvalitetom, 1 izvršilac
 • Nastavnik u zvanje vanredni profesor (napredovanje-bez zasnivanja radnog odnosa) za predmete Održavanje motornih vozila,  Upravljanje rezervim djelovima i materijalima održavanja i Upravljanje rizicima, 1 izvršilac

USLOVI: 

Uslovi za izbor u naučno-nastavna (nastavnička i saradnička) zvanja utvrđeni su odredbama člana 80. Zakona o visokom obrazovanju («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj 6/09, 9/13, 13/13 i 4/15), odredbama članova 279, 280, 281, 282. i 294. Statuta Univerziteta u Zenici (prečišćeni tekst), te Pravilnika o postupku i uslovima izbora nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Zenici (u slučajevima gdje je primjenjiv).

Pogledati na web-stranici www.unze.ba

Uz potpisanu prijavu za izbor u nastavničko zvanje kandidati obavezno prilažu:

 • potpisanu kraću biografiju s pregledom objavljenih naučnoistraživačkih i drugih radova, adresu, kontakt-telefon i e-mail adresu;
 • originalnu diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka ili uvjerenje o sticanju naučnog stepena doktora nauka;
 • original ili ovjerenu fotokopiju Odluke o prethodnom izboru, ukoliko se radi o napredovanju ili reizboru;
 • dokaze o naučnim radovima iz oblasti izbora, objavljenim u relevantnim publikacijama – sve nakon stjecanja posljednjeg zvanja (kopija naslovne stranice publikacije, kopija impresuma, sadržaj publikacije i sažetak rada);
 • dokaze o objavljenim knjigama iz oblasti izbora – sve nakon stjecanja posljednjeg zvanja (kopija naslovne stranice knjige, kopija impresuma i sadržaj knjige);
 • dokaze o originalnim stručnim projektima, patentima ili originalnim metodama – sve nakon stjecanja posljednjeg zvanja, ukoliko se radi o izboru u zvanje vanrednog profesora;
 • dokaze o mentorstvu ili komentorstvu u postupku izrade doktorskih i magistarskih radova (kopija odluke o imenovanju);
 • izvod iz matične knjige rođenih (originalni izvod ili kopiju izvoda s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja konkursa);
 • Uvjerenje o državljanstvu (originalno uvjerenje ili kopija uvjerenja s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja konkursa);
 • dokaz o poznavanju najmanje jednog svjetskog jezika (originalno uvjerenje ili kopija uvjerenja izdatog od strane verificirane institucije s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja konkursa, ili dokaz da je doktorska disertacija napisana i odbranjena na nekom svjetskom jeziku, ili uvjerenje o položenim ispitima iz svjetskog jezika).

Ako je diploma stečena u inostranstvu, kandidat je obavezan dostaviti i rješenje o njenoj nostrifikaciji ili priznavanju inostrane kvalifikacije u Bosni i Hercegovini.

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.

UNIVERZITET U ZENICI

Fakultetska broj 3.

72000 ZENICA

Sa naznakom

(Prijava na Konkurs za izbor nastavnika sa naznakom fakulteta i naučne oblasti odnosno predmeta na koji se konkuriše – NE OTVARATI)

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Izvor: Konkurs objavljen u dnevnom listu Avaz dana 12.05.2020.godine.

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 27.05.2020

Datum objave: 15.05.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.